dnes je 21.6.2021

Input:

Stav nouze v plynárenství a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

19.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.6
Stav nouze v plynárenství a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Ing. Jan Zaplatílek

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jehož dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu.

K novele vyhlášky č. 344/2012 Sb. vyhláškou č. 215/2015 Sb. vedly především závěry z kontrol účastníků trhu s plynem, prováděných Energetickým regulačním úřadem, zaměřené především na problematiku zajišťování a písemné dokladování bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD), předepsaného pro chráněné zákazníky, výsledky simulace vyhlášení stavu nouze a jeho předcházení, provedené v říjnu 2014 a praktické zkušenosti účastníků trhu s dosavadní právní úpravou. Novela obsahuje některá nová znění, která zpřesňují ustanovení některých paragrafů vyhlášky č. 344/2015 Sb., a to včetně úprav příloh. Přidává také dvě nové přílohy.

Především dochází k přesnějšímu rozdělení zákazníků skupiny D na podskupiny s převažujícím otopovým a technologickým charakterem, dále upřesnění postavení odběrných míst provozovatelů plynárenských soustav, výroben a zásobníků z hlediska možné regulace jejich odběru plynu, upřesnění postupů při předcházení stavu nouze, a to jak ve fázi včasného varování, tak i ve fázi výstrahy. Dále je upřesněno postavení odběrných míst zákazníků při vyhlášení stavu nouze, kterým byla omezena či přerušena dodávka plynu již v rámci předcházení stavu nouze. Nejvíce navržených změn se týká oblasti zajišťování a prokazování bezpečnostního standardu dodávek plynu pro chráněné zákazníky a s ním souvisejících příloh vyhlášky.

Komentář k dikci jednotlivých paragrafů

§ 1 Předmět úpravy

Stručně se shrnuje předmět upravovaný vyhláškou v souladu se zmocněním uvedeným v zákoně.

§ 2 Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se zákazníci z hlediska omezení nebo přerušení dodávek plynu rozdělují do skupin tak, aby byly vytvořeny podmínky pro postupné omezení spotřeby plynu v případě disproporce mezi jeho poptávkou a nabídkou prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně.

Cílem je zabránit výpadku dodávky všem zákazníkům a tím zabránit mnohem větším škodám. Zákazníci jsou rozděleni do skupin podle velikosti odběru při respektování kategorií zákazníků uvedených ve vyhlášce o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Největší zákazníci s ročním odběrem nad 4200 MWh se pak ještě dále dělí podle charakteru odběru na zákazníky s převažujícím technologickým nebo otopovým odběrem.

Specifickými skupinami jsou zákazníci, kteří mají možnost přechodu na náhradní palivo, a dále pak zákazníci zásobující obyvatelstvo potravinami, zařízení sociálních služeb, zdravotnická a jiná vybraná zařízení. Zařazení zákazníků do jednotlivých skupin je platné vždy na období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku. Podle zmocnění energetického zákona je v tomto paragrafu uveden rozsah chráněných zákazníků, mezi něž patří domácnosti, malí podnikatelé a zákazníci skupiny D, do které jsou zařazeni zejména subjekty kritické infrastruktury, tj. ti zákazníci, u nichž by narušení fungování jejich činnosti mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob apod.

Chráněnými zákazníky jsou dále zákazníci s ročním odběrem nad 4200 MWh s převažujícím otopovým odběrem, kteří poskytují v určené výši teplo domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb. Chránění zákazníci jsou ve vyhlášce stanoveni plně v souladu s definicí uvedenou v článku 2 nařízení č. 994/2010/EU, přičemž se využívá celého rozsahu možností, jež poskytuje znění tohoto článku.

Úprava novelou č. 215/2015 Sb.:

S rozvíjejícím se trendem zvyšujícího se počtu vozidel (nikoliv pouze vozidel městské hromadné dopravy) na stlačený zemní plyn (CNG) bylo vhodné upřesnit postavení CNG stanic z hlediska jejich postavení v oblasti regulace odběru. Pro účely výpočtu přesnějšího stanovení BSD dochází rozdělení zákazníků skupiny D na podskupiny s převažujícím otopovým a technologickým charakterem. Rozdělení zákazníků do obou podskupin provádí příslušný provozovatel distribuční soustavy a do 31. července běžného roku je sdělí operátorovi trhu s energiemi (OTE).

K zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti plynárenské soustavy ČR je nutné, aby odběrná místa provozovatelů přepravní a distribuční soustavy a provozovatelů zásobníků a výroben plynu s technologickou spotřebou plynu nebyla zařazena do žádné skupiny pro účely omezení nebo přerušení sjednané dodávky plynu, přepravy nebo distribuce plynu. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že by do nich mohla být předčasně omezena či přerušena dodávka plynu. Vyhláška je koncipována pro plynárenskou soustavu zemního plynu, samostatně působící soustavy jiných druhů plynu nemohou její ustanovení splnit, proto je deklarováno, že se jich netýká.

§ 3 Předcházení stavu nouze

Činnosti vykonávané při předcházení stavu nouze zajišťují odvrácení reálného nebezpečí přerušení dodávky zemního plynu. Podle § 73 odst. 2 energetického zákona se činnosti při předcházení stavu nouze rozdělují na dvě fáze, přičemž první fází je „včasné varování” a druhou pak „výstraha”. Ve fázi včasného varování provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav využívají akumulace svých soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu provádějí opatření zaměřená na maximální využití kapacit svých zařízení a obchodníci s plynem ověřují možnosti zvýšení dovozu.

Ve fázi výstrahy je možné omezit dodávku plynu zákazníkům toho obchodníka, který způsobil svou nedodávkou vznik předcházení stavu nouze, a přerušit dodávku plynu všem zákazníkům, kteří mohou přejít na náhradní palivo. V tomto ustanovení se rovněž určuje postup a způsob oznamování předcházení stavu nouze veřejnosti, státním orgánům a dotčeným držitelům licencí na obchod, distribuci, uskladnění plynu a operátora trhu.

Úprava novelou č. 215/2015 Sb.:

Vzhledem k množství navržených změn v § 3 je, pro větší přehled dotčených účastníků trhu s plynem, novelizováno znění celého paragrafu. Provedené změny se pak konkrétně týkají specifikace, že předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování oznamuje pouze provozovatel přepravní soustavy, dále upřesnění povinnosti provozovatele přepravní nebo příslušné distribuční soustavy při předcházení stavu nouze jak ve fázi včasného varování, tak i ve fázi výstrahy. Dochází rovněž ke konkretizaci stávajícího textu upřesněním toho, co je považováno za významnou odchylku. Odpovědnost za způsobenou odchylku se přiřazuje subjektům zúčtování se zápornou předběžnou celkovou odchylkou za předcházející plynárenský den pro ta odběrná místa, do kterých by byla dodávka plynu následně přerušena (B1, B2, C2 a E). Současně se určuje i povinnost OTE po vyhodnocení odchylek identifikovat dotčená odběrná místa a oznamovat tuto skutečnost provozovateli přepravní a distribuční soustavy, na jejichž soustavy jsou tato odběrná místa připojena.

§ 4 Stav nouze

Opatření a postupy vykonávané při stavu nouze stanovují postup, při němž příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje denní spotřebu plynu zákazníkům v pořadí stanoveném podle vyhlášených odběrových stupňů. Je zde také uvedeno, v jakém pořadí se činnosti při stavech nouze provádějí, tzn. že nejprve se vyhlašují odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, poté odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu a až nakonec se vyhlašuje havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům.

V některých případech může stav nouze nastat velice rychle, a proto není nutné, aby vždy před jeho vyhlášením bylo nutné vyhlašovat předcházení stavu nouze. Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijních plánů příslušných plynárenských podnikatelů. Vyhláška rovněž definuje postup a způsob oznamování vyhlášení a ukončení stavu nouze veřejnosti, státním a krajským orgánům a dotčeným držitelům licencí.

Úprava novelou č. 215/2015 Sb.:

Dochází k vyššímu provázání opatření prováděných při předcházení stavu nouze a následném stavu nouze v plynárenství ve formě upřesnění platnosti omezení nebo přerušení dodávek plynu do odběrných míst zákazníků, vyhlášených při předcházení stavu nouze i po vyhlášení stavu nouze.

§ 5 Odběrové stupně

V tomto ustanovení jsou přesně určeny jednotlivé odběrové stupně. V nich je stanoveno, u kterých skupin zákazníků se omezuje spotřeba plynu (včetně uvedení míry omezení) nebo je přerušena dodávka a distribuce plynu. Základní stupeň vyjadřuje normální provozní stav plynárenské soustavy České republiky při bezproblémovém zásobování zákazníků.

Následují odběrové stupně pro omezení dodávky plynu (odběrové stupně 1 až 5) a odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu (odběrové stupně 5 až 10), a pokud žádný z těchto odběrových stupňů nezajistí bezpečný provoz plynárenské soustavy, následuje vyhlášení havarijního odběrového stupně, jež znamená přerušení dodávky plynu všem zákazníkům. V nižších odběrových stupních jsou zařazeny ty skupiny zákazníků, kteří představují nízké procento z celkového počtu zákazníků, ale při jejich omezení nebo přerušení se dosáhnou požadované úspory plynu.

Zákazníci, jimž bude omezována spotřeba plynu při vyhlášení omezujících regulačních stupňů, jsou – až na část zákazníků skupiny E – vybaveni průběhovým měřením s hodinovým záznamem průtoku, a je tedy možno ověřit, zda se podřídili vyhlášené regulaci. Přerušení dodávky plynu chráněným zákazníkům nastává až při vyhlášení nejvyšších odběrových stupňů.

Novelou č. 215/2015 Sb. došlo k legislativně-technické úpravě do té doby platného textu vyhlášky.

§ 6 vyhlašování odběrových stupňů

Aby skutečně došlo k žádoucímu snížení spotřeby plynu, musí se dotčení zákazníci dozvědět o vyhlášení regulačních opatření. Děje se tak zejména prostřednictvím Českého rozhlasu, internetových stránek operátora trhu či jinými hromadnými sdělovacími prostředky.

Toto ustanovení obsahuje způsob vyhlašování odběrových stupňů jak pro celé území státu, kde to zajišťuje provozovatel přepravní soustavy, tak i pro určitou část území, kde za vyhlášení omezujícího odběrového stupně či stupně pro přerušení dodávky plynu odpovídá provozovatel příslušné distribuční soustavy. Vyhlášení havarijního stupně je současně oznamováno definovaným orgánům státní správy a samosprávy.

§ 7 Povolená denní spotřeba

Při omezování spotřeby plynu je u skupin zákazníků s převažujícím technologickým odběrem zavedena

Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...