dnes je 9.12.2023

Input:

Pravidla provozování soustav v elektroenergetice, Řády provozovatelů v plynárenství a obchodní podmínky OTE

9.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.13
Pravidla provozování soustav v elektroenergetice, Řády provozovatelů v plynárenství a obchodní podmínky OTE

Ing. Jan Zaplatílek

Úvod

Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, stanovuje v intencích znění § 98a, odst. 2, písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. podrobnosti týkající se obsahových náležitostí Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu.

Obsahové náplni jednotlivých v názvu vyhlášky uvedených energetických soustav a zařízení se každé z nich jednotlivě věnuje stanovením šesti paragrafů. Obchodním podmínkám operátora trhu se věnuje § 7. Závaznost Pravidel, Řádů a obchodních podmínek pro jednotlivé účastníky trhu s elektřinou či trhu s plynem je dána energetickým zákonem, podle kterého povinnost řídit se jednotlivými Pravidly a Řády mají obchodníci s elektřinou i s plynem, provozovatelé soustav i zákazníci (např. § 23 odst. 1 a 2, § 28 odst. 1 a 2, § 30 odst. 2 nebo § 60 odst. 8 energetického zákona) a rovněž se ve smlouvách s účastníky trhu sjednávají ujednání o závaznosti Pravidel provozování a Řádů pro jednotlivý konkrétní smluvní vztah (viz i např. §  50 odst. 7 a 11 nebo § 72 odst. 8 energetického zákona.

Vyhláška č. 330/2017 Sb., kterou je vyhláška č. 401/2010 Sb. novelizována, aktualizuje obsahové náležitosti uvedeného předpisu podle dosavadní praxe a podle aktuálního vývoje na energetických trzích. Aktuálním vývojem na energetických trzích se rozumí i vývoj technologií, které ovlivňují energetické trhy jako např. vývoj vozidel na elektrický pohon a vývoj bateriových systémů pro uskladňování elektřiny. V neposlední řadě byl brán ohled na rozsáhlou legislativní činnost v této oblasti na straně Evropské unie, kdy nové postupy vyžadují i nové poskytované informace účastníkům, na základě kterých se rozhodují na trhu s plynem. Nemění strukturu doposud platných ustanovení, pouze doplňuje nebo upravuje jednotlivé obsahové náležitosti Pravidel, Řádů a obchodních podmínek. Změny jsou patrné již z názvu vyhlášky, kde v souvislosti s novelou energetického zákona byl termín "podzemní zásobník plynu" nahrazen termínem "zásobník plynu" a ke stejné změně pak došlo i v § 4 až 5 a v § 7 vyhlášky.

Komentář k jednotlivým paragrafům vyhlášky

§ 1 Obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice

Znění tohoto paragrafu stanovuje obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice.

V rámci ustanovení písmene a) jsou specifikovány obsahové náležitosti údajů identifikační povahy, tj. jednak údajů potřebných k identifikaci provozovatele přenosové soustavy, včetně kontaktních údajů na tohoto provozovatele a dále údajů nezbytných k určení provozované přenosové soustavy, a to včetně obchodního portálu provozovatele přenosové soustavy a jeho internetové adresy.

V rámci znění odstavce písmene b) vyhláška ukládá, aby provozovatel přenosové soustavy v Pravidlech provozování přenosové soustavy uvedl podmínky pro zajišťování a poskytování podpůrných služeb. Zejména musí Pravidla provozování přenosové soustavy obsahovat způsob stanovení velikosti jednotlivých regulačních záloh nezbytných pro bezpečné a spolehlivé provozování elektrizační soustavy, požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, způsoby zajišťování podpůrných služeb a zásady pro výběr poskytovatelů podpůrných služeb. V neposlední řadě musí Pravidla obsahovat technické požadavky na měřící zařízení poskytovatelů podpůrných služeb a způsoby vyhodnocování poskytování záložních výkonů a regulační energie.

Ustanovením písmene c) je provozovateli přenosové soustavy ukládáno zveřejnit způsob stanovení velikosti rezervní přenosové kapacity pro zajištění spolehlivosti provozu přenosové soustavy, způsob stanovení a alokace velikosti kapacit pro přeshraniční obchod s elektřinou a obchodní podmínky pro poskytnutí kapacity pro přeshraniční obchod s elektřinou. Pravidla rovněž obsahují platební podmínky za poskytnuté systémové služby a za poskytnutí služby přenosové soustavy v rámci České republiky.

V rámci ustanovení písmene d) ukládá vyhláška provozovateli přenosové soustavy stanovit technické podmínky připojení uživatelů přenosové soustavy, mezi něž patří výrobci elektřiny, odběratelé, distribuční soustavy a sousední přenosové soustavy. Technické požadavky mají obsahovat především vybavení samotného přípojného místa a dále zařízení výroben elektřiny umožňující dispečerské řízení elektrizační soustavy.

Součástí pravidel jsou dle ustanovení písmene e) definované požadavky na plánování rozvoje přenosové soustavy. Nezbytný rozvoj přenosové soustavy je ovlivněn nejen připojováním nových uživatelů přímo do přenosové soustavy, ale i změnou velikosti a charakteru odběru a výroby elektřiny na úrovni distribučních soustav, popř. v zahraničních elektrizačních soustavách.

Podle písmene f) jsou součástí Pravidel provozování přenosové soustavy rovněž podmínky užívání přenosové soustavy tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu přenosové soustavy. Pravidla musí především obsahovat zásady komunikace mezi uživateli přenosové soustavy a provozovatelem, technické požadavky na měření pro potřeby dispečerského řízení a parametry kvality elektřiny dodávané výrobcem do přenosové soustavy.

V rámci ustanovení písmene g) obsahují Pravidla provozování přenosové soustavy základní provozní standardy nezbytné pro bezpečný spolehlivý rozvoj a provoz přenosové soustavy. Znění odstavce písmene g) uvádí výčet takovýchto hlavních standardů, které musí provozovatel přenosové soustavy specifikovat a následně podle nich postupovat.

Součástí Pravidel provozování přenosové soustavy jsou rovněž požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy a dispečerské řízení. Písmeno h) svým zněním ukládá provozovateli přenosové soustavy vypracovat provozní postupy nezbytné nejen pro běžné řízení soustavy, ale i pro řešení nestandardních situací. Součástí Pravidel provozování přenosové soustavy je i hodnocení výpadků zdrojů nebo sítí a vyhodnocování poruch v přenosové soustavě, včetně způsobu a termínů jejich zveřejňování pro ostatní účastníky trhu s elektřinou.

§ 2 Obsahové náležitosti Pravidel provozování distribuční soustavy v elektroenergetice

Stanovuje obsahové náležitosti Pravidel provozování distribuční soustavy v elektroenergetice. Člení se na dva odstavce, v nichž v prvním jsou stanoveny požadavky na Pravidla provozování distribuční soustavy v elektroenergetice regionálních provozovatelů distribučních soustav, tj. takových, k jejichž distribuční soustavě je připojeno více než 90 tisíc odběrných míst zákazníků, v odst. 2 jsou pak stanoveny požadavky na Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav, tj. takových jimi provozovaných distribučních soustav, na které je připojeno méně než 90 tisíc odběrných míst zákazníků.

V rámci § 2, ustanovení odstavce 1, jsou pod písmenem a) specifikovány údaje identifikační povahy, tj. Jednak údaje potřebné k identifikaci provozovatele regionální distribuční soustavy, včetně kontaktních údajů na tohoto provozovatele, a dále údaje nezbytné k určení provozované distribuční soustavy a rovněž informace o adrese webových stránek, na kterých provozovatel distribuční soustavy uveřejňuje informace podle zákona nebo prováděcího právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ustanovení písmene b) ukládá, aby provozovatel distribuční soustavy v Pravidlech provozování distribuční soustavy uvedl podmínky pro zajišťování podpůrných služeb na straně dodávky i odběru elektřiny na úrovni distribuční soustavy, tj. vymezil kategorie podpůrných služeb, uvedl požadavky na poskytovatele podpůrných služeb a stanovil zásady pro výběr poskytovatele, a dále uvedl způsoby zajišťování podpůrných služeb a požadavky na kvalitu těchto služeb včetně způsobu jejího prokazování, a to v souladu s povinností provozovatele distribuční soustavy udržovat bezpečnou, spolehlivou a účinnou distribuční soustavu a v souladu s povinností poskytovat uživatelům soustavy informace, které potřebují pro účinný přístup k soustavě, podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Novelou vyhlášky došlo ke specifikaci podmínek pro poskytování podpůrných služeb, které se doposud výslovně týkaly podmínek pro poskytování podpůrných služeb na straně dodávky i odběru elektřiny. V dosavadních Pravidlech provozování distribuční soustavy jsou stanoveny podmínky pro poskytování podpůrných služeb pouze na straně dodávky. Současné vlivy intermitentních zdrojů a decentralizace si však vyžádaly i na úrovni distribuční soustavy poskytování služeb na straně odběru elektřiny.

Ustanovení písmene c) ukládá provozovateli distribuční soustavy z důvodu transparentnosti definovat podmínky pro poskytnutí služby distribuční soustavy, zejména způsob stanovení distribuční kapacity a platební podmínky za poskytnutí služby distribuční soustavy.

V rámci ustanovení písmene d) je provozovateli distribuční soustavy, z důvodu transparentnosti, ukládáno definovat technické podmínky pro připojení výrobny elektřiny, jiné distribuční soustavy, zařízení umožňující akumulaci elektrické energie nebo odběrného elektrického zařízení, včetně dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Podle písmene e) uvede provozovatel distribuční soustavy v Pravidlech provozování distribuční soustavy požadavky na plánování rozvoje distribuční soustavy, zejména rozsah a termíny předávání nezbytných informací pro plánování rozvoje distribuční soustavy, způsob plánování rozvoje soustavy a postup tvorby plánu rozvoje sítí, zásady rozvoje soustavy a kapacity předávacích míst v soustavě.

Podle písmene f) uvede provozovatel distribuční soustavy v Pravidlech provozování distribuční soustavy z důvodu zajištění jednotného přístupu ke všem uživatelům distribuční soustavy podmínky užívání distribuční soustavy, zejména technické požadavky na uživatele distribuční soustavy a stanovení zásad komunikace mezi provozovatelem distribuční soustavy a uživateli soustavy, technické požadavky na měření pro potřeby dispečerského řízení distribuční soustavy, parametry kvality elektřiny dodávané výrobcem elektřiny do distribuční soustavy a stanovení podmínek, za kterých je výrobce elektřiny povinen nabízet provozovateli distribuční soustavy provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity.

V rámci ustanovení písmene g) se ukládá provozovateli distribuční soustavy stanovit způsob zveřejňování informací o možnostech distribuce elektřiny distribuční soustavou.

Podle písmene h) uvede provozovatel distribuční soustavy v Pravidlech provozování distribuční soustavy, z důvodu jednotného přístupu k uživatelům distribuční soustavy a zároveň transparentnosti znění, základní provozní požadavky a standardy, kterými jsou zejména postup při stanovení odhadu poptávky z distribuční soustavy, způsoby provozního plánování, pravidla pro provozní zabezpečení soustavy, požadavky na kvalitu distribuované elektřiny, požadavky na paralelní provoz výrobny se sítí soustavy, rozsah a termíny předávání informací o provozu propojených soustav, požadavky na bezpečný provoz distribuční soustavy a způsob a podmínky operativního řízení provozu soustavy, podmínky pro uvádění zařízení distribuční soustavy do provozu, včetně oprav a údržby zařízení soustavy, pravidla pro provádění zkoušek zařízení distribuční soustavy, podmínky provozování technických prostředků pro ovládání spotřeby, podmínky provozování elektrické přípojky provozovatelem distribuční soustavy a dále číslování a evidenci elektrického zařízení.

§ 2 odst. 2 jsou stanoveny požadavky na Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav. Uvedené požadavky do značné míry kopírují požadavky na regionální distributory. Totožné jsou požadavky obsahové náležitosti podle odst. 1 písmen a), c), d) a f) až h). Z uvedeného tedy vyplývá, že oproti regionálním distributorům jsou vypuštěny požadavky definované v odstavci (1) písmenech b) a e).

§ 3 Obsahové náležitosti Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství

Ustanovení písmene a) obsahuje požadavky na identifikaci a poskytnutí kontaktních údajů provozovatele přepravní soustavy a na vymezení relevantních bodů přepravní soustavy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, tj. bodů, pro které provozovatel přepravní soustavy musí zveřejňovat informace uvedené v příloze tohoto nařízení.

Podle ustanovení písmene b) se stanoví, aby provozovatel přepravní soustavy v Řádu provozovatele přepravní soustavy uvedl ex ante veškeré uplatňované náležitosti, požadavky a předpoklady, jež jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu, čímž zajišťuje rovný přístup všech účastníků trhu s plynem k jeho službám za stejných podmínek. Součástí Řádu provozovatele přepravní soustavy je dále popis způsobu uzavření smlouvy o přepravě plynu. Dále jsou stanovena jednotná pravidla pro posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o přepravě plynu, která jsou nutná pro snížení rizika provozovatele přepravní soustavy z případného neplacení za přijaté služby uživatelem přepravní soustavy.

Novela vyhlášky č. 330/2017 Sb. vkládá do tohoto paragrafu dvě nová písmena c) a d), která obsahují požadavky na údaje, týkající se přepravních kapacit a náležitostí, týkajících se aukcí přepravní kapacity. Uvedené požadavky vyplývají z Nařízení EU, ve kterých však není právní úprava problematiky týkající se přepravních kapacit dostatečně detailní. Požadované informace napomohou k rozvoji hospodářské soutěže a likvidnímu obchodu s kapacitou. Uživatelé soustavy budou disponovat transparentními informacemi relevantními pro rozhodování při obchodování s provozovatelem přepravní soustavy. Cílem těchto ustanovení je, aby nastavené postupy a termíny provozovatele umožňovaly výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě. Na základě uvedených informací bude možné identifikovat, zda nedochází ke zvýhodňování některého uživatele přepravní soustavy, čímž by byla založena nerovnováha mezi jednotlivými uživateli této soustavy.

V rámci ustanovení písmene e) je provozovateli přepravní soustavy uloženo definovat postup při rezervaci přepravní kapacity formou žádosti. V řádu tak je přesně stanoveno, jakým způsobem se žádost podává, včetně podmínek pro odmítnutí rezervace přepravní kapacity. Dále jsou stanovena jednotná pravidla pro posuzování finanční způsobilosti žadatele o rezervaci přepravní kapacity, která jsou nutná pro snížení rizika vyplývajícího pro provozovatele přepravní soustavy z případného neplacení za rezervovanou kapacitu. Novela zde doplňuje požadavky na finanční způsobilost i v případě aukce, u níž není známá konečná cena, aby měl účastník jistotu v postupu v případě aukce bez známosti konečné ceny. Dosud byly upraveny požadavky v Řádu provozovatele jen na aukce, u nichž je známá konečná cena. V neposlední řadě provozovatel přepravní soustavy stanoví pravidla pro využívání přerušitelné přepravní kapacity a postup provozovatele přepravní soustavy při komunikaci s uživateli přerušitelných kapacit.

Vzhledem k tomu, že parametry kvality plynu jsou dány jiným právním předpisem (vyhláškou č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů), byla tato obsahová náležitost v odstavci f) novelou přeformulována, neboť důvody pro převzetí plynu k přepravě či její odmítnutí mohou být i jiné, nežli pouze kvalitativní parametry.

Podle písmene g) je součástí Řádu provozovatele přepravní soustavy rovněž úprava způsobu a rozsahu poskytování informací o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu, na jejichž základě uživatelé přepravní soustavy mají možnost kontroly hodnoty množství plynu jim alokovaných, a mohou tak odpovídajícím způsobem plánovat svou činnost.

Součástí Řádu provozovatele přepravní soustavy jsou dále podle písmene h) postupy pro rozdělení množství plynu uživatelům přepravní soustavy na jednotlivých bodech přepravní soustavy v závislosti na jejich nominacích nebo renominacích, popř. skutečně naměřeného množství plynu.

Ustanovení písmene i) ukládá provozovateli přepravní soustavy definovat formát, v jakém budou provozovatelem přepravní soustavy přijímány nominace a renominace přepravy.

Podle ustanovení písmene j) provozovatel přepravní soustavy v Řádu provozovatele přepravní soustavy stanovuje podmínky převodu nebo přenechání užití přepravní kapacity, a to v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

Řád provozovatele přepravní soustavy plní rovněž úlohu obchodních podmínek pro službu přepravy plynu, proto je podle ustanovení písmene k) vyhlášky jeho předmětem rovněž úprava fakturačních a platebních podmínek, včetně podrobností k jednotlivým možným způsobům hrazení prostředků za poskytnuté služby provozovatele přepravní soustavy tak, aby byly stanoveny jednotné požadavky na uživatele přepravní soustavy.

Podle písmene l) se v souladu s nařízením o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám provozovateli přepravní soustavy ukládá v Řádu provozovatele přepravní soustavy stanovit jednotné podmínky pro realizaci krátkodobého trhu s přepravní kapacitou.

Písmeno m) provozovateli přepravní soustavy ukládá, aby pro případ ukončení, omezení nebo přerušení poskytnutí služby přepravy plynu byly v Řádu provozovatele přepravní soustavy definovány náležitosti žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovu poskytnutí služby přepravy plynu a popis, jakou formou budou tyto žádosti přijímány. Dále má upravovat podmínky pro odstoupení od smlouvy v případě porušení povinností ze strany uživatele soustavy.

Podle ustanovení písmene n) je provozovateli přepravní soustavy z důvodu transparentnosti uloženo definovat technické podmínky pro připojení výrobny plynu, podzemního plynu, distribuční soustavy nebo odběrného plynového zařízení.

Novelou došlo ke zrušení do té doby platného písmena n), přičemž pod tímto písmenem se nyní objevuje ustanovení původního písmena o) a nově byla doplněna písmena o) až r), která se týkají mechanismů řízení toků plynu na každém propojovacím bodě, pravidel zajišťujících soulad mezi přidělovanými množstvími plynu na obou stranách každého propojovacího bodu, postupu sesouhlasení nominací pro každý propojovací bod a formy a náležitosti žádosti o přepravu plynu ve zkušebním provozu. Uvedené náležitosti byly do vyhlášky doplněny na základě požadavků vycházející z nařízení EU. Požadované informace povedou k transparentnosti a předvídatelnosti jednotlivých procesů provozovatele přepravní soustavy. Všichni uživatelé přepravní soustavy by tak měli mít stejné podmínky, neboť uvedené informace mohou být relevantní při rozhodování o uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy a mají vliv i na další průběh procesů spojených s přepravou.

§ 4 Obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství

Stanovuje obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství. Člení se na dva odstavce, v nichž v prvním jsou stanoveny požadavky na Řády provozovatele distribuční soustavy v plynárenství regionálních provozovatelů distribučních soustav, tj. těch, k jejichž distribuční soustavě je připojeno více než 90 tisíc odběrných míst zákazníků, ve druhém odstavci jsou pak stanoveny požadavky na Řády provozovatelů lokálních distribučních soustav, tj. těch, kteří nedosahují hodnoty připojení 90 tisíc odběrných míst zákazníků na jimi provozované distribuční soustavě.

V rámci § 4 odst. 1 obsahuje ustanovení písmene a) požadavky na identifikaci a poskytnutí kontaktních údajů provozovatele distribuční soustavy a na popis vstupních bodů distribuční soustavy.

Ustanovení písmene b) stanovuje, aby provozovatel distribuční soustavy v Řádu provozovatele distribuční soustavy uvedl ex ante veškeré uplatňované náležitosti, požadavky a předpoklady, jež jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, čímž zajišťuje rovný přístup všech účastníků trhu s plynem k jeho službám za stejných podmínek. Dále jsou stanovena jednotná pravidla pro posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, která jsou nutná pro snížení rizika provozovatele distribuční soustavy z případného neplacení za přijaté služby uživatelem distribuční soustavy.

Podle ustanovení odst. 1 písmene c) je provozovateli distribuční soustavy uloženo definovat postup při rezervaci distribuční kapacity formou žádosti. V Řádu provozovatele distribuční soustavy má být provozovatelem distribuční soustavy stanoveno, jakým způsobem se žádost podává, a to včetně podmínek pro odmítnutí rezervace distribuční kapacity. Provozovatel distribuční soustavy dále stanovuje pravidla pro posuzování finanční způsobilosti žadatele o rezervaci distribuční kapacity, která jsou nutná pro snížení rizika vyplývajícího pro provozovatele distribuční soustavy z případného neplacení za rezervovanou kapacitu. V neposlední řadě má být stanoven postup pro využívání přerušitelné distribuční kapacity a postup provozovatele distribuční soustavy při komunikaci s uživateli přerušitelných kapacit. Novelou je mezi požadované náležitosti zahrnut i požadavek na upřesnění, v jakém okamžiku dochází k zániku a kdy dojde k ukončení rezervace distribuční kapacity, neboť podmínky a termíny se mohou u každého provozovatele distribuční soustavy lišit.

Podle novelou změněného ustanovení písmene d) stanoveny podmínky pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k distribuci.

Podle ustanovení písmene e) upravuje provozovatel distribuční soustavy v Řádu provozovatele distribuční soustavy způsob a rozsah poskytování informací o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu, na jejichž základě mají uživatelé distribuční soustavy možnost kontroly hodnoty množství plynu jim alokovaných a na jejichž základě mohou plánovat svou činnost.

V souladu s ustanovením písmene f) je součástí Řádu provozovatele distribuční soustavy rovněž úprava formátu, v jakém budou provozovatelem distribuční soustavy přijímány nominace a renominace distribuce plynu na bodech přeshraničních plynovodů. Dále mají být součástí Řádu provozovatele distribuční soustavy pravidla pro rozdělení množství plynu uživatelům distribuční soustavy na bodech přeshraničních plynovodů v závislosti na jejich nominacích nebo renominacích, popř. skutečně naměřeného množství plynu.

Řád provozovatele distribuční soustavy plní rovněž úlohu obchodních podmínek pro zajištění služby distribuční soustavy, proto musí být podle ustanovení písmene g) vyhlášky jeho předmětem rovněž úprava fakturačních a platebních podmínek včetně podrobností k jednotlivým možným způsobům hrazení prostředků za poskytnuté služby provozovatele distribuční soustavy tak, aby byly stanoveny jednotné požadavky na uživatele distribuční soustavy.

Ustanovení písmene h) ukládá, aby byly pro případ ukončení, omezení nebo přerušení zajištění služby distribuční soustavy v Řádu provozovatele distribuční soustavy definovány náležitosti žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovu distribuce plynu a popis, jakou formou budou tyto žádosti přijímány. Dále mají být upraveny podmínky pro odstoupení od smlouvy zajištění služby distribuční soustavy v případě porušení povinností ze strany uživatele soustavy.

Novela ruší dosavadní písmeno i), takže současně dochází k označení dosavadních ustanovení písmen j) a k) jako i) a j). 

Ustanovení písmene i) blíže definuje požadavky na formu a náležitosti žádosti o distribuci

Nahrávám...
Nahrávám...