dnes je 14.4.2024

Input:

Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob stabilních

20.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2
Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob stabilních

František Cimbůrek

Úvod

Tlaková zařízení patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, jimiž se rozumí zařízení s akumulovanou energií a zvýšenou mírou rizika ohrožení životů a zdraví lidí i majetku. Snahou všech zainteresovaných subjektů, tj. projektantů, konstruktérů, zřizovatelů a provozovatelů je nesporně dosáhnout stavu, kdy vyhrazená tlaková zařízení jsou bezpečná, tj. taková, která za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek provozu (i užití v občanské sféře) nepředstavují po dobu stanoveného nebo obvyklého provozu žádná rizika, nebo jejichž provoz představuje minimum rizik, která lze považovat za přijatelná při odpovídající úrovni ochrany bezpečnosti a zdraví osob a majetku.

Bez vyhrazených tlakových zařízení si nelze představit energetický chod hospodářství, prakticky všechna odvětví včetně občanské veřejnosti tato zařízení používají. Přes nespornou nezbytnost užití a výhod těchto zařízení je třeba k odstranění rizik nebo k jejich minimalizaci kvalifikovaně a zodpovědně zpracovávat projektovou dokumentaci, provádět výrobu, montáže, revize a zkoušky. Následně pak je nutné v provozu a při užívání tlakových zařízení dbát zásad bezpečné práce. Základním předpokladem k zajištění bezpečnosti tlakových zařízení je odborná způsobilost těch, kteří je vyrábějí, montují, obsluhují a revidují.

Tlaková zařízení jsou konstrukční celky tvořící vymezené prostory s pevnými, nepohyblivými stěnami, na které působí plynné nebo kapalné látky vnitřním přetlakem. Tlakové zařízení musí být konstruované, vyrobené a zkoušené na nejvyšší přípustný přetlak, nejvyšší, popř. nejnižší přípustnou teplotu a zabezpečené proti překročení těchto hodnot. Dále musí být tak provozované a udržované, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a okolí.

Tlakové nádoby stabilní - pod tímto pojmem je provozováno mnoho různých a rozmanitých typů tlakových nádob, na které se mimo základních právních předpisů vztahují i české a evropské normy.

Nejvíce provozovanými tlakovými nádobami stabilními jsou:

 • vzdušníky,

 • výměníky tepla a ohřívače vody,

 • expanzní nádoby,

 • nádoby vodáren (větrníky).

Na provoz výše uvedených tlakových nádob stabilních se vztahuje ČSN 69 0012 .

Dále jsou provozovány tlakové nádoby speciální např.:

 • tlakové zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel - ČSN EN 14276-1+A1 ,

 • zásobníky LPG - ČSN EN 12542 ,

 • tlakové nádoby ručních postřikovačů - ČSN 07 8122 ,

 • tlakové hrnce pro domácí použití - ČSN EN 12778 ,

 • Netopené tlakové nádoby - ČSN EN 286-1 .

Z výše uvedeného krátkého přehledu vyplývá, že s tlakovými nádobami stabilními se setkáváme v mnoha oborech lidské činnosti.

Pokyny pro obsluhu nádob podle ČSN 69 0012

Provoz a obsluhu nádob zajišťují:

 1. Pracovník, zodpovědný za bezpečný a hospodárný provoz nádob je pracovník písemně pověřený provozovatelem/majitelem nádob.
 2. Obsluha nádob je pracovník pověřený provozovatelem obsluhou nádob.

Povinnosti provozovatelů

a) Vypracovat provozní pokyny na základě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické dokumentace výrobce nádob.

b) Ustanovit jednoho popř. více pracovníků, zodpovědných za provoz nádob, přičemž rozsah povinností zodpovědných pracovníků určí provozovatel vlastním organizačním statutem.

c) Zajistit potřebnou obsluhu a údržbu nádob.

d) Zajistit v rámci plánovité údržby provádění revizí a zkoušek.

e) Zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu.

f) Ustanovit potřebný počet revizních techniků.

g) Zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, údržbě, opravách, kontrole, revizích nádob, soustavně sledovat jejich činnost.

h) Zajistit, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob, byly dodržovány příslušné předpisy, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánu dozoru.

i) Zajistit pro práci, revize a kontrolní prohlídky potřebnou výstroj, popř. další prostředky pro ochranu pracovníků.

j) Vést přesnou evidenci všech nádob, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace.

k) Stanovit způsob vedení provozních záznamů.

l) Zajistit odstranění zjištěných a jemu oznámených závad.

Pracovník zodpovědný za bezpečný a hospodárný provoz je povinen:

a) Sledovat provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

b) Do provozu nepřipustit nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby, u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky, nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu, nebo zdraví a život pracovníků.

c) Hlásit všechny změny na nádobách reviznímu technikovi TZ.

d) Sledovat a podle potřeby provádět opatření, aby nádoby byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány, včetně bezpečnostní výstroje.

e) Ve spolupráci s revizním technikem vypracovat plán provádění revizí a zajistit přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám.

f) Dbát pokynů revizního technika TZ.

Provozovatel, který nemá možnost provádět údržbu a revize vlastními pracovníky, je povinen zajistit plnění příslušných ustanovení části II.(Povinnosti provozovatelů) jiným způsobem.

Obsluha nádob

Nádoby, na něž se vztahují ustanovení ČSN 69 0012, smí samostatně obsluhovat pouze pracovník, který splňuje tyto požadavky:

a) Je starší 18. let.

b) Je svým duševním a fyzickým stavem zdravotně způsobilý pro tuto práci.

c) Byl s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu nádob řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze nádob a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí, musí být učiněn zápis podepsaný zkušebním orgánem provozovatele (rev. technik TZ) a pracovníkem pověřeným obsluhou nádob.

Provozovatel se přesvědčuje o znalostech pracovníků pověřených obsluhou nádob opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za tři roky. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

Povinnosti obsluhy nádob

Pracovník pověřený obsluhou nádob je povinen:

a) Znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna.

b) Řídit se příkazy nadřízeného pracovníka, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou.

c) Hlásit neprodleně každou poruchu, závadu, nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství nadřízenému pracovníku, ihned odstavit nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení, nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí.

d) Zúčastnit se pokud možno revizí a kontrol nádoby tak, aby sám znal její stav.

e) V předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam.

f) Provádět provozní záznamy podle provozních pokynů.

g) Dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění nádoby.

h) Dbát, aby

Nahrávám...
Nahrávám...