dnes je 28.6.2022

Input:

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3
Revize a kontroly elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Úvod do problematiky

Elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče nepodléhají výchozí revizi tak jako elektrická zařízení a elektrické instalace. Jedná se však o elektrické předměty, které bezprostředně používá velké množství lidí a to v řadě případů bez elektrotechnické kvalifikace. Proto jim je nutno věnovat velkou pozornost nejen při jejich vývoji, výrobě a zkouškách před jejich expedicí do prodejní sítě, ale zejména při jejich užívání – provozování. Z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem mohou být velmi nebezpečné elektrické spotřebiče držené v ruce a ještě nebezpečnější je, vzhledem k náročnosti používání, elektrické ruční nářadí. Po uvedení do pravidelného užívání dochází k postupnému stárnutí a opotřebování těchto elektrických předmětů. Proto je nezbytné pravidelně ověřovat, zda provozováním nedochází ke snižování jejich bezpečnosti. Ta se v průběhu užívání ověřuje jednak prohlídkami před vlastním použitím a v pravidelných lhůtách, jednak jejich revizemi, které se provádějí ve lhůtách delších než jsou lhůty pro kontroly.

Odpovědnost za technický stav el. spotřebiče a elektrického ručního nářadí

Odpovědnost za technický stav jakéhokoliv zařízení provozovaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, tudíž i elektrického (z hlediska této kapitoly elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů), která se realizuje odpovědností za jeho provoz a údržbu, nelze přenést na fyzickou osobu – zaměstnance, provozující právnické a/nebo podnikající fyzické osoby. Uvedené subjekty provozující elektrické zařízení se zhostí odpovědnosti tím, že naplní povinnost zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol zařízení (revizí, prohlídek, zkoušek apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Pro tento účel musí mít právnická a/nebo podnikající fyzická osoba stanoveno, jak častou a jak rozsáhlou údržbu elektrických zařízení je třeba během předpokládané životnosti zařízení vyžadovat. K tomu musí mít určena a zdokumentována příslušná pravidla – např. formou Řádu preventivní údržby elektrických zařízení.

Poznámka:

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnost nový zákoník práce vydaný ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2006 Sb.(oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obsažena v §§ 101 – 108), kterým byl zrušen předchozí zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb.

Dále od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V § 4 tohoto zákona jsou stanoveny požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (v obdobném rozsahu jak do 31.12.2006 stanovoval zákon č. 65/1965 Sb. v § 134 odst. 1), včetně požadavků na provádění pravidelné a řádné údržby, provádění předepsaných kontrol a revizí pracovních prostředků a technických zařízení, aby tyto byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Z hlediska požadavků na revize a kontroly elektrického ručního nářadí a požadavků na revize a kontroly elektrických spotřebičů, odlišné od požadavků ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení, s cílem zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem, stanovují technické normy ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání a ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.

Odborná způsobilost pro provádění revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů – změna od 1. 7. 2007

V červnu 2007 byla vydána Českým normalizačním institutem OPRAVA 1 normy ČSN 33 1600 a OPRAVA 1 normy ČSN 33 1610.

Vydáním oprav se uvedené technické normy opravují následovně:

  • v ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání z května 1994 se na straně 7 vypouští Příloha A (informativní) Oprávnění k provádění revizí a kontrol nářadí;

  • v ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání z března 2005 se na straně 22 vypouští Příloha D (informativní) Provádění revizí a kontrol spotřebičů.

Důvodem ke zrušení uvedených příloh byl existující rozpor mezi požadavky platných legislativních předpisů (revize elektrických zařízení smí provádět jen revizní technik s platným osvědčením) a dlouhodobě

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...