dnes je 27.5.2024

Input:

Typy přepěťových ochranných zařízení SPD

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.1.2
Typy přepěťových ochranných zařízení SPD

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Typy přepěťových ochranných zařízení (přepěťových ochran) vyjadřují základní požadavky na jejich vlastnosti nezbytné pro vzájemnou energetickou koordinaci.

POZNÁMKA Hlavním podkladem pro revizi této normy byl soubor norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem (v platnosti od 1. 12. 2006). Úkol zařízení SPD typu T1 spočívá ve vyrovnání potenciálů mezi pracovními vodiči a zemí v případě výskytu vysokých přepětí, vzniklých např. účinkem přímých nebo blízkých úderů blesků. Přepětí mají být v místě instalace ochrany omezena na hodnoty přiřazené požadované kategorii přepětí (např. na 4 kV). Elektrická zařízení jsou pak ve spojení s dalšími ochranami chráněna před škodami způsobenými průrazy izolace. Pojem "přepěťové ochranné zařízení SPD (přepěťové ochrany)“ popisuje výstižně tuto úlohu a je proto takto užíván v národních i mezinárodních normách.

Přepěťové ochrany typu T1 odvádějí při přímých a blízkých úderech blesku dílčí bleskové proudy a musejí být na ně dimenzovány. Přepěťové ochrany typu 2 a 3 se nasazují ve spotřebitelských zařízeních (instalacích) jen v měřené části. Schopnost odvádět bleskový proud se u nich požaduje jen za určitých podmínek. Ve spojení se zařízením přepěťové ochrany typu T1 eliminují přepětí v instalacích směrem ke spotřebičům tak, aby bylo dosaženo jejich podkritické hodnoty přepětí. To ovšem vyžaduje vzájemnou koordinaci zařízení přepěťové ochrany. Výrobci přepěťových ochran dávají k tomu nezbytné údaje.

Tabulka 4 – Typy přepěťových ochranných zařízení SPD

Typ
dle ČSN EN 61643-11
Úloha Max. ochranná
úroveň dle
ČSN EN 60664-1
Typ T1 (B) Zařízení přepěťové ochrany pro pospojování
(vyrovnání potenciálů) proti blesku
podle ČSN EN 62305 při přímých nebo
blízkých úderech blesku (první stupeň
ochrany, hrubá ochrana)
IV
Typ T2 (C) Zařízení ochrany před přepětím podle
ČSN EN 62305 pro přepětí přišlá ze silové
sítě vzniklá při úderech blesku nebo při
spínacích jevech (druhý stupeň ochrany,
střední ochrana
)
III
Typ T3 (D) Zařízení určené k ochraně před přepětím
dle ČSN EN 62305 místně proměnných
spotřebičů v zásuvkách (třetí stupeň
ochrany, jemná ochrana)
II

POZNÁMKA Zařízení přepěťové ochrany třídy A (zkoušeno tvarem vlny 8/20) je určené pro distribuční venkovní vedení a nesnižuje přepětí pod úroveň IV.

Zaměření

Účelem této kapitoly je umožnit zapojení svodičů přepětí typu T1 v části odběrného elektrického zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, a tím řešení přepěťové ochrany na úrovni současného stavu techniky.

Zapojení těchto svodičů v neměřené části je možné pouze při dodržení dále specifikovaných podmínek, z nichž na prvním místě je nezbytnost souhlasu příslušného provozovatele distribuční soustavy.

V tomto materiálu jsou popsány možnosti osazení ochran před přepětím typu T1 v neměřené části elektrické instalace budovy (dále jen v hlavním rozvodu). Povinnosti provozovatelů distribučních soustav, vyplývající z energetického zákona, týkající se bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny, nesmějí být však nasazováním těchto ochranných zařízení narušeny.

Proto má docházet k jejich instalaci v hlavních rozvodech budovy jen tam, kde je to nutné z technických důvodů nebo k zabránění škod. Takovými zařízeními (objekty) jsou:

  • objekty využívané pro živnosti nebo průmysl s rozsáhlou komunikační a informační technikou, kde se využívá koncepce zóny ochrany před bleskem;

  • víceposchoďové správní a kancelářské budovy, v nichž jsou elektroměrná místa zřizována decentrálně v poschodích a u nichž se realizuje koncepce zóny ochrany před bleskem;

  • detailní přiřazení ochranných opatření v ochraně před bleskem k danému objektu je nutno učinit na základě výpočtu řízeného rizika dle nové normy ČSN EN 62305-2 .

Nasazení zařízení přepěťové ochrany typu T1 v hlavních rozvodech není obecně nutné v těchto případech:

  • V rodinných a jiných malých domech, v nichž je přípojková skříň, hlavní domovní pojistková skříň nebo hlavní domovní kabelová skříň (dále jen přípojková skříň) nebo elektroměrová skříň instalována jako konstrukční jednotka, nebo kde obě leží v bezprostřední blízkosti.

Hlavní rozvody musí být izolovány od vnitřní instalace a kovových instalací objektu na vzdálenost "s“. Tato vzdálenost je pak vypočtena dle ČSN EN 62305-3 . V případě, že není možno vzdálenost s dodržet, je vhodná instalace SPD na rozhraní zón LPZ 0A – LPZ 1.

  • Jsou-li ochrany před přepětím typu T1 instalovány v hlavním rozvodu (neměřené části instalace objektu), je třeba splnit všechny požadavky.

Nezávisle na tom se lze se souhlasem příslušného provozovatele distribuční soustavy odchýlit od této PNE, jestliže to opodstatňují určité okolnosti.

Výběr zařízení přepěťové ochrany typu T1 pro nasazení v hlavních rozvodech může být distribučními společnostmi omezen na určité typy. V každém případě podléhá výběr a instalace těchto zařízení povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...