dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o energetické náročnosti budov

13.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5
Vyhláška o energetické náročnosti budov

Ing. Ladislav Černý

Úvod

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě zmocnění podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 7 odst. 8 a § 7 odst. 6.

Vyhláška byla upravena vyhláškou č. 230/2015 Sb. na základě změny zákona o hospodaření energií zákony č. 103/2015 Sb., a č. 131/2015 Sb. Úpravy nemají charakter zásadní změny.

Jedná se o náročný odborně-technický předpis, jehož aplikace v praxi předpokládá znalosti z oboru působení tepelné energie ve stavebních konstrukcích. V ustanoveních vyhlášky se odkazuje na řadu technických norem ČSN EN, které tím nabývají charakter závaznosti.

Stručný obsah znění jednotlivých paragrafů

§ 1 Předmět úpravy

V souladu se zmocněním ze zákona stanoví tento prováděcí právní předpis nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie a dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Stanoví rovněž vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově.

§ 2 Základní pojmy

Výčet vymezených pojmů vypovídá, o jak náročný předpis se jedná a co řeší. Je stanoveno, co se pro účely vyhlášky rozumí pod pojmy: referenční budova, typické užívání budovy, venkovní prostředí, vnitřní prostředí, přirozené větrání, nucené větrání, energonositel, vypočtená spotřeba energie, pomocná energie, primární energie, faktor primární energie a faktor neobnovitelné primární energie.

§ 3 Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení

V paragrafu jsou taxativně vyjmenovány ukazatele energetické náročnosti s tím, že jejich stanovení (výpočet) je předmětem dalších paragrafů, resp. příloh, vyhlášky s odkazem na příslušné ČSN.

Mezi ukazatele energetické náročnosti budovy se řadí:

  1. celková primární energie za rok;
  2. neobnovitelná primární energie za rok;
  3. celková dodaná energie za rok;
  4. dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok;
  5. průměrný součinitel prostupu tepla;
  6. součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici;
  7. účinnost technických systémů.

§ 4 výpočet dodané energie

Podle ustanovení tohoto paragrafu je dodaná energie součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích. Jsou vymezeny způsoby stanovení dílčích dodaných energií na vytápění, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody, osvětlení. Dále je stanoveno, co se do dodané energie nezapočítává a jak se započítává využití tepelného čerpadla. Do dodané energie se nezapočítává ta část, jež slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu. Součástí dodané energie je i v budově v technických systémech umístěných podle § 5 vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou tepelných čerpadel.

Součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, již tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla.

§ 5 výpočet primární energie

Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce. Vypočtená hodnota energie se omezuje ve vyhláškou stanovených případech (jde o specifické případy technických systémů výroby různých forem energie v budově). Ustanovení paragrafu obsahují další podrobnosti výpočtu primární energie při užití rozličných zdrojů a při dodávce energie mimo hodnocenou budovu a výpočtu neobnovitelné primární energie.

§ 6 Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni

Požadavky na energetickou náročnost nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční

Nahrávám...
Nahrávám...