dnes je 22.6.2024

Input:

Rozdělování nákladů na teplou vodu při prošlé době platnosti ověření vodoměrů

14.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2
Rozdělování nákladů na teplou vodu při prošlé době platnosti ověření vodoměrů

Ing. Ladislav Černý

Úvod do problematiky

Teplá (užitková) voda, která se užívá v konečné spotřebě v bytech a nebytových prostorech a ve společných částech domů, budov (zúčtovacích jednotek ve smyslu vyhlášky č. 269/2015 Sb., a vyhlášky č. 405/2015 Sb.), je připravována

 1. společně pro více zúčtovacích jednotek (odběrných míst) nebo
 2. v zúčtovací jednotce (budově) a nebo
 3. individuálně v každé jednotce (bytové či nebytové).

Připravovanou novelou zákona o hospodaření energií je stanovena povinnost instalovat v bytech a nebytových prostorech přístroje registrující dodávku tepelné energie, jimiž jsou ve smyslu prováděcího právního předpisu – vyhlášky č. 194/2007 Sb., v případě teplé vody vodoměry.

V souvislosti s tím se v současnosti opakují dotazy ke způsobu rozdělování nákladů na dodávku teplé (užitkové) vody na objekty (na odběrná místa, zúčtovací jednotky) při její společné přípravě v případě neověřených (ve smyslu metrologickém) vodoměrů v odběrném místě nebo v konečné spotřebě. Problém se však netýká pouze situace, kdy je teplá voda připravována způsobem uvedeným pod písm. a), ale i způsobů přípravy teplé vody uvedenými pod písm. b) a d).

Lapidární otázky k této problematice znějí:

 1. Jaká je vlastně doba platnosti ověření vodoměrů?
 2. Jak postupovat při rozdělování nákladů na dodávku teplé vody resp. poskytování teplé vody anebo vody v případě ad a), ad b) a ad c), když vodoměry překročily dobu platnosti ověření?

Citace ustanovení legislativy vztahující se k problému

1. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

§ 3 odst. 3

Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam

 1. v závazkových vztazích, např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše úhrady škody, případně jiné majetkové újmy,
 2. pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
 3. pro ochranu zdraví,
 4. pro životní prostředí,
 5. bezpečnost při práci, nebo
 6. při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

2. Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Stanoví v § 2:

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze.

Příloha

Druhový seznam stanovených měřidel

Položka 1.3.9 – Měřidla protečeného množství vody Doba platnosti ověření
a) na studenou vodu 6 roků
b) na teplou vodu 4 roky
c) bubnové vodoměry 2 roky
d) objemové vodoměry 6 roků*
e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům 5 roků

*Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.

Měřidla uvedená pod písm. e) byla doplněna vyhláškou č. 285/2011 Sb.

Přechodné ustanovení zavedené vyhláškou č. 285/2011 Sb.:

Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

Účinnost vyhlášky č. 285/2011 Sb. je 1. ledna 2012.

3. Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

§ 1 Předmět úpravy

§ 3 Způsob rozdělování nákladů na dodávku tepelné energie

4. Vyhláška č. 269/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

§ 1 Předmět úpravy

§ 2 Vymezení pojmů

§ 5 Další zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce

Rozbor ustanovení legislativy ve vztahu k položeným otázkám

a) Teplá voda připravovaná společně pro více odběrných míst a dodávaná do těchto odběrných míst dodavatelem

Pokud se teplá voda připravuje ve společné přípravně pro více odběrných míst (pro více zúčtovacích jednotek), měří dodavatel v této přípravně, která se běžně nazývá výměníková stanice nebo předávací stanice, stanoveným měřidlem množství tepelné energie použité k ohřevu vody tj. k přípravě teplé vody, která vstupuje do rozvodného zařízení, jímž se dopravuje do jednotlivých odběrných míst objektů (tak zvaně na patu domu). Toto změřené množství stanoveným měřidlem ve smyslu zákona o metrologii (měřidlo má význam podle § 3 zákona č. 505/1990 v závazkových vztazích, v odběratelsko-dodavatelských vztazích) spolu se stanovenou cenou v souladu s cenovými předpisy tvoří náklady na dodávku tepelné energie v teplé vodě. Tyto náklady rozdělené na jednotlivá odběrná místa se fakturují jednotlivým odběratelům, vlastníkům domů, zúčtovacích jednotek. Stejně to platí i o nákladech na vodu jako takovou (vodné a stočné). Tyto náklady jsou náklady, které dodavatel teplé vody uhradil dodavateli vody – podniku VaK.

V zásadě existují, pokud se dodavatel a všichni odběratelé nedohodnou jinak, dvě možnosti způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa podle změřené spotřeby, změřeného množství a to:

a)a)

Jsou-li v odběrných místech dodávky do

Nahrávám...
Nahrávám...