dnes je 17.6.2024

Input:

Tepelná energie v legislativě

23.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.4
Tepelná energie v legislativě

Ing. Ladislav Černý

K tepelné energii se vztahují, kromě zákonů s obecnou působností, jako je občanský nebo obchodní zákoník anebo zákon o cenách, a vymezují činnosti a chování subjektů hlavně tři speciální zákony, níže uvedené. Každý z těchto zákonů upravuje jinou oblast činností lidí, která souvisí s energií, včetně tepelné.

Podnikání tepelnou energií upravuje zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) – č. 458/2000 Sb., v aktuálně platném znění.

Nakládání tepelnou energií upravuje zákon o hospodaření energií – č. 406/2000 Sb., v aktuálně platném znění.

Podpora využívání tepelné energie z netradičních zdrojů JE upravena zákonem o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů – č. 165/2012 Sb.

Při aplikaci ustanovení zákonů je nutno respektovat prováděcí právní předpisy k těmto zákonům, jimiž jsou vládní nařízení, vyhlášky, a také cenová rozhodnutí.

Podnikání tepelnou energií

Předmětem podnikání v energetických odvětvích je podle § 3 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), pokud se týká tepelné energie, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie. Výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu.

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou fyzické či právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem.

Licence podle energetického zákona není potřebná na výrobu tepelné energie určenou pro dodávku konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v tomtéž objektu nebo mimo objekt v případě, že slouží ke stejnému účelu.

Licence se neuděluje na činnost, kdy zákazník či odběratel poskytuje odebranou tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného tepelného zařízení, přičemž náklady na nákup tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem; v tom případě se nejedná o podnikání.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Podnikání tepelnou energií je možné pouze na základě udělení licence na výrobu tepelné energie anebo rozvod tepelné energie. Licence na obchod s tepelnou energií jako u elektřiny a plynu zákon nestanoví. V zákoně není ani uvažován trh s tepelnou energií jako u elektřiny a plynu. Cena tepelné energie je regulována – věcně usměrňována (viz Věcné usměrňování ceny tepelné energie).

Zákon vymezuje práva a povinnosti subjektů – držitele licence (dodavatele) a odběratele tepelné energie ve zvláštní části zákona, díl 3. Teplárenství v § 76 a § 77. V dalších paragrafech jsou ustanovení o měření (§ 78), tepelné přípojce (§ 79), přeložkách rozvodných zařízení (§ 86), (§ 80 až § 86 nejsou), ochranných pásmech (§ 87), stavech nouze (§ 88) a neoprávněném odběru tepelné energie (§ 89).

Nakládání tepelnou energií

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v úplném znění, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví především opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Přitom nakládáním s energií se rozumí výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících

Nahrávám...
Nahrávám...