dnes je 9.12.2023

Input:

Výchozí revize venkovních vedení nn

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.2.1
Výchozí revize venkovních vedení nn

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Úkony prováděné při výchozí revizi – prohlídka, zkoušky a měření – jsou uvedeny jednotlivě podle druhu ochrany.

Revizní úkony pro použitý druh ochrany – ochrany živých částí venkovních vedení nn

V podmínkách venkovních vedení nn jde zejména o ochranu polohou, přepážkami nebo kryty a ochranu izolací živých částí.

Prohlídka

Ochrana polohou

Prohlídkou se zjišťuje posouzení vzdáleností živých částí od konkrétního stanoviště. Venkovní vedení nn je zřizováno v prostorách běžně přístupných laikům (osoby bez kvalifikace v elektrotechnice). Proto je nutné kontrolovat vzdálenosti vodičů zejména podle PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC, ve které jsou minimální vzdálenosti stanoveny a rozvedeny pro konkrétní případy nad základní rámec ustanovení uvedený v PNE 33 0000-1, ed. 4.

V případě pochybností je nutné provést měření.

Zkoušení

Zkoušky se při revizi nevyžadují.

Měření

Měření výšek a vzdáleností se provádí v případě, že prohlídkou nebo předloženými doklady není možné prokázat dodržení předepsaných vzdáleností nebo v případě vzniklé pochybnosti. Pod napětím je možné výšku měřit u vedení do 1 kV pomocí izolační teleskopické tyče, pro všechny kategorie napětí bezdotykovými metodami (např. ultrazvukový výškoměr).

Prohlídka

Ochrana přepážkami nebo kryty

Zjišťuje se požadovaný stupeň ochrany krytem stanoveným v čl. 3.2.2.3 PNE 33 0000-1, ed. 4, a pro zařízení venkovních vedení nn popsaným v kapitole 6/5.6.1.1. Prohlídka slouží ke zjištění případných poškození krytů a přepážek nebo jejich nepovolených úprav. Revizní technik ověřuje dosažený stupeň ochrany krytem podle označení na výrobním štítku nebo v dokumentaci instalovaných elektrických komponentů vedení.

Zkoušení

Zkoušky se při revizi nevyžadují.

Měření

Měření se při revizi nevyžadují.

Prohlídka

Ochrana živých částí izolací

Prohlídkou se zjišťuje dodržení minimálních vzdáleností vodičů vedení provedených izolovanými vodiči a venkovními kabelovými systémy v podmínkách stanovených v PNE 33 3302, kapitole 6.

Prohlídkou se ověřuje, zda na izolačním krytu svodu vodičů se základní izolací se nevyskytují žádná poškození. Zda elektrická zařízení, která nemají připojený ochranný vodič (v podmínkách venkovních vedení nn např. plastové venkovní rozpojovací skříně), jsou označena značkou (značka 5172 pro předmět/zařízení třídy ochrany II podle databáze IEC DB:2002).

Zkoušení

Pokud kryty z izolantu nebyly předtím vyzkoušeny a jsou pochybnosti o jejich účinnosti, musí se provést zkouška přiloženým napětím. Elektrické zařízení se jmenovitým napětím do 1000 V musí po instalaci a připojení odolávat po dobu 1 minuty zkušebnímu napětí 4000 V AC mezi živými a neživými částmi.

Měření

Měření izolačního odporu při revizích venkovních vedení je uvedeno v kapitole 6/5.6.3.1.

Revizní úkony pro použitý druh ochrany – ochrany neživých částí venkovních vedení nn (ochrana při poruše zařízení) v síti TN

Z hlediska venkovních vedení nn jde zejména o ochranu automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji (pojistky, jističe) a ochranu automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči.

Prohlídka v síti TN

Ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji

Prohlídkou se musí ověřit zejména:

 1. spojitost vodičů PEN nebo vodičů PE a uzemňovacích přívodů;

 2. zda neživé části jsou spojeny s vodičem PEN nebo PE;

 3. zda vodiče PEN nebo PE, jejich připojení na neživé části a uzemňovací přívody jsou správně provedeny, jsou požadovaného průřezu a jsou chráněny před mechanickým, tepelným a chemickým poškozením a zajištěny proti samovolnému uvolnění;

 4. zda vodiče PEN nebo PE nejsou jištěny nebo vypínány a jejich průřezy odpovídají dokumentaci a požadavkům uvedeným a popsaným v kapitole 6/5.6.1.4;

 5. zda nejsou mezi sebou zaměněny fázové vodiče, nulové (střední) vodiče a vodiče PEN nebo PE, zda je též dodržen sled fází v síti;

 6. zda jsou dodrženy předpisy o značení vodičů, předpisy o místech připojení a oddělení a zda jsou tato místa přístupná;

 7. zda vodiče PEN nebo PE jsou v předepsaných místech spojeny uzemňovacími přívody se zemniči;

 8. zda nadproudové ochranné přístroje a jejich charakteristiky (jmenovité proudy pojistek a jističů, nastavení jističů) odpovídají dokumentaci a jsou umístěny v předepsaných místech;

 9. zda rozváděče, ve kterých jsou osazeny nadproudové ochranné přístroje a další zařízení, odpovídají dokumentaci a zřizovacím předpisům;

 10. zda další zařízení (např. omezovače přepětí) umístěná jako součást venkovního vedení odpovídají dokumentaci a zřizovacím předpisům.

Zkoušení v síti TN

Zkoušením se ověřuje zejména:

 1. zkouška zapojení a seřízení (nastavení) přístrojů;

 2. funkce přístrojů a prvků zařízení.

Měření v síti TN

A) Měření zemních odporů uzemnění:

 1. Zemní odpor uzemnění středu (uzlu) zdroje (transformovny) RA se změří podle čl. 6.3 PNE 33 0000-1, ed. 4. Musí vyhovovat dokumentaci a čl. 3.3.3.8 PNE 33 0000-1, ed. 4.

 2. Celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících z transformovny včetně uzemněného uzlu zdroje se změří podle čl. 6.3 PNE 33 0000-1, ed. 4, musí vyhovovat dokumentaci a čl. 3.3.3.8 a 3.3.3.9 PNE 33 0000-1, ed. 4.

  Poznámka:
  Je-li celkový zemní odpor RB uzemnění ve venkovní distribuční síti větší než 2 V, je třeba též změřit zemní odpor RE cizích vodivých částí, přes které může dojít k zemnímu zkratu. Měření zemního odporu cizích vodivých částí se provede podle čl. 6.3 PNE 33 0000-1, ed. 4. Nejnižší naměřená hodnota zemního odporu RE cizích vodivých
Nahrávám...
Nahrávám...