dnes je 17.6.2024

Input:

Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny s komentářem MPO

17.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2
Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny s komentářem MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR

Komentář má sloužit k snadnějšímu pochopení významu vyhlášky a přiblížit její znění technicky vzdělané veřejnosti. Tyto komentáře nejsou právně závazné a nejsou součástí citované vyhlášky.

§ 1 Předmět úpravy

Vyhláška platí pro všechny zdroje OZE s instalovaným výkonem do 50 kW, kdy za instalovaný výkon se považuje většinou výkon generátoru (existují výjimky). Pro FVE tedy je výkonem uznáván součet špičkového výkonu při STC u všech FV modulů příslušné výrobny a výrobna je definována OM. Jedná se tedy svým způsobem o mikro zdroj umístěný například na RD (rodinném domě) – jen na RD a stavbách typu "stavba vedlejší (doplňková)", slouží a podmiňuje provoz RD (garáž, pergola). A zároveň je jedním OM

Dále uváděné požadavky se, ale vždy týkají jen určitých (vyjmenovaných) částí výrobny, tedy v případě, že výrobna neobsahuje například FV moduly, týká se jí pouze obecná část příslušného ustanovení/paragrafu, pokud taková část chybí, paragraf se uplatní pouze na vyjmenované části nebo vlastnosti předmětu (výrobny).

§ 2 Požadavky na materiálové provedení

Ustanovení § 2 uvádí požadavky na fotovoltaický panel. Požadavky na materiálové úpravy se tak týkají pouze FV panelů – tedy skupiny FV modulů na nosné konstrukci. Ustanovení je zaměřené na všechny běžné FV moduly s krycím sklem (sklo je z definice materiál třídy reakce na oheň A1, sestava běžného FV modulu se pak chová jako výrobek třídy A2), v případě celoplastových FV modulů je potřeba zajistit jejich zařazení do třídy reakce na oheň podle souboru technických norem ČSN EN 13501-X.

Obdobně se postupuje i u nosných konstrukcí (hliník, ocel je z definice A1), další materiály je nutno posoudit – posouzení zajistí a deklaruje výrobce podle požadavků výše uvedených norem.

U jiných typů výroben elektřiny než FVE, se materiálové požadavky v této vyhlášce neřeší a podléhají tak pouze příslušným produktovým normám prvků v těchto výrobnách užívaných.

V případě, že FV moduly nevyhoví požadavkům § 2, může se stavba realizovat s příslušným stavebním povolením, uděleným na základě vyhodnocení bezpečnosti celého systému (projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení a další). Například vyhodnocení požární odolnosti skladby střechy (modul, krytina, konstrukce) provedené výrobcem střešního systému, stanovení odstupových vzdáleností, apod.

§ 3 Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy

§ 3 odst. 1

Jedná se o prvek označený jako "vypínač instalace", který je povinně montován do elektroměrových rozváděčů OM s vnořenou FVE. Ale vyhoví i tzv. jistič před elektroměrem, tedy: "vypínač instalace" není touto vyhláškou požadován, je ale v PPDS distribučních společností. Toto nařízení se týká všech typů výroben elektrické energie z OZE.

§ 3 odst. 2

Z citované normy se použije především kapitola, která definuje požadavek na bezpečné vypnutí kabelových tras v případě požáru a při mimořádných událostech. Instalaci FVE výrobny elektrické energie je nutné vybavit vypínacím prvkem minimálně s funkcí "TOTAL STOP"(případně CETRAL STOP + TOTAL STOP podle požadavků požárně bezpečnostního řešení zpracovaného na stavbu, na které je výrobna elektrické energie umístěna). U stejnosměrného vedení od FV modulů, případně baterií ke střídači, je potřeba zajistit vypnutí vhodným prvkem (dálkově ovládaný odpojovač nebo systém typu "rapid shutdown").

Pro umístění a

Nahrávám...
Nahrávám...