dnes je 27.5.2024

Input:

Řízení distribučních sítí 01: Dispečerský řád

14.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1
Řízení distribučních sítí 01: Dispečerský řád

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit a provozovat technický dispečink v případě, že provozuje zařízení s napětím 110 kV.

Dispečink provozovatele distribuční soustavy odpovídá za dispečerské řízení výroby a distribuci elektřiny v distribuční soustavě.

Při dispečerském řízení předávaných výkonů v reálném čase je dispečink provozovatele přenosové soustavy nadřízen dispečinkům provozovatelů distribučních soustav.

Dispečerské řízení distribuční soustavy je zakotveno v legislativě ve vyhlášce 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, která mj. uvádí rozdělení činností dispečerského řízení na:

 • přípravu provozu elektrizační soustavy,

 • operativní řízení provozu elektrizační soustavy,

 • hodnocení provozu elektrizační soustavy.

Příprava provozu distribuční soustavy

Příprava provozu distribuční soustavy obsahuje:

 1. plán provozu zařízení distribuční soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny a přípravy provozu připojených distribučních soustav,
 2. předpokládaný průběh zatížení, bilanci toků energie a bilanci výkonů a využití služeb regulace napětí a jalové energie,
 3. kontrolu spolehlivosti provozu distribuční soustavy včetně případných omezení,
 4. plán vynuceného provozu výroben elektřiny a plán vynucených ostrovních provozů s dodávkou elektřiny ze zahraničí.

Přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy v členění:

 1. předpokládaný rozvoj s výhledem na 10 let,
 2. roční příprava,
 3. měsíční příprava,
 4. týdenní příprava,
 5. denní příprava.

Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů a zpracování bilancí toků energie a bilancí výkonů jsou uvedeny v příloze č. 4 k vyhlášce. Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu distribuční soustavy předávají provozovateli distribuční soustavy:

 1. provozovatel přenosové soustavy,
 2. provozovatelé distribučních soustav,
 3. výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě,
 4. zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení o napětí vyšším než 1 kV jsou připojena k distribuční soustavě,
 5. poskytovatelé podpůrných služeb,
 6. držitelé licence na obchod s elektřinou.

Operativní řízení provozu distribuční soustavy

Operativní řízení provozu distribuční soustavy zahrnuje:

 1. řízení zapojení prvků distribuční soustavy pro zajištění distribuce elektřiny a řízení toků elektřiny v distribuční soustavě a v propojení s přenosovou soustavou a ostatními distribučními soustavami,
 2. regulaci napětí a toků jalových výkonů v zařízeních distribuční soustavy o napěťové úrovni 110 kV a nižší,
 3. řešení poruchových stavů v distribuční soustavě,
 4. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze v distribuční soustavě,
 5. vydávání a evidenci povolení k zahájení pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy,
 6. řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení.

Operativní řízení provozu distribuční soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav, jejichž soustava je připojena k distribuční soustavě, zahrnuje:

 1. řízení toků elektřiny v řízené distribuční soustavě při respektování toků výkonů z přenosové soustavy a toků výkonů mezi připojenými distribučními soustavami,
 2. řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy,
 3. vypínání a zapínání zařízení na hranicích mezi řízenými distribučními soustavami,
 4. regulaci napětí a toků jalových výkonů v zařízení připojených distribučních soustav,
 5. provoz částí elektrizační soustavy v ostrovním provozu,
 6. řízení změn zapojení v řízené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz připojených distribučních soustav, a změn zapojení v připojené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz řízené distribuční soustavy.

Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy dává operativní pokyny:

 1. technickému dispečinku provozovatele přenosové soustavy při provádění prací a při řešení poruchových stavů v polích 110 kV a 10,5 kV transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky 400 kV, 220 kV a 10,5 kV polí transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV,
 2. technickému dispečinku provozovatele připojené regionální distribuční soustavy při
  1. provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci
Nahrávám...
Nahrávám...