dnes je 27.5.2024

Input:

Provozní řád výměníkové a domovní předávací stanice

19.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.2
Provozní řád výměníkové a domovní předávací stanice

Ing. Ladislav Černý

Legislativa

Základním podkladem provozního řádu pro výměníkové a domovní předávací stanice je vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která určuje obecný požadavek na technickou dokumentaci pro provoz s tím, že musí obsahovat kromě jiného i zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Pro naplnění těchto požadavků je nejvhodnější využít pro výměníkové i domovní předávací stanice ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení , a to články 8.1, 8.2, 8.8 a 8.9, kde jsou určeny požadavky na zajištění bezpečnosti provozu kotelny s ohledem na provoz, obsluhu a údržbu zabezpečovacího zařízení kotlů a celé soustavy ústředního vytápění. Tam, kde je ve výměníkové stanici jako součást zařízení tlaková nádoba stabilní jako tlakové zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se využije ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky včetně její závazné přílohy s tím, že se v tomto provozním řádu zakotví některé požadavky na údržbu vyplývající z § 4 až § 7 vyhlášky č. 18/1979 Sb. V příslušné míře jsou respektovány další zákonné předpisy a normy, zejména zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho příslušné prováděcí vyhlášky. Vlastní skladba dokumentu je odvislá od konkrétního zařízení a místních provozních podmínek. Jednotlivé části provozního řádu jsou dále zjednodušeně popsány formou věcného obsahu tohoto dokumentu.

Obsah provozního řádu

  1. Titulní list – obsahuje základní údaje, to je název a sídlo provozovatele, jeho identifikační číslo, jméno a podpis zpracovatele PŘ, vedoucího provozu, bezpečnostního a požárního technika, pracovníka, který provozní řád schválil (ředitel organizace), dobu platnosti, počet listů a příloh. Na titulním listu jsou dále uvedeny nedílné součásti provozního řádu, to je přílohy. Provozní řád nenahrazuje, ale doplňuje normy a předpisy, jež s provozem souvisejí, a musí být umístěn v prostoru stanice na viditelném a přístupném místě.
  2. Důležitá telefonní čísla – obsahuje pokyny pro obsluhu a spojení na instituce a osoby, jejichž součinnost je nutná v případě poruch a havárií. Jedná se o tyto instituce a osoby: hasiči, policie, záchranná služba, poruchy na teplovodu (parovodu, horkovodu), elektrickém zařízení, vodovodu, kanalizaci, přímí nadřízení obsluhy (byt, pracoviště, případně mobilní telefon), bezpečnostní a požární technik organizace, servisní pracovníci (pohotovostní údržba, měření a regulace), dodavatel a projektant zařízení.
  3. Část provozně technická – základní technické údaje a všeobecný popis zařízení, výkon zařízení, vstupní a výstupní parametry
Nahrávám...
Nahrávám...