dnes je 23.10.2021

Input:

Vyhláška o energetickém posudku

29.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Vyhláška o energetickém posudku

redakce EnergetikaInfo.cz

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.”) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9) a zajistit ve vybraných případech zpracování energetického posudku (ustanovení § 9a). Zákonná úprava v oblasti provádění energetických auditů byla z věcného hlediska natolik zásadní, že si vyžádala vydání nové vyhlášky o energetickém auditu, kterou dojde ke zrušení vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 480/2012 Sb.”). Rozsah nové vyhlášky o energetickém auditu je natolik rozsáhlý a věcně odlišný od potřeb v oblasti energetických posudků, že bylo rozhodnuto, že vyhláška č. 480/2012 Sb. bude zrušena a nahrazena dvěma prováděcíma předpisy: novou vyhláškou o energetickém auditu (viz výše) a novou vyhláškou k energetickým posudkům.

Zákonná úprava v této oblasti přináší změny v „typech” energetických posudků, které je povinnost/možnost zpracovávat. Došlo ke zrušení energetického posudku k posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW. Na druhou stranu došlo k zavedení nových energetických posudků, konkrétně stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie (), který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem1. Na tyto změny reaguje nová vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR dne 31. 3. 2021.

Nová vyhláška o energetickém posudku zachovává postupy pro zpracování energetických posudků podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. b) až d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.”). Novým prvkem je specifikace postupu při posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem.

Ustanovení vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Ustanovení vymezuje rozsah vyhlášky v intencích zákonného zmocnění.

Zákon č. 406/2000 Sb. v ustanovení § 9a odst. 5 uvádí: Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. V tomto kontextu a rozsahu je formulován § 1 vyhlášky o energetickém posudku. Další zmocnění je k provedení ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., kde je uvedeno: Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie stanoví prováděcí právní předpis.

§ 2 Obsah energetického posudku

Ustanovení § 2 vyhlášky o energetickém posudku sumarizuje, jaké části mají být ve zprávě o energetickém posudku (viz definice podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.: energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení) obsaženy. V této části se jedná o stručný výčet jednotlivých kapitol, jejíž konkrétní rozsah je řešen v následujících paragrafech vyhlášky o energetickém posudku.

V zásadě nedochází ke změně oproti stávající právní úpravě, vyjma následujícího:

  • součástí energetického posudku již nemusí být kopie dokladu o vydání oprávnění energetického specialisty. Ověření, zda energetický specialista vykonává činnost na základě platného oprávnění a naplňuje zákonné požadavky je veřejně dostupná informace na https://www.mpo-enex.cz/experti/ ,

  • je potřebné vymezit předmět energetického posudku (podrobněji viz k § 3).

§ 3 Titulní list s identifikačními údaji zadavatele a předmětu energetického posudku

Úvod do zprávy o energetickém posudku tvoří titulní list. Obsahem titulního listu jsou následující informace (ustanovení § 3 odst. 1):

  • účel zpracování energetického posudku,

  • identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,

  • identifikační údaje o energetického posudku,

  • datum vypracování energetického posudku,

  • identifikační údaje energetického specialisty,

  • evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

Jaké konkrétní informace mají být uvedeny u o vlastníkovi předmětu energetického posudku a v jakém rozsahu má být popsán předmět energetického posudku, je vymezeno v § 3 odst. 2.

§ 4 Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty

Každý typ energetického posudku má svá specifika, tudíž není možné aplikovat obecné požadavky na zpracování energetického posudku. Z tohoto důvodu ustanovení § 4 odst. 1 konkretizují specifika, podle kterých se daný typ energetického posudku zpracovává.

U většiny posudků jsou postupy/požadavky na podrobnosti zachovány dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Výjimkou je nový typ posudku hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. Specifika postupu jsou podrobněji uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky o energetickém posudku .

Energetické posudky podle § 9a odst. 1 písm. a) až c) je potřebné postupovat v souladu s přílohou č. 2 (viz odůvodnění k příloze č. 2). Požadavky na tyto posudky reflektují požadavky Přílohy IX. část 2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

U energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. jsou prozatím postupy a hodnocení zachovány dle aktuálního znění z důvodu zachování kontinuity hodnocení předkládaných žádostí a poskytování finanční podpory ve stávajícím programovém období. Pro budoucí programové období se však předpokládá aktualizace i v této oblasti z důvodu sjednocení postupů mezi jednotlivými programy podpory při poskytování finanční podpory, snížení administrativní zátěže žadatelů a zpracovatelů energetických posudků. Cílem zároveň bude přiblížit postupy zpracování energetických posudků postupům provádění energetických auditů.

§ 5 Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Obsah tohoto paragrafu není nový. Původně ustanovení tohoto paragrafu i s přílohou bylo součástí vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech s tím, že bylo rozhodnuto, že ustanovení týkající se monitoringu spotřeb ústředních institucí bude přeneseno do jiného prováděcího právního předpisu, který věcně lépe odpovídá požadavkům § 9b zákona č. 406/2000 Sb., kde je povinnost ukotvena.

Základní rozsah informací v monitoringu spotřeb je specifikován v příloze č. 7 vyhlášky.

§ 6 Přechodné ustanovení

Přechodné ustanovení řeší případy energetických posudků předkládaných v rámci stavebního řízení k využívání tepelné energie ze SZTE nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem energie podle zákona o ochraně ovzduší. Cílem přechodného ustanovení je garantování pokračování řízení, kdy bylo předloženo ekonomické hodnocení pro odpojení/připojení podle předchozí právní úpravy. Posudky podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. zpracované podle vyhlášky o energetickém posudku budou předkládané do řízení zahájených po vstoupení v účinnost vyhlášky o energetickém posudku.

§ 7 Účinnost

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. dubna 2021.

K příloze č. 1 - Vzory Evidenčního listu energetického posudku

V oblasti evidenčních listů nedošlo oproti stávající právní úpravě ke změnám. Pouze byly upraveny odkazy na zákonná ustanovení, aby došlo k souladu odkazů a provázanosti zákonné a prováděcí právní úpravy.

K příloze č. 2 - Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm.

Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...