dnes je 23.10.2021

Input:

Pravidla trhu s elektřinou

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.21
Pravidla trhu s elektřinou

Ing. Rostislav Krejcar

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2021 novelizace vyhláškou č. 125/2021 Sb.

Novela č. 125/2021 Sb.

Novela vyhlášky souvisí s dlouhodobým a postupným procesem registrace všech odběrných a předávacích míst v systému Operátora trhu. Dílčí změny nastaly také v procesu rezervace kapacity a v neposlední řadě novela vyhlášky reaguje na úpravy ve vyhlášce č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. Zcela zásadní změnou novely vyhlášky je úprava definice výrobce první kategorie, za kterého byl až doposud považován i výrobce poskytující podpůrné služby. Doposud platilo, že výrobce poskytující podpůrnou službu (byť teoreticky i jednou za rok) byl osvobozen od platby za rezervovanou kapacitu po celý rok. Změny v definici výrobce první kategorie souvisejí s předpokládaným rozšířením poskytovatelů podpůrných služeb, kdy bylo sníženo tzv. kodexové minimum z hodnoty 10 MW na 1 MW instalovaného výkonu. V praxi tak podpůrné služby boudou moci nabídnout i menší výrobci (formálně s instalovaným výkonem nad 1 MW). Doposud tak mohli podpůrné služby nabízet na trhu pouze výrobci s instalovaným výkonem nad 10 MW. Zachování podmínky, která by zaručila výrobci první kategorie nehradit platbu za rezervovanou kapacitu v případě, že poskytuje podpůrnou službu, by tak teoreticky osvobodila od těchto plateb stovky výrobců. Snížení této hranice ve spojení se zachováním současného znění § 53 odst. 1 by vedlo k výpadku regulovaných tržeb provozovatelů soustav, které se zakládají z velké části na platbě za rezervovanou kapacitu, s negativním dopadem na zbývající kategorie účastníků trhu. Blíže je tato nejdůležitější změna okomentována u příslušného § 53 novelizované vyhlášky.

Novelizovaná vyhláška upravuje následující oblasti:

 1. postup pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy,
 2. postup zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb,
 3. postup pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,
 4. postup registrace odběrných míst,
 5. rozsah předávaných dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování odchylky včetně vypořádání regulační energie ve stavech nouze,
 6. způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy,
 7. postup přenesení odpovědnosti za odchylku mezi provozovateli soustav a termíny uzavírání smluv,
 8. postup pro provoz pro ověření technologie,
 9. postup pro rezervaci kapacity,
 10. postup pro organizaci krátkodobého trhu s elektřinou,
 11. postup pro zveřejňování rozsahu informací operátorem trhu.

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je převážně postavena na úpravách postupů, které primárně souvisí se zajištěním regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku, úpravami krátkodobého trhu s elektřinou a dílčím způsobem s registrací odběrných míst.

Úpravy ohledně registrace odběrných a předávacích míst vyplývají z požadavků energetického zákona, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020 (§ 24 odst. 10 písm. y) zákona č. 458/2000 Sb.; § 25 odst. 11 písm. l)).

Úpravy pravidel pro zajištění regulační energie reagují na nově zavedená pravidla v nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice).

Úpravy krátkodobého trhu s elektřinou reagují na nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a na základě vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem zamezení výkladových nejasností a sjednocení postupů, tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. Patří sem například úprava postupu předávání údajů z dvoustranných ochodů ve stavu nouze, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek ve stavu nouze, úprava postupu při předkládání žádosti o zkrácení a prodloužení dodávky nebo úprava postupu při podávání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami.

Část první – Úvodní ustanovení

§ 1 vyhlášky č. 408/2015 Sb. vymezuje (v souladu s prováděnými ustanoveními energetického zákona a nově také zákona o podporovaných zdrojích energie) předmět úpravy této vyhlášky. Odst. 1 stanovuje pravidla trhu s elektřinou v souladu s novelou energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 131/2015 Sb., jedná se především o termíny, detailní postupy a pravidla pro uzavírání smluv týkajících se obchodování s elektřinou, pro určení odpovědnosti za odchylku a její zúčtování a pro obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou. (Odchylka je rozdíl mezi sjednaným a skutečně odebraným nebo dodaným množstvím elektřiny.) Dále určuje pravidla změny dodavatele elektřiny včetně institutu, tzv. přetržek, postupy při přerušení dodávky elektřiny a jejím obnovení a podmínky přístupu k přenosové a distribučním soustavám. V odst. 2 vymezuje rozsah vyhlášky v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Jedná se především o způsob stanovení hodinového zeleného bonusu, termíny pro ohlášení dosažení záporné ceny na trhu s elektřinou. Tento nový rozsah vyhlášky vymezený odst. 2 souvisí se zrušením vyhlášky č. 193/2004 Sb., o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

§ 2 obsahuje základní pojmy, které nejsou zavedeny přímo v energetickém zákoně a zákoně o podporovaných zdrojích energie. Jejich definice je nezbytná pro jednodušší aplikaci jednotlivých ustanovení vyhlášky. Vzhledem k tomu, že vyhláška o Pravidlech trhu je poměrně specifickým právním předpisem, který upravuje detailně vztahy na trhu s elektřinou, je nutné definovat velké množství pojmů, s nimiž dále v textu vyhláška pracuje. Novelou č. 125/2021 vypadla v tomto § definice předávacího místa, ale jedná se pouze o legislativní přesun definice do nadřazeného právního předpisu. Nově bude předávací místo přímo definováno v energetickém zákoně, tj. v zákoně č. 458/2000 Sb.

Část druhá – Organizace krátkodobého trhu s elektřinou, finanční vypořádání obchodů a předkládání údajů

Ustanovení této části specifikuje povinnosti a práva energetického zákona, konkrétně obsažená v § 20a, § 24 odst. 1 písm. a), d) a e), § 25 odst. 3 písm. b)§ 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb..

§ 3 vyhlášky č. 408/2015 Sb. specifikuje čtyři základní druhy obchodování s elektřinou, které se odehrávají na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou, na vyrovnávacím trhu s regulační energií a na trhu s podpůrnými službami. Podle odst. 2 se mezi předmět obchodování s elektřinou řadí také dodávka nebo odběr jalové energie, kterou může nakupovat provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav. Vyhláška dále upřesňuje způsob užívání časových údajů při obchodování s elektřinou na území České republiky.

§ 4 vymezuje tři formy krátkodobého trhu s elektřinou, který organizuje operátor trhu, což je blokový trh, denní trh a vnitrodenní trh.  Další ustanovení specifikují hlavní principy obchodování s elektřinou na těchto trzích. Účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je možná pouze na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Smluvními stranami této smlouvy jsou operátor trhu a subjekt zúčtování, což je účastník trhu s vlastní (nikoli přenesenou) odpovědností za odchylku. Samotné obchody mezi subjekty zúčtování probíhají anonymně na základě ekonomického principu sesouhlasení křivek nabídky a poptávky.

Ustanovení § 5 specifikuje postup obchodování na blokovém trhu, na kterém se obchoduje s určitými produkty, typicky Base, Peak nebo Off-Peak (Base – základ = celý den; Peak – špička = od 8 do 20 hod.; Off-Peak – mimo špičku = od 20 do 8 hod.). Obchodování s jednotlivými produkty pro daný den dodávky se zahajuje v 9.30 hodin 5 dní před dnem dodávky. Výše uvedené definice produktů, stejně jako čas uzávěrky obchodování však nejsou, na rozdíl od předchozí verze vyhlášky, stanoveny pravidly trhu, ale jsou upraveny v obchodních podmínkách operátora trhu. Ukončení obchodování s daným produktem nastává podle obchodních podmínek v 13.30 hodin dne předcházejícího dni, ve kterém má být dodávka elektřiny z tohoto produktu uskutečněna. Operátor trhu je oprávněn změnit termín zahájení obchodování s daným produktem. Operátor trhu informuje účastníky krátkodobého trhu o této změně prostřednictvím informačního sytému nejméně 1 týden před předpokládaným standardním termínem zahájení obchodování s daným produktem. Operátor trhu je povinen oznamovat každému účastníku způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh velikost sjednané dodávky elektřiny, velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh a cenu. V průběhu denního obchodování má operátor trhu povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o průběžném stavu obchodování podle jednotlivých zobchodovaných obchodních bloků. Bezprostředně po uzavírce blokového trhu pro daný obchodní blok operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu a vážené průměry cen elektřiny zobchodované v jednotlivých obchodních blocích.

§ 6 je uveden postup obchodování na denním trhu s elektřinou. Obdobně jako u blokového trhu není čas uzávěrky denního trhu, na rozdíl od předchozí verze vyhlášky, stanoven pravidly trhu, ale je specifikován v obchodních podmínkách operátora trhu. Na denním trhu se obchoduje s dodávkou pro příslušnou hodinu na den dopředu, uzávěrka trhu nastává v 11 hodin předcházejícího dne s tím, že obchod probíhá formou 24 aukcí – na každou hodinu dne jedna. Výsledkem aukce je vždy výsledná cena a zobchodované množství energie. Operátor trhu má povinnost oznamovat každému účastníku daného trhu pro každou obchodní hodinu velikost sjednané dodávky elektřiny, sjednaného odběru elektřiny v MWh a cenu. Účastník krátkodobého trhu (subjekt zúčtování) může pro daný den dodávky slučovat na denním trhu profilové blokové nabídky nebo poptávky do skupin a vytvářet výlučné skupiny profilových blokových nabídek nebo poptávek a měnit nebo rušit jejich sloučení. V praxi se cena elektřiny zadává v EUR/MWh v rozlišení na 2 desetinná místa, přičemž minimální cena činí: –500,00 EUR/MWh a maximální cena činí: +3 000,00 EUR/MWh. Minimální množství činí 1 MWh a rozlišuje se na 2 desetinná místa. Denní trh může být koordinován a organizován ve spolupráci i s organizátory trhů v okolních nabídkových zónách.

§ 7 specifikuje postup obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou, na kterém se obchoduje v daný den na dodávku minimálně hodinu předem. Pro daný den dodávky je vnitrodenní trh otevřen v 15.00 hodin předcházejícího dni dodávky, a to pro všechny hodiny daného dne dodávky. Vnitrodenní trh je uzavírán postupně po jednotlivých hodinách, doba uzavírky pro příjem nabídek nebo poptávek pro jednotlivé obchodní hodiny je 1 hodina před hodinou dodávky. Na tomto trhu obchodují účastníci, kteří neplánovaně mají nedostatek nebo přebytek energie. Vnitrodenní trh je organizován pro obchodní hodiny v rámci obchodního dne a lze na něm zadávat a obchodovat nabídky a poptávky elektřiny pro všechny hodiny daného obchodního dne způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou, tedy průběžně. Vnitrodenní trh může být stejně jako denní trh koordinován a organizován ve spolupráci i s organizátory trhů v okolních nabídkových zónách.

§ 8 obsahuje podmínky pro finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou. Pro všechny tři formy obchodování na organizovaném krátkodobém trhu platí, že finanční vypořádání je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy. Jinými slovy jde o vypořádání obchodů, nezávislých na skutečných hodnotách dodávek a odběrů elektřiny (tyto rozdíly jsou vypořádány v rámci vypořádání odchylek). Jedná se tedy o vypořádání závazků podle množství elektřiny, které každý subjekt zúčtování na tomto trhu nakoupil nebo prodal. Operátor trhu má povinnost oznámit každý obchodní den každému účastníku informace za předcházející obchodní období – dosažené ceny a platby za sjednaný odběr elektřiny a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny, a to v členění na jednotlivé trhy, velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh.

§ 9 specifikuje postup pro předávání údajů z dvoustranných obchodů. Mimo forem obchodování na trhu organizovaném operátorem trhu probíhá obchodování „bez organizátora”, tj. na standardní smluvní bázi. Registrace údajů z dvoustranných obchodů, uzavíraných mezi účastníky trhu s elektřinou, je nezbytnou podmínkou pro fungování trhu s elektřinou a pro vyhodnocení, zúčtování a finanční vypořádání odchylek v elektrizační soustavě. Tento paragraf definuje věcné a časové podmínky pro registraci údajů u operátora trhu. Účastníci trhu předávají operátorovi trhu údaje z dvoustranných obchodů, ale také z obchodů uzavřených na burze. Termín oznamovací (registrační) povinnosti vůči operátorovi s elektřinou je přímo vyhláškou (nikoli tedy pouze obchodními podmínkami operátora trhu) stanoven do 13:30 hodin předcházejícího dne (D–1). Výčet smluv a subjektů, které mají danou povinnost, je uveden v prvním odstavci. Operátor trhu má povinnost prověřit, zda všechny subjekty zúčtování, jež předložily nebo za které burza předložila k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu technické údaje ze smluv splňující všechny náležitosti a zašle registrovaným účastníkům trhu s elektřinou potvrzení o jejich registraci. V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Výraz dvoustranný obchod je tradiční, takže nebyl v případě nové vyhlášky změněn. Lze však připustit, že i v oblasti obchodování s elektřinou může dojít k obchodu za účasti více stran.

Část třetí – Organizace vyrovnávacího trhu s regulační energií

§ 10 je uveden postup pro zajišťování elektřiny obstarávané provozovatelem přenosové soustavy, která je provozovatelem přenosové soustavy využita ke krytí systémové odchylky. V praxi se jedná o tzv. regulační energii, kterou je možné obstarat aktivací podpůrných služeb, na vyrovnávacím trhu s regulační energií (viz § 11) nebo výpomocí ze zahraničí.

Na vyrovnávacím trhu s regulační energií specifikovaném v § 11 se obchoduje pouze s elektřinou, která je provozovatelem přenosové soustavy využita ke krytí systémové odchylky. Vyrovnávací trh s regulační energií je uskutečňován po uzavírce vnitrodenního trhu. Nabídky je možno podávat nejpozději 30 minut před začátkem hodiny, kdy mají být dodávka nebo odběr regulační energie provozovatelem přenosové soustavy využity ke krytí systémové odchylky. Provozovatel přenosové soustavy působí na vyrovnávacím trhu jako jediný poptávající. Účast na vyrovnávacím trhu s regulační energií se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií, kterou operátor trhu uzavírá se subjektem zúčtování nebo s jiným registrovaným účastníkem trhu s elektřinou.

§ 12 specifikuje postup zajišťování regulační energie na trhu s podpůrnými službami. Na trhu s podpůrnými službami nakupuje provozovatel přenosové soustavy pro elektrizační soustavu podpůrné služby. Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy. V praxi se obvykle jedná o tzv. certifikaci výrobního zdroje, jejíž podmínky získání jsou předepsány pravidly provozování přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy vyhodnocuje podané nabídky pro každou podpůrnou službu zvlášť a neprodleně informuje každého nabízejícího o výsledku vyhodnocení jeho nabídky. Provozovatel přenosové soustavy má právo ověřovat schopnost poskytovatele podpůrných služeb poskytnout sjednanou službu.

§ 13 vymezuje postup pro zajištění přeshraničního obchodu s elektřinou. Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy má právo při nedostatečném finančním zajištění plateb subjektem zúčtování přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování odmítnout.

Subjekty zodpovědné za odchylku v elektrizační soustavě jistí své obchody vůči operátorovi trhu formou finančního zajištění plateb v souladu s § 14. Finanční zajištění je úměrné objemu obchodů, které tyto subjekty na trhu s elektřinou realizují. Zajištění se týká jednak krytí závazků z obchodů uzavřených na organizovaných krátkodobých trzích a jednak z finančního krytí na možnou způsobenou odchylku ze všech závazků (tedy i z dvoustranných smluv). Výše zajištění plateb požadovaná operátorem trhu se snižuje o závazky operátora trhu k subjektu zúčtování. Ustanovení definuje základní pravidla stanovení výše finančního zajištění, podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu s elektřinou. Při nedostatečném finančním zajištění nemůže příslušný subjekt zúčtování dále obchodovat, operátor trhu nepřijme další obchody k registraci a může krátit již zaregistrované obchody.

Část čtvrtá – Registrace odběrných a předávacích míst

Ustanovení předmětné vyhlášky specifikuje v této části povinnosti a práva energetického zákona, konkrétně obsažená v § 23 odst. 2 písm. m), § 24 odst. 10 písm. v) a y), § 25 odst. 11 písm. d)§ 30 odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb.

§ 15 vyhlášky č. 408/2015 Sb. stanovuje postup pro registraci účastníků trhu s elektřinou v informačním systému operátora trhu. Účastníci trhu by se měli u operátora trhu zaregistrovat nejpozději do 30 dnů od udělení licence. Registrace v informačním systému probíhá na základě uzavření smlouvy mezi účastníkem trhu a operátorem trhu. Operátor trhu při registraci účastníka trhu přiděluje účastníkovi trhu třináctimístný identifikační číselný kód (tzv. EAN). Číselný identifikační kód sděluje na žádost účastníka trhu provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy ve spolupráci s operátorem trhu účastníkovi trhu.

§ 16 a § 17 specifikují postup pro registraci předávacích míst, odběrných míst a výroben. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná nebo předávací místa připojená k jeho soustavě. Paragraf 16 je s účinností od 1. 1. 2022 logicky rozdělen na postup registrace odběrných míst (§ 16a), postup registrace předávacích míst výroben (§ 16b) a postup registrace předávacích míst mezi soustavami (§ 16c). Novelou vyhlášky se nově upravuje postup registrace předávacího místa tzv. záložního napájení, které je takto označeno ve smlouvě o připojení mezi odběratelem a provozovatelem distribuční případně přenosové soustavy. Tyto úpravy vychází obecně z principu, kdy odběrné místo má za každou napěťovou hladinu registrováno jedno předávací místo, s drobnou odlišností právě u záložního napájení. Má-li odběrné místo rovněž záložní napájení, je u tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu registrováno samostatné předávací místo za napěťovou hladinu pro záložní napájení. V případě, že provozovatel distribuční soustavy provozuje distribuční soustavu, která není připojena k soustavě České republiky nebo je k distribuční soustavě připojena zahraniční distribuční soustava nepřipojená k zahraniční distribuční soustavě, registruje se podle § 16c odst. 5 u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo, za které následně předává souhrnně data z měření dle jednotlivých typů měření.

Dále je předmětem úpravy § 16b ustanovení stanovení postupu pro registraci nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny, prostřednictvím kterého je uskutečňována dodávka i odběr elektřiny. Takové odběrné místo je registrováno, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny s výjimkou tzv. mikrozdrojů, tj. výroben do 10 kW ve smyslu § 28 odst. 5 energetického zákona, provozovaných bez licence. U těchto zdrojů do 10 kW uvede provozovatel distribuční soustavy v systému operátora trhu příznak výrobna do 10 kW a odběrné místo registruje jako jedno odběrné místo. U výrobců s odběrem tzv. technologické vlastní spotřeby ze sítě (v praxi zejména u bioplynových stanic) se registrují samostatně předávací místa výrobny pro technologickou vlastní spotřebu neboli předávací místa, prostřednictvím nichž dochází k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu a předávací místa určená pro dodávku elektřiny výrobcem elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy. V této souvislosti je nutné zmínit, že odebírá-li výrobce elektřiny elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy pro účely zajištění technologického chodu výrobny v souladu s § 23 odst. 1 písm. f) energetického zákona, není takový výrobce elektřiny považován za zákazníka a odběr elektřiny pro zajištění technologického chodu výrobny elektřiny je považován za odběr výrobce elektřiny, který registruje pouze předávací místo, které je určené k odběru pro tyto účely. Vyhláška také řeší v § 17 odst. 4 situaci, kdy se zákazník s výrobnou do 10 kW rozhodne požádat Energetický regulační úřad o vydání licence na výrobu elektřiny. V tomto případě má zákazník (nově de facto výrobce ve smyslu § 23 energetického zákona) povinnost tuto skutečnost neprodleně nahlásit příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Následně je ze strany provozovatele distribuční soustavy provedena registrace odběrného místa zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny.

V § 17 jsou definovány možné statusy odběrných míst, kdy základním stavem je status „aktivní”, což znamená, že dané odběrné místo je zahrnuto do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek. Dalším statutem odběrného místa může být „přerušeno”, kdy na žádost dodavatele dojde k přerušení dodávky elektřiny ve smyslu § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona, tedy z důvodu neoprávněného odběru elektřiny (např. při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností). Status „neaktivní” znamená situaci, kdy se dané odběrné místo zahrne do součtu odběrů pro předávání. Status „bez elektroměru”, odpovídá situaci, kdy odběrné místo není osazeno elektroměrem k požadovanému datu.

Rovněž ustanovení specifikují povinnost operátora trhu předávat informace o změně statusu odběrných míst dotčeným účastníkům trhu. Operátor trhu dále vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích míst v přenosové a distribučních soustavách a povinnost provozovateli přenosové a distribuční soustavy přidělovat každému odběrnému nebo předávacímu místu osmnáctimístný identifikační číselný kód. V praxi je výrobce v informačním systému operátora trhu registrován dvěma nezávislými výrobními identifikačními číselnými kódy (EAN) zvlášť pro výrobu a zvlášť pro spotřebu. Odběrná místa, která mají přiřazenou sazbu pro neměřené odběry, nejsou zcela logicky registrována v informačním systému operátora trhu. V praxi se o odběrná místa ani nejedná, neboť do těchto míst připojení žádný obchodník elektřinu nedodává.

Část pátá – Přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, vyhodnocování zúčtování a vypořádání odchylek

Ustanovení této části specifikuje povinnosti a práva energetického zákona, konkrétně obsažená v § 20a odst. 4 písm. c), k) a l), § 22 odst. 2, § 23 odst. 2 písm. f), § 24 odst. 10 písm. e), § 25 odst. 10 písm. f)§ 30 odst. 2 písm. b) a m) zákona č. 458/2000 Sb.

Pro řádné vyhodnocení sjednaných dodávek a odběrů elektřiny v odběrných a předacích místech je nutné mít k dispozici jejich přesnou evidenci. Tyto údaje eviduje operátor trhu s elektřinou, který registruje účastníky trhu s elektřinou a  přiřazuje odpovědnost za odchylku podle § 18 vyhlášky č. 408/2015 Sb. Ustanovení specifikuje odpovědnost za odchylku jednoho nebo více subjektů zúčtování k jednotlivým odběrným místům, předávacím místům a souhrnu předávacích míst s tím, že obecně platí pravidlo, podle kterého má odpovědnost za odchylku za dané odběrné místo pouze jeden subjekt zúčtování s výjimkou výrobců elektřiny, u kterých je možné odpovědnost za odchylku rozdělit za část elektřiny dodané do soustavy a za část elektřiny ze soustavy odebrané. Operátor trhu u subjektů zúčtování kontroluje výši finančního jištění. Pokud by stávající finanční jištění daného subjektu zúčtování nebylo dostatečné, operátor trhu odpovědnost za odchylku k danému místu nezaregistruje. Dále ustanovení obsahuje postup pro informování jednotlivých účastníků v případě ukončení odpovědnosti za odchylku k příslušnému odběrnému místu, předávacímu místu nebo souhrnu předávacích míst. Postup pro přenášení odpovědnosti za odchylku mezi subjekty zúčtování a postup pro informování v případě ukončení odpovědnosti za odchylku probíhá prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

Ustanovení § 19 a § 20 definují podmínky a termíny pro předávání skutečných hodnot operátorovi trhu pro finanční vypořádání odchylek. Skutečné hodnoty dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečné hodnoty odběrů z elektrizační soustavy, které jsou změřeny provozovateli distribučních soustav, využívá operátor trhu k vyhodnocení odchylek v elektrizační soustavě. Zatímco hodnoty z průběhových měření typu A se na straně provozovatelů soustav odečítají a odesílají operátorovi trhu každý den, u měřících zařízení typu B, M nebo C jsou za každý den k dispozici pouze předběžné hodnoty, které se využívají k předběžnému stanovení a vypořádání odchylek. Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu skutečné hodnoty za dodávky a odběry vyhodnocované měřením typu A daného dne do 11:00 následujícího dne. Skutečné hodnoty se za tato měření poskytují po skončení měsíce. Kromě skutečných a předběžných hodnot se v případě problémů se získáním údajů používají také náhradní hodnoty, stanovené na základě předchozí skutečnosti, nebo se použijí nulové hodnoty.

§ 22 specifikuje postup pro nakládání s daty, která operátor trhu obdržel pro výpočet systémové odchylky účastníka trhu. Operátor trhu označuje předané hodnoty z měření typu A, B nebo M na základě věrohodnosti. Typicky se jedná o způsob označení platná hodnota, náhradní platná hodnota, náhradní předběžná hodnota, nulová hodnota.

§ 23 vymezuje údaje nutné k vyhodnocení odchylek odběrů konečných zákazníků připojených do regionálních distribučních soustav s využitím typových diagramů dodávek, stanovuje postupy a způsob předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a operátorem trhu. Ustanovení § 23 pamatuje i na situaci, kdy z různých důvodů operátor trhu neobdrží od subjektu zúčtování (příslušný obchodník s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku) hodnoty pro vypořádání odchylek pro odběr s měřením typu C a dodávky do soustavy s měřením typu C. V tomto případě se v systému operátora trhu použijí poslední známé skutečné hodnoty měsíčních odběrů v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro technologickou vlastní spotřebu a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech pro dodávku do soustavy jednotlivých výroben elektřiny s měřením typu C. Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběrů elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C. Jde o stanovení teoretického průběhu odběru u odběrných míst, kde není zajištěno měření hodinových hodnot odebrané elektřiny (hladina nízkého napětí u domácností a podnikatelského maloodběru). Teoretický průběh odběru se odvozuje od typu spotřeby (jednotarif, dvoutarify pro vytápění) a předchozí hodnoty ročního odběru v daném odběrném místě. Na základě změření a odečtu skutečného odběru (zpravidla jednou za rok) se vypořádávají vzniklé rozdíly. Zároveň ustanovení specifikuje postup pro stanovení zbytkového diagramu v regionech typových diagramů operátorem trhu. Tyto údaje zpřístupní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Dále ustanovení specifikuje postup pro přiřazení a změnu třídy typového diagramu zákazníka s měřením typu C, kterou provádí provozovatel regionální distribuční soustavy. Provozovatel distribuční soustavy o této změně informuje operátora trhu v termínu, který specifikuje toto ustanovení.

Ustanovení § 24 specifikuje postup pro stanovení plánované roční spotřeby provozovatelem regionální distribuční soustavy, pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Zároveň ustanovení specifikuje postup, podle kterého operátor trhu stanoví hodnoty odběrů elektřiny u zákazníků s měřením typu C na základě zbytkových diagramů. Hodnoty jsou stanoveny jednotlivě pro odběrná místa zákazníků se změnou dodavatele a souhrnně po jednotlivých třídách typových diagramů za odběrná místa, u nichž změna dodavatele neproběhla.

§ 25 jsou uvedeny postupy a termíny pro vyhodnocení odchylek operátorem trhu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, u kterých proběhla změna dodavatele elektřiny. Operátor trhu provádí vyhodnocení odchylek v časovém rozpětí měsíční a závěrečné měsíční vyhodnocení. Měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahují odečty spotřeby elektřiny u příslušných odběrných míst. Závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce, který následuje po měsíci, k němuž se vztahují odečty spotřeby elektřiny u příslušných odběrných míst.

Ustanovení § 26 specifikuje postup pro vyhodnocení odchylek operátorem trhu v lokálních distribučních soustavách pro odběrná místa s měřením typu C, která operátor trhu provádí v časovém rozpětí: denní zúčtování odchylek, měsíční a závěrečné měsíční zúčtování odchylek. Rovněž ustanovení specifikuje postup pro stanovení hodnoty ztrát operátorem trhu v lokální distribuční soustavě a postup pro stanovení hodnot plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C provozovatelem lokální distribuční soustavy. Hodnoty plánované roční spotřeby stanoví a zasílá operátorovi trhu provozovatel lokální distribuční soustavy jednotlivě za odběrná místa s měřením typu C, kde proběhla změna dodavatele elektřiny, a souhrnně za ostatní zákazníky s měřením typu C beze změny dodavatele elektřiny. U odběrných a předávacích míst v lokální distribuční soustavě se předpokládá, že provozovatel lokální distribuční soustavy má pouze jedno souhrnné odběrné místo za danou lokální distribuční soustavu.

Výpočet odchylek podle § 27 je vyhodnocením rozdílů mezi smluvenými hodnotami a výší fyzické (skutečné, změřené) dodávky a odběru elektřiny na základě dat předaných účastníky trhu, jejichž úplnost je prověřena operátorem trhu. Odchylka subjektu zúčtování je tímto ustanovením definována jako součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Rovněž ustanovení specifikuje odpovědnost za odchylku při realizaci přeshraniční výměny elektřiny a také postup pro stanovení salda zahraničních výměn.

§ 28 upravuje způsob zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky. Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo. Ustanovení zároveň specifikuje velikost rozdílu u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A nebo B, které jsou tolerovány při vyhodnocování a zúčtování odchylek.

Zúčtování a finanční vypořádání odchylek na základě § 29 a § 30 prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána. Operátorem trhu je zjištěna a vyhodnocena velikost odchylek a těmto odchylkám jsou přiřazeny náklady spojené s pokrytím odchylek, náklady na krytí odchylek vycházejí z použité regulační energie. Subjekty zúčtování jsou povinny uhradit náklady, jež jsou přímo úměrné odchylce, kterou v dané hodině způsobily. Způsob stanovení výše zúčtovací ceny za odchylku subjektů zúčtování je předmětem přílohy č. 8. Subjekt zúčtování obdrží od operátora trhu informace o vyhodnocení odchylek za každou hodinu předcházejícího dne do 14 hodin následujícího dne. Finanční vypořádání odchylek se uskutečňuje ve třech etapách (denně, měsíčně a tzv. závěrečné vyhodnocení) v návaznosti na vyhodnocení jednotlivých druhů měření.

Část šestá – vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze

Ustanovení § 31 a § 32 určuje postup vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavu nouze nebo ve stavu bezprostředně zamezující stavu nouze podle energetického zákona. Ve stavu nouze, který je vyhlášen provozovatelem přenosové soustavy, se zúčtování provádí ve zvláštním režimu zúčtování, kdy jsou veškeré sjednané závazky dodat nebo odebrat elektřinu rovny nule. Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu následně probíhá na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny. Dodávky a odběry ve stavu nouze jsou zúčtovány na základě cen podle cenového rozhodnutí a vypořádání všech plateb provádí operátor trhu.

Část sedmá – Volba a změna dodavatele elektřiny

Ustanovení této části specifikuje povinnosti a práva energetického zákona, konkrétně obsažené v § 11a odst. 2 a 3, § 28 odst. 1 písm. e)odst. 2 písm. l)§ 51 odst. 1 a 4 zákona č. 458/2000 Sb.

§ 33 vyhlášky č. 408/2015 Sb. obsahuje postup účastníků trhu při změně dodavatele konečného zákazníka s určením návazností pro uzavírání smluv a stanovením postupu vzájemného informování subjektů. Těmito subjekty jsou nový dodavatel, operátor trhu, provozovatel distribuční soustavy, starý dodavatel a starý a nový subjekt zúčtování. Přesné postupy pro změnu dodavatele a určení časových termínů jednotlivých kroků jsou zásadně důležité pro vytvoření skutečné možnosti volby dodavatele na trhu s elektřinou. Již předchozí vyhláškou byla sjednocena nejdelší možná doba trvání procesu změny dodavatele na 10 pracovních dnů pro všechna odběrná místa, bez ohledu na osazený typ měření. Termíny pro změnu dodavatele se počítají od podání žádosti. Vyhláška umožňuje podání žádosti na změnu dodavatele až čtyři měsíce před zahájením fyzické dodávky elektřiny. Novelou vyhlášky se v odst. 3 upřesňuje proces změny dodavatele pro odběrné místo s více předávacími místy. Žádá-li se o změnu dodavatele v odběrném místě, dochází ke změně dodavatele v každém předávacím místě tohoto odběrného místa. Obdobně je tomu tak i v případě předávacích míst výrobny pro technologickou vlastní spotřebu.

Předmětem ustanovení § 34 je specifikovat postup pro podání žádosti o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Žádost podává nový dodavatel nebo jiný účastník trhu s elektřinou. O výsledku posouzení žádosti informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy operátora trhu. Operátor trhu o výsledku posouzení žádosti informuje dotčené účastníky trhu s elektřinou. Rovněž ustanovení specifikuje důvody, pro které má provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy právo odmítnout žádost. Jedním z důvodů je po novele vyhlášky č. 127/2017 Sb. i situace, kdy má výrobce na hladině vysokého a velmi vysokého napětí uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávek na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Tyto smlouvy nelze již po novele energetického zákona č. 131/2015 Sb. uzavírat.

§ 35 jsou specifikovány základní podmínky pro podání žádosti o změnu dodavatele elektřiny, termín, kdy je nejdříve možné podat žádost, a zároveň termín, kdy je nejpozději možné podat žádost o změnu dodavatele elektřiny, včetně termínu, do kdy operátor trhu informuje příslušného provozovatele přenosové

Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...