dnes je 24.5.2024

Input:

Tlaková zkouška TNS (tlakové nádoby stabilní)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5.5
Tlaková zkouška TNS (tlakové nádoby stabilní)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Tlaková zkouška dle ČSN 69 0012 čl. 117:

Tlakovou zkouškou se prokazuje pevnost a těsnost nádoby při zkušebním přetlaku. Provádí se zpravidla vodou, popřípadě jinou kapalinou nežíravou, nejedovatou a bez nebezpečí výbuchu o teplotě nejvýše 50 °C, a to:

a) nejpozději jednou za devět let od předcházející tlakové zkoušky, pokud v pokynech pro uvádění nádob do provozu není uvedena kratší lhůta,

b) po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,

c) po provozní přestávce delší dvou let, pokud to je na základě vnitřní revize nutné,

d) po přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nádob nově dodaných), pokud to je na základě vnitřní revize nutné,

e) po překročení nejvyššího pracovního přetlaku nebo nejvyšší pracovní teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti materiálu stěn nádoby.

Tlaková zkouška je náročnou operací, jejíž postup, provádění a zhodnocení je popsáno v článcích 118 až 121 ČSN 69 0012 . Tlakovou zkoušku je třeba vždy provádět vzhledem k místním podmínkám, druhu nádoby a možnostem provozovatele, případně také dle čl. 121, kde jsou stanoveny podmínky náhradních metod tlakových zkoušek. Je-li zvolena jiná náhradní metoda, která není popsána v čl. 121 ČSN 69 0012, měla by ji vždy schválit TIČR.

U tlakových nádob, kde není tlaková zkouška možná z důvodu nepřiměřeného hydrostatického zatížení nádoby během zkoušení, je nutné pro prokázání pevnosti a těsnosti nádoby provést tlakovou zkoušku náhradní metodou. Tato náhradní metoda se provádí zkouškou těsnosti pracovní tekutinou a kontrolou přístupných částí pláště, vrchlíků a připojovacích hrdel prostřednictvím měření jejich tloušťky ultrazvukovým tloušťkoměrem. Zkouška těsnosti musí být provedena ve shodě s ČSN 69 0012 . Měření tloušťky ultrazvukovým tloušťkoměrem se provádí dle ČSN EN ISO 16809 . Pro provedení náhradní metody musí být nejprve zpracován přesný technologický postup zohledňující požadavky norem a technické parametry technologie. Ultrazvukový tloušťkoměr musí být řádně kalibrován. Operátor provádějící měření musí mít základní znalosti fyzikálních principů ultrazvuku a být podrobně seznámen a školen ve vztahu k měření tloušťky ultrazvukem. Kromě toho musí mít operátor znalosti o měřeném výrobku a materiálu. Předpokládá se, že měření tloušťky ultrazvukem se provádí kvalifikovanými a způsobilými pracovníky. Pro prokázání této kvalifikace se doporučuje, aby pracovníci byli certifikováni podle ČSN EN ISO 9712 .

Obvyklá praxe při provádění tlakové

Nahrávám...
Nahrávám...