dnes je 5.12.2022

Input:

Prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (před dotykem živých částí)

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.1.1
Prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (před dotykem živých částí)

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Základní ochrana (označována také jako "ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem při normálním provozu“ nebo také jako "ochrana před přímým dotykem“) může být z hlediska rozvodných zařízení podle PNE 33 0000-1, ed. 4, vytvořena polohou, zábranou, přepážkami nebo kryty a izolací živých částí.

V podmínkách venkovních vedení nn jde zejména o ochranu polohou, ochranu přepážkami nebo kryty a ochranu izolací živých částí. Základní požadavky na uvedené ochrany z pohledu venkovních vedení nn jsou uvedeny dále.

Ochrana polohou

Ochrana polohou je umístění nebezpečných živých částí mimo dosah a je určena pouze k zabránění nahodilému dotyku živých částí. Zóna dosahu dotyku ruky (zóna možného dotyku sahající od povrchu, kde osoby obvykle stojí nebo po němž se pohybují, až po mez, kam může osoba dosáhnout rukou v jakémkoli směru bez použití pomůcek), vymezená kótami a, b, c, vyplývá z následujícího obrázku.

S – stanoviště, na kterém se zdržují osoby

V prostorách venkovních vedení nn běžně přístupných laikům (osoby bez kvalifikace v elektrotechnice) musí být dodrženy hodnoty minimálních vzdáleností od stanoviště určené kótami:

  • a = 5 m (výška živých částí nad stanovištěm);

  • b = 3 m (ve vodorovném a jiném směru – kromě kóty a, nejmenší vzdálenost živých částí od stanoviště – rozumí se vždy od krajního místa stanoviště přístupného laikům);

  • c = u venkovních vedení nn nepřichází v úvahu.

Základní ustanovení

Vyžadují-li to provozní okolnosti musí být uvedené vzdálenosti větší. Minimální vzdálenosti pro venkovní vedení do 1 kV AC provedené holými vodiči, izolovanými vodiči nebo venkovními kabelovými systémy stanovuje kompletně PNE 33 3302 v kapitole 6. Norma určuje minimální vzdálenosti vodičů od země, porostů, od obytných a ostatních budov, od pozemních komunikací, železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových drah, od splavných vodních cest a ostatních vodních ploch, od rekreačních ploch, ostatních ploch a objektů. Dále stanovuje vzdálenosti pro křižovatky a souběhy venkovních vedení se sdělovacími vedeními a vzdálenosti od venkovních vedení s napětím nad 1 kV AC.

Dohodnuté meze dovolených dotykových napětí

Za bezpečná napětí proti zemi se považují nejvýše uvedená napětí [V]
v prostorech střídavá (AC) působící stejnosměrná (DC) působící
trvale krátkodobě 1) trvale krátkodobě 1)
normálních i nebezpečných 25 50 60 120
zvlášť nebezpečných 12 25

Ochrana přepážkami nebo kryty

Ochranné přepážky nebo ochranné kryty jsou určeny k tomu, aby zabránily dotyku živých částí. Živé části zařízení musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, jež zajišťují stupeň ochrany alespoň IP XXB nebo IP 2X podle ČSN EN 60529 :1993 (33 0300).

U rozváděčů venkovních vedení nn včetně venkovních

Nahrávám...
Nahrávám...