dnes je 23.5.2024

Input:

Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynů

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3
Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynů

František Cimbůrek

Úvod

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna.

Plynová zařízení a tlaková zařízení jsou zařazena mezi vyhrazená technická zařízení, na která se vztahují zvláštní předpisy.

Provoz plynového zařízení určuje vyhláška č. 21/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Provoz tlakového zařízení určuje vyhláška č. 18/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Zaměstnanci, kteří obsluhují vyhrazená technická zařízení, musejí splňovat následující podmínky:

  1. starší 18 let,
  2. tělesně i duševně způsobilí,
  3. odborně způsobilí, byl řádně obeznámen s příslušnými předpisy a pokyny prakticky zacvičen v obsluze zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis zkušebního orgánu platný tři roky.

Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (provozovatelem) seznámeni s předpisy pro obsluhu a s souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků pověřených obsluhou zařízení. Prověřování znalostí provádí revizní technik s patřičným platným osvědčením. Zkoušky se provádí nejméně jednou za tři roky.

Všeobecné požadavky při manipulaci s lahvemi

Nádoby na plyny se smějí použít jen pro plyn nebo skupinu plynů, pro které odpovídá barevné a vyražené označení.

Plnění tlakových nádob na plyny může provést pouze oprávněná organizace.

Zkoušky a revize nádob na plyny, pronajatých od dodavatelské organizace provádí daná organizace.

Na nádoby na plyny, které jsou ve vlastnictví vlastní organizace, musí předepsané revize a zkoušky zajistit daná organizace.

Nádoby na plyny musí být skladovány na krytém místě, nesmí být vystaveny teplotám nad 50°C. Místa pro uskladnění musí být čistá, suchá a dobře větraná.

Nádoby na plyny nesmí být umístěny v průchodech, průjezdech, na schodištích a v únikových cestách. Dále nesmí být umístěny v suterénních prostorách, kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních a v nevětraných a obtížně přístupných místech.

Nádoby na plyny musí být umístěny minimálně 1 m od topných těles a sálavých ploch tak, aby povrchová teplota nádob nepřekročila 50°C. Od otevřeného ohně musí být láhve vzdáleny nejméně 3 m. Musí být chráněny před nárazem a zajištěny proti pádu.

Doprava nádob na plyny

Pro dopravu nádob na plyny silničními vozidly platí Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR ).

Nádoby na plyny se nesmějí dopravovat společně se žíravinami uloženými v rozbitných obalech (např. skleněné balony)

Kyslík se nesmí dopravovat společně s mastnými látkami.

Nádoby se nesmějí dopravovat společně s hořlavými kapalinami, s látkami výbušnými nebo s předměty plněnými výbušnými látkami.

Doprava nádob na plyny nákladními výtahy je dovolena jen za náležitých bezpečnostních opatření. Nádoby je nutno zajistit zejména proti převržení a samovolnému posunutí.

Pro manipulaci a přepravu nádob lze použít vysokozdvižných motorových vozíků.

Při používání vozíků k dopravě nádob na plyny platí ČSN 26 8805 a předpisy související.

Nádoby o celkové hmotnosti větší než 50 kg smějí přenášet nejméně dvě osoby (pouze muži), fyzicky pro tuto práci způsobilé.

Všechny nádoby na plyny musí být chráněny před nárazem a pádem.

Skladování nádob na plyny

Nádoby se skladují v otevřených nebo uzavřených skladech.

Jsou-li v uzavřeném skladu více než čtyři lahve na plyny (přepočteno na objem 50 l), které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musí být skladovány odděleně v samostatných požárních úsecích, které musí být samostatně větratelné. V otevřených skladech musí být pro skladování těchto lahví vyčleněny samostatné plochy, oddělené od sebe plochou pro skladování inertních plynů nebo uličkou o šířce nejméně 1 m.

Uzavřené sklady s hořlavými plyny musí mít zajištěnu alespoň trojnásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V tomto případě je celý prostor stanoven jako prostor bez nebezpečí výbuchu.

Na dveřích skladů musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu, se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Jsou-li ve skladu uloženy nádoby naplněné hořlavými, hoření podporujícími, toxickými nebo žíravými plyny, musí být též vyvěšena příslušná tabulka. U skladu musí být v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor, ve kterém jsou podle charakteru plynů uskladněny osobní ochranné pomůcky, prostředky první pomoci, toxicitu zneškodňující látky, neutralizační prostředky a náhradní díly.

Ve skladu nádob s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny musí být umístěny hasicí přístroje vhodného typu.

Samostatně stojící lahve musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Lahve se skladují ve svislé poloze, zajištěné proti samovolnému pohybu.

Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu nádob je zakázáno ukládat hořlavé látky nesouvisející s provozem skladu.

Nádoby nesmějí být skladovány společně s radioaktivními látkami, žíravinami apod.

Manipulační uličky při skladování nádob nebo lahví musí být široké nejméně 1 m.

Prázdné nádoby musí být skladovány za stejných podmínek jako nádoby plné.

Obsluha, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro provoz tlakových stanic je nutné

Nahrávám...
Nahrávám...