dnes je 24.9.2023

Input:

Projektování a instalace PZTS

10.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.5 Projektování a instalace PZTS

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Je v každém případě potřeba si vždy důrazně uvědomit, že realizace zabezpečovacího systému není pouhou technickou otázkou řešící propojení několika komponent, ale rozhodující pro kvalitu budoucího systému je vždy PŘEDEVŠÍM kvalitní seznámení s místními podmínkami a způsobem využití objektu. Na základě těchto faktů dokážeme sestavit bezpečnostní zatížení objektu (vliv okolí a vnitřních podmínek objektu) a navrhnout odpovídající komponenty systému, jejich umístění, nastavení a programové režimy. Souhrnně lze tedy jistě bez nadsázky říci, že kvalitní projekt systému je zcela rozhodující pro výslednou kvalitu bezpečnostního systému a to jak z pohledu jeho funkce, životnosti i bezpečnosti.

Je samozřejmé, že především v případě malých a středních instalací je otázkou, zda je skutečně za všech okolností nezbytné realizovat kompletní projekt systému PZTS se všemi jeho náležitostmi a především cenovou náročností. Zcela tragický je však i obrácený - současný trend, kdy na drtivé většině instalací, kde tuto povinnost jednoznačně nevyžaduje zákon či osvícený zákazník, se projekty zcela pomíjí a návrh systému realizuje v lepším případě zkušenější technik. Výsledkem této praxe je situace, kdy jednotlivé instalace firem realizující PZTS jsou si zcela identické a tím nejenom že nezohledňují požadavky klienta, objektu a okolí, ale logicky výrazně snižují spolehlivost celého systému a jeho odolnost proti pokusu o narušení znalého útočníka. Je smutné, když při pouhé návštěvě objektu a rychlé prohlídky systému dokáže zkušenější revizní technik odhadnout s velkou mírou pravděpodobnosti nejenom, jaká firma systém instalovala, ale i kdo „projektoval“ systém a odhadne i dobu instalace. V tomto případě není samozřejmě chyba pouze na instalačních firmách – tyto se chovají pouze komerčně (uniformní projekty jsou levné a bezproblémové projekty – koneckonců developeři různých satelitních městeček se tak chovají již léta). Svojí podstatnou roli hraje snaha o nízkou tržní cenu (tedy konkurenceschopnost – projevuje se především u malých firem s jedním až deseti zaměstnanci) a osobně se domnívám, že největší „škodnou“ jsou v tomto případě paradoxně výrobci zabezpečovacích systémů, kteří si v několika posledních letech, vedeni snahou o co největší prodej, zvolili velice často variantu tzv. uživatelských předdefinovaných setů. Tedy již v podstatě předpřipravených balíčků zabezpečovacích systémů, které si koncový uživatel pouze zakoupí, instaluje po objektu a pouze zapne (aktivuje). Protože se v drtivé většině jedná o bezdrátové řešení (opět špatně!), je to velice jednoduché a technicky nenáročné. A cena je pak velice příznivá. Problém je samozřejmě v tom, že umístění každého detektoru, jeho nastavení a naprogramování je vázáno jeho fyzikálním principem funkce, na který mají vliv právě místní podmínky – a o tomto při instalaci svépomocí nemá uživatel zpravidla nejmenší povědomí. Proto bohužel začíná v české populaci převládat názor, že zabezpečovací systémy (především PZTS) je něco, co stejně nikdy řádně nefunguje, generuje neúměrně velké množství falešných poplachů a zbytečně pouze uživatele obtěžuje. Čímž si prodejci a výrobci systému PZTS paradoxně sami sobě „podřezávají větev“.

Abych byl však zcela korektní, je řada výrobců, prodejců i instalačních firem, kteří se vždy snaží o kvalitní realizaci systému a jejich prvořadou snahou je (kromě zisku) i skutečně dlouhodobě funkční systém. Nezastupitelnou roli zde hrají především profesní organizace, kde bych jmenoval především Asociaci GremiumAlarm a Český klub bezpečnostních služeb, kteří garantují to, že firmy u nich sdružené odvedou odpovídající práci a odpovídající úrovni. I to je tedy dobré hledisko pro výběr firmy pro realizaci bezpečnostního systému – zda a v jaké profesní organizaci je sdružena a jaké tato organizace poskytne záruky o dané firmě.

Předchozích několik řádků mohlo navodit představu, že kvalita bezpečnostních systémů u nás je na tragické úrovni a že je obtížné nalézt firmu, které odvede kvalitní práci. To by bylo zcela zavádějící a nepravdivé. V porovnání s většinou okolních států je u nás situace na poměrně dobré úrovni, pouze se začíná projevovat určitý trend, který je nezbytné rychle zvrátit. Rovněž bohužel není pravdou, že velká a světově známá společnost je zárukou kvality dodávky komponent, kvalitního projektu či kvalitní realizace. Nejhůře navržený a realizovaný systém, jehož předání jsem se účastnil, byl projektován a realizován jednou z největších českých firem specializujících se mimo jiné právě na bezpečnostní systémy.

Podívejme se tedy stručně, na co se při projektování i fyzické instalaci prvků i celého systému zaměřit.

ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ

Význam a zásady korektního projektu byly shrnuty v předchozím odstavci, nyní se zaměříme na jednotlivé aspekty projektu.

 1. Legislativní a právní podmínky pro instalaci PZTS

  Podmínkou pro možnost realizace návrhu a instalace systémů PZTS je samozřejmě především odpovídající min. vzdělání a praxe v oboru příslušného pracovníka, resp. právnické osoby realizujícího instalaci. V tomto případě se jedná o jasné podmínky definované zákonem. Zařízení definované dle ČSN EN 50 13X-1 (systémové požadavky), dle ČSN EN 50 13X-Y (produktové normy snímačů) a dle ČSN EN50 13X–7 (aplikační směrnice definující, jak má být daný konkrétní systém navržen, instalován a provozován) může být projektován, instalován a revidován pouze podle definované odborné způsobilosti konkrétního pracovníka. Odborná způsobilost potřebná pro podnikání v oblasti poplachových systémů je definována živnostenským zákonem ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Obsahové náplně koncesovaných živností ve znění změny 324/2006 Sb. Základní živností v tomto oboru je Skupina 314: Ostatní – Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Tato živnost umožňuje projektování, montáž, kontrolu, údržbu a opravy elektronických (chyba v normě a zákonu – má být elektrických) poplachových systémů určených k ochraně majetku a osob. Pro tuto koncesovanou živnost je potřeba doložit odbornou a jinou zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona ve znění zákona č. 356/1999 Sb. A 167/ 2004 Sb. :

  • vysokoškolské vzdělání v příslušné nebo příbuzné oblasti a 1 rok praxe v oboru nebo

  • úplné střední odborné vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru a 2 roky praxe v oboru nebo

  • vyučení v tříletém učebním oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru.

  Další požadovanou podmínkou je splnění bezúhonnosti všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2). Kromě tohoto požadavku bývá velice často požadováno i potvrzení o znalosti práce s daným konkrétním systémem (potvrzení o absolvování proškolení na konkrétním systému). Pozor – tyto předpoklady nepostačují vždy a na všechny objekty, mohou se dosti zásadně lišit! Rovněž tak nepostačuje i na instalaci jiných systémů – např. EPS!

  Při splnění výše uvedených podmínek (bezúhonnost, vzdělání, praxe) lze tedy na Živnostenském úřadu zažádat o živnost a koncesi, která opravňuje k tomu, aby daná firma / živnostník realizoval instalace zabezpečovacích systémů. Před vlastní instalací daného konkrétního typu zabezpečovacího systému vyžaduje zpravidla výrobce daného systému, aby tato firma / živnostník prošla proškolením na instalaci tohoto konkrétního produktu. Pokud firma toto proškolení nemá (a je výrobcem požadováno), výrobce zpravidla na takto instalovaný systém neuznává záruky! Proto, jako další požadavek pro podnikání v oblasti doplňuji i platné osvědčení o proškolení na konkrétní systém, který bude firma instalovat (platnost zpravidla 3–5 let). 
 2. Legislativní a právní podmínky pro projektování PZTS

  Podmínky definované v předchozí části opravňují pouze k instalaci zabezpečovacích systémů, nikoli k tvorbě projektů těchto systémů. A zde se dostáváme na ne zcela jednoznačný výklad zákona a norem. V zásadě nikde není definováno, že při instalaci zabezpečovacího systému je nezbytný projekt pro instalaci tohoto systému. Na druhou stranu, při středních a větších instalacích, zvláště pokud instalace je součástí nově budované stavby či rozsáhlé rekonstrukce, je tento projekt vyžadován stavebním zákonem a systém PZTS je součástí, kterého se týká celé stavební řízení.

  Projekt systému PZTS v těchto případech vypracovává fyzická či právnická osoba vlastnící vázanou živnost Projektová činnost ve výstavbě(skupina 213 – stavitelství). Podmínkou je autorizace v Komoře autorizovaných architektů, inženýrů a techniků – obor technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení dle § 34 zákona č. 455/1991 Sb. Podmínkou pro autorizaci je příslušná praxe, vzdělání v oboru a způsobilost podle § 10 vyhlášky 50/78 Sb.

  Protože ceny projektů (mimo jiné z výše uvedených důvodů) jsou z pohledu ceny vlastní instalace především menších a středních neúměrné, všude, kde to není nezbytné, nahrazují se klasické projekty realizované dle tohoto bodu „projekty“ zpravidla nazývané předprojektová dokumentace, návrh systému, schéma bezpečnostního systému atd.

  Ve většině případů toto není na závadu, klíčové je však to, aby ten, kdo tuto dokumentaci vytváří, dodržel několik klíčových zásad, měl dlouholeté zkušenosti nejenom s praktickou stránkou instalace, ale především s fyzikálními principy a chováním jednotlivých detektorů a ústředen a měl i dostatečnou zpětnou vazbu se zkušenostmi z provozu. Zcela nezbytný je pak přehled v novinkách a trendech v oboru a především bezpečnostní situací v daném regionu, statistice kriminality a dokázal na základě těchto znalostí vždy na požadavky uživatele sestavit jedinečný systém.

 3. Postup při tvorbě návrhu zabezpečovacího systému

  Jak bylo řečeno v předchozí části, je vždy při návrhu zabezpečovacího systému nezbytné dodržet několik klíčových postupů. Protože je považuji za zcela nezbytné, krátce

Nahrávám...
Nahrávám...