Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.12
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Ing. Martina Krčová, MBA

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, byla v roce 2015 vydána jako nová vyhláška obsahující komplexní úpravy. Nahradila tím několikrát novelizovanou vyhlášku č. 365/2009 Sb., která se vzhledem ke každoroční bodové novelizaci již stávala pro účastníky trhu nepřehlednou.

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem definuje procesy a termíny, které jsou nezbytné pro zajištění transparentního fungování trhu s plynem v České republice. Nastavení těchto procesů musí reflektovat požadavky dané nadřazenou legislativou, tedy zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Aplikace požadovaných principů do legislativy musí zajistit realizovatelnost, jak z hlediska praktického zavedení, tak z hlediska časových možností, při zajištění nediskriminačních pravidel pro všechny účastníky trhu s plynem, kdy tyto principy nesmějí směřovat proti dlouhodobému trendu rozvoje trhu s plynem na celoevropské úrovni, nesmějí ohrozit činnost jednotlivých účastníků trhu s plynem nebo mít jakkoli regresní vliv na nastavení trhu s plynem a jeho procesy.

Novela č. 416/2016 Sb. představuje spíše úpravy vycházející z fungování trhu s plynem, kdy bylo na základě praktických zkušeností účastníků trhu potřebné provést úpravu předmětných ustanovení. Vyhláška nemění principiální charakter nastavených procesů a stanovených postupů. Na základě výsledku vícekolového veřejného konzultačního procesu došlo k úpravě těch ustanovení, která umožňovala nejednotný výklad ze strany účastníků trhu s plynem. Dále byly novelizovány postupy spojené s řešením nedostatku kapacit v přepravní soustavě tak, aby reflektovaly výsledky monitoru trhu s plynem prováděné Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a zveřejněné ve zprávě ACER Implementation Monitoring Report on Gas CMP (Congestion Management Procedures). Další oblast úprav si klade za cíl nabídnout provozovateli zásobníku plynu flexibilnější možnosti vyhlašování aukcí na skladovací kapacitu.

Datum nabytí účinnosti vyhlášky č. 416/2016 Sb. bylo 1. ledna 2017.

Provedené úpravy lze rozdělit do těchto oblastí:

  1. úprava pravidel postupů pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity,
  2. úprava pravidel pro přístup ke skladovací kapacitě – zvýšení flexibility trhu se skladovací kapacitou,
  3. úprava ustanovení vycházejících z fungování trhu,
  4. úprava ustanovení, kde byla identifikována písařská chyba nebo provedena stylistická úprava.

Navzdory relativně vysokému počtu novelizačních bodů (109) se ve většině případů jedná o úpravy, které upřesňují text ustanovení vyhlášky tak, aby bylo v maximální míře možné zamezit nejednoznačnému výkladu nastavených procesů.

Zpracované úpravy jednoznačně hovoří pro účastníky trhu, resp. uživatele zejména přepravní soustavy a skladovacích zásob. Úprava řízení přetížení přepravní soustavy má za následek uvolnění dodatečné přepravní kapacity na bodech přepravní soustavy, na kterých dochází k smluvnímu přetížení, čímž se zlepší jednak ekonomická stránka provozovatele přepravní soustavy, jednak fyzické využití soustavy a dojde ke zvýšení flexibility trhu na národní a regionální úrovni. Poskytnutí flexibility provozovatelům zásobníků plynu rovněž umožní reagovat adekvátně na situaci na trhu s plynem, resp. na požadavky účastníků trhu, čímž dojde k větší efektivitě využití zásobníků plynu, k zlepšení ekonomické stránky provozovatelů a k další podpoře konkurence na trhu s plynem.

Vzhledem k výše uvedeným oblastem změn bude další komentář rozdělen do skupin, aby byl pro čtenáře popis jednotlivých změn více vstřebatelný a nezatěžující zbytečnými a opakujícími se komentáři.

Úprava pravidel postupů pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 ve znění rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2012 o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (2012/490/EU), (dále také „nařízení č. 715/2009”), stanovuje základní principy postupů v případě smluvního překročení kapacity, tj. stavu, kdy je dostupná přepravní kapacita na vstupním nebo výstupním hraničním bodě smluvně rezervována, ale tato rezervace není nominačně využívána, čímž je bráněno ostatním zájemcům ve využití přepravní soustavy v daném směru. Nařízení č. 715/2009 stanoví nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu se zemním plynem. Protože duplicita plynárenských přepravních soustav není ve většině případů ani ekonomická, ani efektivní, podporuje se hospodářská soutěž na trzích se zemním plynem prostřednictvím přístupu třetích osob, čímž se infrastruktura transparentním a nediskriminačním způsobem otvírá všem dodavatelům. Častý výskyt smluvního překročení kapacity, kdy uživatelé sítě nemohou získat přístup do plynárenských přepravních soustav navzdory fyzicky dostupné kapacitě, je překážkou na cestě k dokončení vnitřního trhu s energií. Postupy pro řízení překročení kapacity by se měly používat v případě smluvního překročení kapacity a mají tyto případy řešit opětovným uvedením nevyužité kapacity na trh, kde bude znovu rozdělena v rámci běžných postupů přidělování kapacity.

Vzhledem ke skutečnosti, že je česká přepravní soustava stále výrazně využívána pro potřeby tranzitu plynu přes Českou republiku, bylo žádoucí harmonizovat postupy po trase tranzitu plynu, tedy pravidla nastavená na vstupních a výstupních bodech přepravních soustav sousedních států. Revidované postupy zároveň zohledňují výsledky monitorovací zprávy ACER ve věci mechanismů řízení překročení kapacit.

Řešení předpokládá racionální chování subjektů, které mají rezervovánu přepravní kapacitu, kdy je jejich ekonomickým zájmem maximalizovat zisk, tedy minimalizovat velikost rezervované přepravní kapacity. Hlavním prvkem tohoto přístupu je obchodování s přepravní kapacitou na sekundárním trhu, aby tak byla nevyužívaná kapacita opětovně uvedena na trh. V případě, že k využití tohoto nástroje ze strany obchodníka s plynem nedojde, provozovatel přepravní soustavy použije příslušné nástroje, aby maximalizoval množství nabízené kapacity.

Vyhláška č. 416/2016 Sb. dále pracuje s možností přenechání rezervované pevné přepravní kapacity na hraničním bodě přepravní soustavy subjektem zúčtování nebo zahraničním subjektem využívajícím přímo přepravní soustavu prostřednictvím aukční platformy provozovatele přepravní soustavy.

Vzhledem ke skutečnosti, že má dojít k co nejúčinnějšímu uplatňování postupů pro řízení překročení kapacity, jsou do vyhlášky zapracována tato opatření:

  • pevný mechanismus ztráty v případě nevyužití v režimu na následující den (FDA UIOLI),

  • dlouhodobý mechanismus ztráty v případě nevyužití (LT UIOLI).

FDA UIOLI má zajistit, že v případě plného nevyužití rezervované přepravní kapacity (není provedena nominace v rozsahu rezervované kapacity v plynárenském dni, který předchází dni, v němž má dojít k přepravě plynu) je část pevné přepravní kapacity dána k dispozici trhu s plynem pro využití v režimu na následující den.

LT UIOLI vyžaduje sledování využití rezervovaných přepravních kapacit na úrovni subjektů zúčtování nebo zahraničních subjektů využívajících přímo přepravní soustavu. Systematicky nevyužitá kapacita, kterou obchodník s plynem neprodal nebo nenabídl na trhu se sekundární kapacitou, je tomuto uživateli odebrána ve stanoveném rozsahu.

Tyto mechanismy jsou v souladu s nastavením na propojovacích bodech, neboť polský i německý model trhu s plynem tyto mechanismy implementoval.

§ 30, § 30a a § 30b

Dochází k výše zmíněné úpravě postupů pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity v návaznosti na výsledky monitorovací zprávy ACER (ACER Implementation Monitoring Report on Gas CMP), a to zavedení FDA UIOLI, LT UIOLI, prodeje nevyužívané rezervované pevné přepravní kapacity na sekundárním trhu a přenechání rezervované pevné přepravní kapacity na hraničním bodě.

Úprava pravidel pro přístup ke skladovací kapacitě – zvýšení flexibility trhu se skladovací kapacitou

Úpravou podmínek pro přístup k zásobníkům plynu se očekává zlepšení podnikatelského prostředí, a to zejména z důvodu rozšíření možností, za nichž lze přistupovat k zásobníkům plynu.

Alokace skladovací kapacity doposud probíhala prostřednictvím aukce, v rámci které byl využíván algoritmus pouze tzv. anglické aukce, kdy prodávající zvyšuje cenu mezi jednotlivými aukčními koly, v nichž zájemci o skladovací kapacitu zadávají požadované množství skladovací kapacity. Aukce byla ukončena v okamžiku, kdy je v aukčním kole požadováno 100 % nebo méně nabízené skladovací kapacity. Provozovatelé zásobníku plynu dlouhodobě tato pravidla označovali za příliš striktní a navrhli zavedení alternativního aukčního mechanismu. Tímto alternativním mechanismem měl být algoritmus klesající aukce, tzv. holandská aukce. Provozovatelé zásobníků plynu navíc navrhovali, aby došlo ke stanovení minimální ceny, za kterou je provozovatel zásobníku plynu povinen nabízenou skladovací kapacitu alokovat. Naproti tomu uživatelé zásobníku plynu považují stávající aukční mechanismus za vyhovující a vyjádřili v rámci veřejného konzultačního procesu obavu, že aukce s klesající cenou povede k navýšení nákladů spojených s uskladněním plynu.

Nakonec ERÚ na základě zpětné vazby rozhodl pouze o vydání technické novely, tj. do legislativního procesu byly navrženy pouze úpravy pravidel pro přístup ke skladovací kapacitě – zvýšení flexibility trhu se skladovací kapacitou:

  1. zkrácení lhůty pro oznámení konání aukce z 10 na 7 pracovních dní,
  2. možnost upravit vyvolávací cenu v aukci na skladovací kapacitu až 12 hodin před termínem jejího zahájení,
  3. pevnou denní skladovací kapacitu lze rezervovat až do 18:00 plynárenského dne, na který se skladovací kapacita rezervuje,
  4. zkrácení trvání délky aukčního kola – z 10 minut na minimálně 2 minuty, délku aukčního kola stanovuje provozovatel zásobníku plynu v podmínkách aukce.

§ 10 odst. 4, § 14 odst. 2

Změna souvisí s úpravou postupů pro přístup k zásobníkům plynu. Současně řeší také nedostatek současné úpravy, kdy dochází k rezervaci přepravní kapacity na bodě virtuálního zásobníku jiným subjektem zúčtování a v jiné výši, než který má rezervovanou skladovací kapacitu. Dochází tak k situacím, kdy je krácena přerušitelná skladovací kapacita jiným subjektům, než kterým je krácena přerušitelná přepravní kapacita, a až poté dochází k vzájemnému matchingu (sesouhlasení) mezi nominacemi přepravy a uskladňování. Navrhovaná úprava spolu s body § 65 odst. 2, § 67 odst. 3, § 70 odst. 5, § 71 odst. 4 toto řeší.

§ 51 odst. 2, § 52 odst. 1

Úprava termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu. Úpravou je provozovateli zásobníku plynu dána možnost flexibilněji vyhlašovat aukci na skladovací kapacitu a reagovat na podmínky na trhu s plynem a se skladovací kapacitou.

§ 52 odst. 4

Úprava dává provozovateli zásobníku plynu možnost stanovit délku aukčního kola v podmínkách aukce.

§ 53 odst. 2

Úprava termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu. Úpravou je provozovateli zásobníku plynu dána možnost flexibilněji vyhlašovat aukci na skladovací kapacitu a reagovat na podmínky na trhu s plynem a se skladovací kapacitou. Úprava se týká zkrácení lhůty na 5 pracovních dnů pro vrácení finančního jištění aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita.

§ 54 odst. 2

Úprava termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu. Úpravou je provozovateli zásobníku plynu dána možnost flexibilněji vyhlašovat aukci na skladovací kapacitu a reagovat na podmínky na trhu s plynem a se skladovací kapacitou.

§ 55 odst. 1, odst. 2§ 56 odst. 2

Úprava rozšiřuje možnosti provozovatele zásobníku plynu o možnost nabízet skladovací kapacitu v rámci probíhajícího plynárenského dne pro denní skladovací kapacitu s pevným a přerušitelným výkonem. Toto opatření poskytne uživatelům zásobníku plynu zvýšenou flexibilitu pro vyrovnávání svého portfolia. Úprava dále uvádí popisovaný postup do souladu s ostatními postupy, pro něž je rovněž definován časový interval, v němž proběhne úkon ze strany provozovatele zásobníku plynu.

§ 58 odst. 4

V souvislosti s úpravou termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu dochází ke zkrácení termínu, v němž je zájemce o novou skladovací kapacitu povinen skládat finanční zajištění.

§ 59 odst. 1

Úprava nahrazuje termín „vlastnictví” za formulaci vázající se na uskladněný plyn, jelikož otázka vlastnictví může být v určitých případech sporná a samotné vlastnické vztahy týkající se plynu jakožto komodity nejsou předmětem smlouvy mezi účastníkem trhu a provozovatelem zásobníku.

§ 59 odst. 3

Úprava doplňuje postup stanovení poslední známé ceny v případě, že nebude dostupný realizovaný obchod na vnitrodenním trhu operátora trhu pro den, ve kterém se požadavek podává, který by splňoval uvedená kritéria. Navržený algoritmus kopíruje algoritmus stanovený pro prodej plynu provozovatelem přepravní soustavy, jestliže stav konta provozovatele překročí stanovenou hranici. Jedná se tedy o transparentní mechanismus, s jehož pomocí provozovatelé infrastruktury prodávají plyn, který není v jejich vlastnictví, na vnitrodenním trhu.

Příloha č. 3

Úprava zavádí do podmínek aukce na skladovací kapacitu povinnost uvádět identifikaci skladovací kapacity, která je v aukci nabízena, a začátek období, od něhož je tato kapacita nabízena.

Úprava ustanovení vycházejících z fungování trhu

Přeprava plynu

§ 17 odst. 1

Úprava upřesňuje termín podávání žádosti o rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity tak, aby byla zajištěna dostatečná flexibilita a zároveň lhůty, které jsou nezbytné pro provozovatele přepravní soustavy k zajištění bezpečného a hospodárného provozu přepravní soustavy.

§ 18 odst. 4, § 32 odst. 1 písm. e)

Změna konkretizuje, o jakého provozovatele se jedná.

§ 18 odst. 5

Úprava zavádí možnost aplikovat vedle pohyblivé ceny za rezervaci přepravní kapacity také cenu fixní.

Tímto ustanovením návrh vyhlášky částečně adaptuje právní řád na článek 26 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009.

§ 29 odst. 3 a 4

Změna umožňuje rezervaci přerušitelné kapacity pro všechny typy přepravních kapacit na vstupních a výstupních hraničních bodech.

§ 32 odst. 1 písm. l) a m), § 32 odst. 2

Úprava doplňuje