dnes je 19.5.2024

Input:

Vyhláška o měření plynu

9.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.8
Vyhláška o měření plynu

redakce EnergetikaInfo.cz

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti plynárenství upravuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášku č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu vydalo MPO podle zmocnění v § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb.

Novela vyhlášky č. 78/2021 Sb. byla předložena v návaznosti na nezbytnou technickou úpravu stávající vyhlášky č. 108/2011 Sb.

  • Znění předpisu je upraveno podle platného znění energetického zákona.

  • Dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem plynu.

  • Je rozšířena o průběhové měření typu "A" s přenosem údajů do jedné hodiny.

  • Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu používané v plynárenské soustavě, v tomto případě se jedná o biometan a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

  • Novela vyhlášky reflektuje rovněž spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.

Komentář k jednotlivým ustanovením aktualizované vyhlášky

§ 1 Základní ustanovení

236/2017 Sb. Pro další potřebu vyhlášky je nutné definovat, kde se měření uskutečňuje, kde je zřizováno měřicí místo a při jakých podmínkách je měření prováděno. Součástí zajišťování měření plynu je instalování měřicích zařízení, jejich kontrola, provozování a obsluha, údržba, odečítání a uchovávání údajů měření. Vyhláška rovněž stanovuje, při jakých vztažných podmínkách se naměřené údaje uvádějí. Novela z roku 2013 umožnila, aby v případech lokálních výroben plynu, na které jsou napojeny distribuční soustavy, jimiž je distribuován jiný druh plynu, nežli zemní plyn či s ním zaměnitelný biometan, nebylo nutno mezi výrobnou plynu a místní (lokální) distribuční soustavou budovat drahé měření. Legislativní úprava přitom nebrání tomu, aby v případě, kdy to bude potřebné, bylo takové měření realizováno po vzájemné dohodě výrobce a distributora. ◄

78/2021 Sb. Z definice zásobníku plynů podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění je zřejmé, že tyto nejsou jen v provedení "podzemní zásobník". V textu novely vyhlášky bylo proto slovo "podzemní" vypuštěno.

Odstavec 1 byl doplněn o propojení zásobníku plynu s plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem plynu. Novela reaguje na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současné reflektuje na spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.◄

§ 2 Druhy měřicích zařízení

236/2017 Sb. Aby bylo možné provádět měření v potřebných časových intervalech, je zde uvedena základní technická kategorizace měření plynu a vyhodnocování údajů z měření. Jedná se o průběhové měření (měření typu A), kde jsou údaje z místa měření přenášeny denně, a o průběhové měření (měření typu B), které používá jiný interval pro předávání údajů. Dále se rozeznává další druh měření s dálkovým přenosem údajů, který je označován jako měření typu S. Mezi druhy měření patří rovněž měřicí systémy, u nichž je prováděno tzv. manuální odečítání údajů. Toto měření je označováno jako měření typu CM s měsíčním odečtem hodnot a měření typu C s jiným než měsíčním odečtem hodnot. ◄

78/2021 Sb. Na základě požadavků praxe dochází k rozšíření měření typu "A" které se dále dělí na měřící zařízení s přenosem údajů do 1 hodiny (měření typu A1) a na měřící zařízení s přenosem údajů do 24 hodin (měření typu A2). O typu měření A1 a A2 rozhodne vždy ten provozovatel soustavy, který je vlastníkem tohoto zařízení. ◄

§ 3 Přiřazení příslušného typu měření

236/2017 Sb. K získání potřebných údajů o spotřebě plynu nutných k řízení plynárenské soustavy jsou určena místa, v nichž musí být instalováno průběhové měření typu A nebo typu B nebo měření typu S či neprůběhová měření typu C a CM. Vždy platí, že tam, kde podle vyhlášky musí být instalováno měření typu B, může být odběr plynu měřen měřicím systémem vyššího typu, v tomto případu typu A. Obdobně platí, že měření nižší kategorie může být nahrazeno měřením kategorie vyšší i pro ostatní typy měření. ◄

78/2021 Sb. Odstavec 1 byl doplněn o propojení zásobníku plynu s plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem plynu. Návrh reaguje na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně reflektuje na spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.◄

§ 4 Interval měření plynu

236/2017 Sb. K možnosti vyhodnocování měření jsou určeny měřicí a vyhodnocovací intervaly pro jednotlivé typy měření, což jsou základní technické podmínky při provádění měření v předávacích nebo odběrných místech. Novela z roku 2017 změnila interval zpracování naměřených údajů v rámci měřicího zařízení (typ měření S a C). Oproti původně stanoveným nejméně 18 měsícům, je v současnosti nutné zpracovat naměřené údaje zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejpozději však jednou za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. Tato nově stanovená lhůta je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, konkrétně s ustanovením týkajícím se termínu vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství. Mimo standardního vyhodnocování údajů z měření je nutno tato vyhodnocení provádět vždy při změně dodavatele plynu, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, při změnách na měřicím zařízení. ◄

78/2021 Sb. V souvislosti se zařazením nového § 5a by byl dosavadní odst. 6 § 4 duplicitní, a proto se zrušil.◄

§ 5 Údaje z měření plynu

236/2017 Sb. Pro možnost předávání údajů je nutné uvést specifikaci údajů z měření, technické jednotky z měření (v m3, kWh/m3, kWh, MWh nebo v m3/h1, kW a MW), samoodečtů, dále výpočet náhradních údajů při nedostupnosti údajů z měření či prokazatelné závadě nebo poruše měřicího zařízení nebo při opravě chybných či náhradě chybějících hodnot. Pro přepočet dodávek plynu z objemových jednotek na energetické jednotky je stanoven postup, jenž je součástí textu přílohy č. 1 k této vyhlášce. Novela z roku 2013 rozšířila původní paragraf o nový odstavec 5, který umožnil, aby se v případě dodatečně zjištěné chyby nemusely posílat stovkám  tisíc zákazníků opravné faktury, s minimálním finančním dopadem na konkrétního zákazníka např. v řádu jednotek korun, přičemž náklad na opravnou fakturu pro tohoto zákazníka by byl řádově vyšší. Proto je možné zjištěnou chybu promítnout do výpočtu objemu plynu v následujícím měsíci po určení výše chyby. ◄

78/2021 Sb. Novela doplňuje ustanovení o odečet spotřeby plynu přednostně u nového zákazníka, to znamená, že při změně jakéhokoliv zákazníka přijme provozovatel distribuční soustavy odečet plynu přednostně od tohoto zákazníka přímo nebo prostřednictvím jeho obchodníka s plynem k datu této změny.◄

§ 5a Zpracování údajů z měření plynu

78/2021 Sb. Jedná se doplnění § 4, odst. 6 na komplexní výčet zpracování údajů z měření plynu, které je prováděno při různých změnách, např. při změně zákazníka nebo dodavatele plynu, zahájení či ukončení dodávek plynu dodavatelem poslední instance, změně provozovatele distribuční soustavy či výrobce plynu, ukončení distribuce, odběru či dodávky do odběrného místa, při zavedení nových uzlových bodů kvality plynu nebo při zahájení a ukončení stavu nouze. Zpracování údajů z měření plynu je prováděno rovněž při vzniku a zániku povinnosti distribuce nad rámec licence a při jakékoliv změně na měřícím zařízení. Pro přehlednost je vyčleněno do nového samostatného § 5a. Současně se zrušil § 4, odst. 6. ◄

§ 6 Podmínky pro měření plynu

236/2017 Sb. Měřicí zařízení se umísťuje co nejblíže k zařízení provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy za účelem co nejvyšší přesnosti měření. V případě nových odběrných míst určuje umístění měřicího zařízení provozovatel příslušné plynárenské soustavy.

78/2021 Sb. Novela doplňuje ustanovení o odečet spotřeby plynu přednostně u nového zákazníka, to znamená, že při změně jakéhokoliv zákazníka přijme provozovatel distribuční soustavy odečet plynu přednostně od tohoto zákazníka přímo nebo prostřednictvím jeho obchodníka s plynem k datu této změny.◄

§ 7 Měřicí zařízení

236/2017 Sb. Měřicí zařízení vlastní provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, který zajišťuje měření. Proto i montáž, demontáž nebo výměny (i části) měřicího zařízení musí zajišťovat pouze jeho vlastník, tj. provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. Vyhláška uvádí případy, v nichž dochází k demontáži nebo výměně měřicího zařízení s tím, že o těchto činnostech je příslušný účastník trhu s plynem vždy informován. Zkušenosti vedou k tomu, že v případě odmontovaného měřidla u měření typu C nebo S je třeba provést prokazatelný písemný záznam stavu plynoměru a zároveň naprosto jednoznačnou a prokazatelnou identifikaci měřicího zařízení. V případě, že došlo k závadě měřicího zařízení, je třeba ji prokázat protokolem autorizované zkušebny. U zcela jednoznačných poruch postačí zpráva provozovatele příslušné soustavy.

Novela z roku 2013 rozšířila původní paragraf o nové ustanovení odst. 3, které řeší problematiku změny typu a velikosti stávajícího měřicího zařízení, pokud toto zařízení nevyhovuje z hlediska měřicího rozsahu skutečným odběrům nebo typ

Nahrávám...
Nahrávám...