dnes je 24.9.2021

Input:

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetiku

13.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetiku

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc.

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a teplárenství), tak i zákazníci na tyto systémy připojení. A to bez ohledu na to, zda jde o „aktivní” uživatele podnikající v resortu energetiky na základě státem udělené licence na specifikované činnosti (výroba, přenos, distribuce, obchod, kontrola), nebo uživatele „pasivní” (zákazníky, odběrná místa).

Přehled dokumentů je rozdělen na několik skupin podle hierarchického postavení jednotlivých dokumentů legislativy, jak je zřejmé z následujícího přehledu:

 • Právní dokumenty EU

 • Zákony ČR

 • Nařízení vlády

 • Prováděcí vyhlášky

I. Právní dokumenty EU

Jedná se o právní dokumenty obsahující zásadní informace, které jsou členské země EU (v případě směrnic) povinné transponovat do právních dokumentů platných v jednotlivých zemích. Nařízení EU jsou přímo aplikovatelná (použitelná).

II. Zákony ČR

Druhou skupinu tvoří aktuální přehled platných zákonů ČR, které svým zněním přímo nebo nepřímo vytvářejí vhodné právní prostředí pro činnosti orgánů státní správy a pro fyzické a právní subjekty vhodné podmínky pro plnění jejich práv a povinností spojených s podnikatelskými činnostmi v oblasti energetických odvětví.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Základní strukturu krizové a bezpečnostní legislativy ČR tvoří:

 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Při přípravě a realizaci licencovaných činností musí držitel licence respektovat znění zákonů:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

III. Nařízení vlády ČR

Třetí skupinu legislativních dokumentů v hierarchické stupnici podle důležitosti tvoří nařízení vlády.

Nařízení vlády č. 383/2020 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021.

Nařízení vlády č. 245/2019 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020.

Nařízení vlády č. 214/2018 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019.

Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Nařízení vlády č. 311/2017 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018.

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie.

Nařízení vlády č. 310/2016 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017.

Nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

Nařízení vlády č. 283/2015 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016.

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.

Nařízení vlády č. 231/2014 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015.

Nařízení vlády č. 338/2013 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014.

Nařízení vlády č. 418/2010 Sb., kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Prováděcí vyhlášky

Čtvrtou skupinu hierarchické škály dokumentů tvoří prováděcí vyhlášky stanovené úřady státní správy k jednotlivým skupinám legislativních dokumentů.

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 458/2000 Sb.

Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. (Od 1. 1. 2022.)

Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška).

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. (Do 31. 12. 2021.)

Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

Vyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a

Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...