dnes je 27.5.2024

Input:

Uživatelé s nelineární odběrovou charakteristikou

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.3
Uživatelé s nelineární odběrovou charakteristikou

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Připojení odběratele

Při rozhodování o způsobu a místu připojení odběratele je třeba vycházet ze znění legislativních dokumentů (zákonů a prováděcích vyhlášek), které předmětnou problematiku oblasti spotřeby detailně specifikují. Dále je však třeba respektovat zásady a metodiky deklarované v provozních instrukcích, směrnicích a podnikových normách energetiky, které se od legislativy odvíjejí jako terciární dokumenty. V těchto dokumentech jsou specifikovány technické, kvalitativní, kvantitativní a provozní parametry dodávané elektřiny a další podmínky, které formou standardů v podobě deklarovaných hodnot nabízí a garantuje provozovatel síťového systému všem jeho uživatelům (smluvním partnerům).

Na druhé straně však je nezbytné, aby elektroenergetika jako systém jasně deklarovala formou závazného normativu, jaké podmínky technické, provozní a kvalitativní musí splňovat a průběžně garantovat uživatel, aby provozovatel elektroenergetických systémů (PPS, PDS, PLDS) mohl uvažovat o jeho připojení na síťový systém.

Zásady při výběru provozních vlastností DS

V jiné části této publikace uvádíme zásady, které je třeba dodržovat při výběru (návrhu) parametrů a provozních vlastností distribučních systémů (a to jak celku, tak i dílčích částí). Jedním ze stěžejních faktorů, které ovlivňují technické a provozní vlastnosti síťových systémů, jsou legislativou deklarované standardy kvality dodávané elektrické energie odběratelům. Jde zejména o prováděcí vyhlášku k EZ, vydanou ERÚ pod č. 306/2001 (o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice). Dalšími důležitými dokumenty, ve kterých jsou deklarovány standardy jakosti a kvality jsou "Pravidla provozování distribučních systémů“ (PPDS), vydaná ERÚ v říjnu 2001 a z tohoto legislativního dokumentu odvozených "Pravidel provozování lokálních distribučních systémů“ (PPLDS), vydaných ERÚ v lednu 2003. Pro hodnocení úrovně kvality dodávané elektrické energie jsou rozhodující následující tři parametry dodávky:

  • kmitočet f (globální systémová stavová veličina),

  • napětí (lokální stavová veličina),

  • doba přerušení dodávky.

Hodnocení úrovně poskytovaných služeb

Z tohoto přehledu vyplývá, že pro hodnocení úrovně poskytovaných služeb a licencovaných činností provozovatele síťového systému je vhodné používat soustavu charakteristik napětí deklarovaných v ČSN EN 50160 . PPDS (případně PPLDS) uvádí metodiku měření i standardy veličin.

Je však třeba upozornit na složitost vzájemného vztahu dodavatele elektrické energie a odběratele (zákazníka). Jako příklad využijme problematiku dodržování standardních parametrů kvality dodávané elektrické energie odběrateli. Složitost je zřejmá v okamžiku, uvědomíme-li si rozdíl mezi obecnou definicí kvality elektřiny a legislativními dokumenty deklarovanou kvalitou dodávané elektrické energie odběrateli v místě připojení zákazníka k distribučnímu systému.

Rušivé vlivy

I když bude držitel licence na distribuci elektřiny věnovat vlastnímu technologickému procesu v elektroenergetice (tj. výrobě, přenosu i distribuci) v oblasti kvality služby sebevětší pozornost, nemusí být skutečná úroveň kvality dodávané elektřiny zákazníkovi v místě připojení objektivním měřítkem kvality práce zaměstnanců distribučního podniku, či objektivním měřítkem pro hodnocení efektivity provozování technologického procesu v konkrétním elektroenergetickém systému. Skutečná úroveň kvality dodávané elektrické energie totiž zahrnuje také rušivé vlivy, rušivé signály, rušení. Rušení je atributem provozu elektrizační soustavy. Provoz je uskutečnění vlastního technologického procesu: výroba-přenos-distribuce-spotřeba, který je společný pro všechny prvky soustavy na základě, souvisejícím s fyzikálními zákony a jevy, kontinuálně probíhajícím v celé elektrizační soustavě. Rušivé vlivy jsou obecně generované jak provozem zdrojů, tak i silnoproudých zařízení, ale v neposlední řadě provozem odběrů s nelineárními spotřebními charakteristikami, které jsou připojeny na systém. Všechny tyto rušivé signály

Nahrávám...
Nahrávám...