dnes je 23.5.2024

Input:

Provozní řád plynové kotelny

19.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.1
Provozní řád plynové kotelny

Ing. Ladislav Černý

Legislativa

Základním podkladem provozního řádu pro plynové kotelny je vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Aby byly naplněny všechny požadavky § 10 této vyhlášky, je nejvhodnější využít ustanovení následujících norem. Je to ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu , a to zejména článek 18. Dále se jedná o ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení , a to čl. 8.1, 8.2, 8.3, 8.8 a 8.9, kde jsou určeny požadavky na zajištění bezpečnosti provozu kotelny s ohledem na provoz, obsluhu a údržbu zabezpečovacího zařízení kotlů a celé soustavy ústředního vytápění. U teplovodních a nízkotlakých parních kotlů na 60 kW vzniká požadavek na úpravu vody, a proto je předmětný článek 7 ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody , podle kterého se podle rozsahu a velikosti zdrojů a celé soustavy ústředního vytápění rozpracují požadavky dle jednotlivých ustanovení ČSN 07 0711 a ČSN 07 7401 . V příslušné míře jsou respektovány další zákonné předpisy a normy, zejména zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho příslušné prováděcí vyhlášky. Vlastní skladba dokumentu je odvislá od konkrétního zařízení a místních provozních podmínek. Jednotlivé části PŘ jsou dále zjednodušeně popsány formou věcného obsahu tohoto dokumentu.

Obsah provozního řádu

  1. Titulní list – obsahuje základní údaje, to je název a sídlo provozovatele, jeho identifikační číslo, jméno a podpis zpracovatele PŘ, vedoucího provozu, bezpečnostního a požárního technika, pracovníka, který provozní řád schválil (ředitel organizace), obchodní název generálního dodavatele kotelny, dobu platnosti, počet listů a příloh. Na titulním listu jsou dále uvedeny nedílné součásti provozního řádu, to je přílohy MPŘ, projektová dokumentace kotelny a plynové přípojky, kniha oprav zařízení, návod k obsluze a údržbě. Provozní řád nenahrazuje, ale doplňuje normy a předpisy, jež s provozem souvisejí, a musí být umístěn v prostoru kotelny na viditelném a přístupném místě.
  2. Důležitá telefonní čísla – obsahuje pokyny pro topiče a spojení na instituce a osoby, jejichž součinnost je nutná v případě poruch a havárií. Jedná se o tyto instituce a osoby: hasiči, policie, záchranná služba, poruchy na plynovodu, elektrickém zařízení, vodovodu, kanalizaci, přímý nadřízený topiče (byt, pracoviště, případně mobilní telefon), bezpečnostní a požární technik organizace, servisní pracovníci (hořáky, plyn, měření a regulace, kominíci), dodavatel a projektant kotelny.
  3. Část provozně technická – základní technické údaje o zdroji: kategorie, výkon, palivo, kotle, regulační stanice, zabezpečovací zařízení, dimenze přípojek, umístění hlavních uzávěrů, základní informace o připojených objektech a obsluze zdroje. Povinné vybavení kotelny z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany, výčet osob, které mají do kotelny přístup, a podmínky tohoto vstupu. Soupis základních předpisů a norem s provozem
Nahrávám...
Nahrávám...