dnes je 24.5.2024

Input:

Výchozí revize TNS (tlakové nádoby stabilní)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5.1
Výchozí revize TNS (tlakové nádoby stabilní)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Výchozí revize dle ČSN 69 0012 čl. 90:

Výchozí revize se provádí u nádob

  • nových po montáži,

  • rekonstruovaných nebo opravených,

  • u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných.

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu a kontroluje se při ní zejména:

a) zda byly splněny požadavky čl. 26 až 34 této normy,

b) zda byly v pasportu doplněny údaje o instalovaných pojistných ventilech, bezpečnostní a jiné armatuře nebo zařízení a o přístrojích pro měření, regulaci, řízení a automatizaci,

c) zda v případě rekonstrukce, opravy nebo montáže jsou splněny požadavky vyhlášek a norem kladené na oprávnění prováděcí organizace a platnost a úplnost jí provedených zkoušek, popř. platnost výjimek z norem nebo vyhlášek jí udělených,

d) zda byly provedeny revize na vyhrazených technických zařízeních, která jsou součástí nádoby,

e) zda při změně použití není nový způsob provozu nádoby v rozporu s určením nádoby a zda předpokládané pracovní parametry neodporují základním údajům nádoby,

f) zda nádoba vyhovuje ustanovením bodů a), d) a e) čl. 92.

O výsledku výchozí revize musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu. U sériově vyráběných nádob dodávaných obvykle již se zdrojem tlaku (např. pojízdné kompresory, vodárny do objemu nádoby 400 l o nejvyšším přetlaku 0,5 MPa apod.), nahrazuje zprávu o výchozí revizi osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které musí být potvrzeno revizním technikem výrobce.

Obvyklá praxe při provádění výchozích revizí:

Výchozí revizi provádí revizní technik dodavatele nebo provozovatele, my ale doporučujeme, aby ji raději provedl revizní technik provozovatele.

V současné době (po roce 2016) jsou nové TNS (a rovněž vyhrazené parní a kapalinové kotle, což jsou také primárně z hlediska provádění výchozích revizí tlakové nádoby) uváděny na trh dle evropské legislativy, tedy dle NV č. 219/2016 Sb., a tudíž je výrobce povinen dodat s TNS prohlášení o shodě CE

Nahrávám...
Nahrávám...