dnes je 22.6.2024

Input:

Územní energetická koncepce

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3
Územní energetická koncepce

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Povinnost zpracování územní energetické koncepce

Zákon o hospodaření energií ukládá v § 4 zpracovávat územní energetické koncepce. Ty musí vycházet ze zásad státní energetické koncepce a obsahovat cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni krajů. Vytvoří tím podmínky pro hospodárné nakládání s energií, a to v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje regionu včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.

Územní energetickou koncepci pořizuje kraj, hlavní město Praha a v přenesené působnosti statutární města. Územní energetická koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.

I obce mají právo pořídit pro svůj územní obvod nebo jeho část územní energetickou koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí a vydat pro její uskutečnění závazný právní předpis.

Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby se aktualizuje. Protože v menších územních celcích mohou i jednotlivé stavby podmínky energetické koncepce ovlivnit, bývá její častější aktualizace nutnější.

Obsah územní energetické koncepce

Územní energetická koncepce obsahuje:

  • rozbor trendů vývoje poptávky po energii,

  • rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,

  • hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie,

  • hodnocení ekonomiky využitelných úspor z hospodárnějšího využití energie,

  • řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na

  • životní prostředí.

K účasti na zpracování územní energetické koncepce si kraj může vyžádat součinnost držitelů autorizací na podnikání v energetických odvětvích, dodavatelů tuhých a kapalných paliv, kteří podnikají na území, pro které se územní energetická koncepce zpracovává, i největších spotřebitelů energie. Ti jsou povinni, jsou-li k tomu krajem vyzváni, poskytnout bezplatně doklady v rozsahu a lhůtě stanovené ve výzvě.

Svá specifika v územních energetických koncepcích mají v nich působící průmyslové obory a zemědělství. Společné všem krajům, městům i menším sídlům je nevýrobní potřeba energie pro objekty sloužící obyvatelstvu a službám.

Zásobování sídel energií

V potřebě energie pro sídla je svým podílem rozhodující zásobování teplem pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody (TUV). Pro prozíravou energetickou koncepci je z tohoto hlediska nutno posoudit výchozí (současný) stav zásobování sídelních celků, objektů a bytů energií a z toho odvíjet rozvoj k nejhospodárnějšímu cíli.

Všechna sídla, objekty i byty musí do budoucna i nadále počítat se zásobováním elektřinou, protože i tam, kde zabezpečuje zásobování teplem jiná forma energie než elektřina, poroste přesto vybavenost elektrickými spotřebiči a tudíž spotřeba elektřiny, byť bude měrná spotřeba jednotlivých spotřebičů v důsledku technického

Nahrávám...
Nahrávám...