dnes je 21.7.2024

Input:

Provoz kotlů

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.4.3
Provoz kotlů

Ing. Miloslav Kočí

Část požadavků na kotle a kotelny je uvedena ve vyhl. č. 48/1982 Sb., § 168–172. Z nich uvádíme

Kotelny

Pro spalování a větrání musejí být do kotelny zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

Dveře do kotelny se musejí otevírat ven, musejí být nehořlavé a opatřené bezpečnostním označením se zákazem vstupu nepovolaných osob.

Větší kotelny s půdorysem nad 150 m2 musejí mít dvě únikové cesty, jednu do volného prostoru.

Kotle umístěné mimo kotelny se musejí zabezpečit proti neoprávněné manipulaci.

Kotle obecně

Kotle na plynná a kapalná paliva musí přerušit přívod paliva do hořáku:

 • při nepřípustné změně tlaku paliva a spalovacího vzduchu,

 • při poruše umělého odtahu spalin (i kotle na spalování uhelného prachu),

 • hořáky musí mít hlídač plamene.

Dvířka a nahlížecí otvory topeniště musí být zajistitelné proti otevření při přetlaku ve spalovacím prostoru.

Přívod napájecí vody nesmí rychle ochlazovat stěny tlakového celku.

Parní kotle

Parní kotel musí mít (výjimky viz vyhláška)

 • tlakoměr s vyznačením nejvyššího dovoleného přetlaku a vodní smyčku s trojcestným ventilem,

 • přímý vodoznak s vyznačením nejnižší hladiny vody v kotli,

 • přetlakové pojistné zařízení,

 • plnicí a vypouštěcí armatury,

 • odvzdušňovací armaturu.

Práce uvnitř kotle

Před vstupem do kotle musejí být bezpečně odpojeny sousední kotle, odběrné portubí a uzavřena zajištěna všechna další potrubí ústící do kotle.

Na práci či prohlídku v kotli nebo v topeništi musí dohlížet další pracovník vně kotle. Před uzavřením kotle je třeba se přesvěčit, že nikdo v kotli není.

Před vstupem do tlakové části kotle nebo topeniště je třeba prověřit provětrání a vyprázdnění prostor a případné nebezpečí pádu struskových nebo popelových nánosů nebo zdiva.

Na částech kotelního zařízení, kde se pracuje, se musí umístit bezpečnostní označení.

Provozní požadavky na kotle

Provoz kotlů se řídí ČSN 07 0710:1975 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů, ve které se stanovují požadavky na zkoušky a kontroly bezpečnostní výstroje a požadavky na revize a zkoušky.

Povinnosti provozovatele

Provozovatelé kotlů jsou pro zajištění jejich bezpečného provozu povinni:

 • kotle trvale udržovat, ustanovit (zajistit) revizního technika, jeho činnost sledovat a podporovat,

 • zajistit pracovníky pro obsluhu kotlů,

 • pověřovat obsluhou nebo údržbou kotlů jen odborně způsobilé pracovníky,

 • za provoz kotlů ustanovit odpovědného pracovníka,

 • oznamovat dozorčím orgánům pracovní úrazy v souvislosti s provozem kotlů,

 • zajistit při provozu, údržbě a obsluze kotlů dodržování předpisů, případně pokyny dozorčích orgánů,

 • pro práci v kotlích, včetně revizí a prohlídek, zajistit potřebné osobní ochranné pracovní prostředky,

 • připravit kotle v určených termínech ke kontrolním prohlídkám a zkouškám, místo a dobu projednat s příslušným dozorčím orgánem,

 • provádět revize a zkoušky.

Uvádění kotlů do provozu

Do provozu (i zkušebního) se smějí uvádět jen bezpečné kotle; to znamená:

 • proběhla u nich úspěšně první stavební a tlaková zkouška (u stanovených výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě),

 • byla k nim dodána průvodní dokumentace,

 • výstroj, pomocné příslušenství a zařízení odpovídají normovým požadavkům,

 • byl vypracován místní provozní předpis,

 • bylo ověřeno správné umístění kotle podle dokumentace a předpisů,

 • bylo funkčně přezkoušeno zachycování pevných částic a škodlivin.

Místní provozní řád

Při uvádění kotlů do provozu i pravidelném provozu je nutno dodržovat zásady uvedené v ČSN 07 0710. Tyto zásady, s přihlédnutím k pokynům výrobce kotle, musejí být zapracovány do místního provozního řádu (čl. 6 ČSN 07 0710). Jeho vypracováním je provoz kotle podmíněn.

Podrobný obsah s popisem jednotlivých úkonů je uveden v čl. 7 89 ČSN 07 0710.

Vstup do kotelny

Provozní řád musí mj. vyřešit i problematiku vstupu osob do kotelny.

Obecně platí, že do kotelny mohou vstupovat pouze osoby, které mají kvalifikaci topičů, pomocníků topičů a dále osoba odpovědná za provoz kotelny. I pomocníci topiče musejí být o zařízení poučeni tak, aby v případě hrozícího nebezpečí věděli, jaká je nutné provést opatření. O jejich poučení musí být sepsán zápis (čl. 155 ČSN 07 0710). Jiné osoby smějí do kotelny vstupovat jen s doprovodem topiče.

Provádění revizí

Provádění revizí je součástí preventivní údržby, která má za cíl předcházet poruchám. Ty mohou způsobit značné ekonomické škody, zvláště pokud je technologie výroby závislá na provozu kotelny.

Provádějí se následující druhy revizí

provozní revize – opakovaně po 3 měsících provozu a při provozní přestávce delší než 2 měsíce při uvádění kotle do provozu(čl. 96 97 ČSN 07 0710),

vnitřní revize – nejméně 1x za rok (čl. 98 114 ČSN 07 0710),

zkoušky těsnosti – po vnitřní revizi, otevření tlakového celku, menších opravách, před tlakovou zkouškou (čl. 115 123 ČSN 07 0710)

tlaková zkouška – nejpozději do 9 let od provedení předchozí tlakové zkoušky nebo určí-li to orgán dozoru, u stabilních kotlů po přemístění před opětovným zahájením provozu, vždy po provozní přestávce delší dvou let

Datum tlakové zkoušky kotle je organizace provozující kotel povinna písemně oznámit příslušné pobočce TIČR alespoň 30 dnů předem.

Zápis výsledků revizí

Revizní technik zapisuje výsledky revizí kotlů do revizního deníku, a to zejména následující údaje:

 • datum provedení revize a sepsání zprávy,

 • druh revize,

 • zjištěný stav a nedostatky,

 • opatření nutná pro odstranění závad,

 • jednoznačné posouzení bezpečnosti dalšího provozu, případně podmínky bezpečnosti u závad, které nelze odstranit bezprostředně,

 • podpis, jméno a číslo osvědčení revizního technika (v případě dodavatelské činnosti číslo oprávnění).

V normě ani v jiném předpisu není uvedena povinnost označit revizní zprávu razítkem, která může doplnit označení revizního dokumentu. I bez razítka je revizní zápis platný.

Zkoušky bezpečnostní výstroje kotlů

Při provozu kotlů se musejí dle ČSN 07 0710 provádět též kontroly a zkoušky bezpečnosti výstroje. O všech kontrolách a zkouškách musí být učiněn zápis.

Zkoušky vodoznaků

Ucpání přímých vodoznaků za provozu se musí zabránit. Zkoušky vodoznaků se provádějí podle čl. 35 39 ČSN 07 0710.

U kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa se vodoznaky nejméně jedenkrát za směnu profukují. Samostatně se profukuje parou při uzavřeném

Nahrávám...
Nahrávám...