Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

11.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.24
Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

Ing. Ladislav Černý

Úvod

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, je prováděcí právní předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů (zejména zákona č. 211/2011 Sb.) a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“). Vyhlášku č. 387/2012 Sb. zpracovalo a vydalo MPO na základě zmocnění ustanovením zákona § 98a odst. (1) písm. h) jako předpis, který stanoví vzory žádostí o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a specifikuje postup ministerstva při jejích posuzování.

Institut autorizace pro výstavbu výroben elektřiny byl zákonem obnoven po jeho vypuštění v roce 2009 zákonem č. 314/2009 Sb., resp. č. 158/2009 Sb. Znovu začlenění povinnosti autorizace si vyžádal zejména akcelerující rozvoj výstavby obnovitelných a druhotných zdrojů energie od roku 2010, a to v souvislosti s legislativní podporou těchto zdrojů. Původní výkonová hranice státní autorizace 30 MW ustanovená podle energetického zákona z roku 2000 byla snížena současně platným zněním zákona na hodnotu 1 MW. V dalších ustanoveních zákona (§ 30a – Výstavba výrobny elektřiny, § 30b – Žádost o udělení autorizace, § 30c – Rozhodnutí o udělení autorizace a § 30d – Zánik autorizace) jsou taxativně vymezeny práva a povinnosti subjektů při udělování autorizace, podmínky a obsahové náležitosti spojené s udělením autorizace, její změny či zrušení.

Prováděcí právní předpis, předmětná vyhláška se svými přílohami, je vlastně návodem, jak zákonná opatření v praxi realizovat. V případě vyhlášky č. 387/2012 Sb. jsou důležité její přílohy, obsahující formuláře, jejichž správné vyplnění a doplnění předepsanými doklady (stanovisky, vyjádřeními příslušných orgánů atd.) splňuje podmínky stanovené a požadované zákonem.

Pro snadnější orientaci ve vyhlášce jsou v dalším textu předloženy základní informace o stručném obsahu jednotlivých paragrafů a příloh vyhlášky s dílčím komentářem.

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky

§ 1 Žádosti

Žádost se podává ministerstvu (MPO), a to pro každou výrobnu samostatně. Vzor žádosti pro vydání autorizace je v příloze č. 1, pro oznámení změn v příloze č. 2 a pro zrušení v příloze č. 3 vyhlášky.

§ 2 Posuzování žádostí

Pod písmeny a) až k) je uvedeno, co všechno ministerstvo při posuzování žádosti ověřuje. V podstatě jde o tyto záležitosti, které jsou vyhláškou blíže rozvedeny:

  • soulad předpokládané