dnes je 24.5.2024

Input:

Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Základní principy a zásady

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.3
Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Základní principy a zásady

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Elektrická zařízení distribuční a přenosové soustavy musejí být udržována ve stavu, který odpovídá platným technickým normám a právním předpisům. Dodržení této podmínky je zajišťováno úkony stanovenými Řádem preventivní údržby.

V souladu s ustanovením ČSN 33 1500 se Řád preventivní údržby sestavuje a novelizuje dle zásad stanovených v Pravidlech provozování přenosové soustavy a Pravidlech provozování distribuční soustavy a PNE 33 0000-3.

Všechny činnosti na těchto zařízeních musí být prováděny kvalifikovanými osobami v souladu s dále uvedenými zásadami.

Bezpečná obsluha a práce

Před započetím práce na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být provedena analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána obsluha nebo pracovní činnost a jaká bezpečnostní opatření jsou vykonána a která ještě musí být provedena, aby byla zajištěna bezpečnost.

Odpovědný zástupce

V souladu s ustanovením odst. (4) § 6 zákona 458/2000 Sb. musí každý držitel licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny jmenovat odpovědného zástupce, což je podle ČSN EN 50110-1 osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Tato osoba má přímou odpovědnost za příslušné elektrické zařízení včetně odpovědnosti za to, že všechny činnosti prováděné na těchto zařízeních budou splňovat podmínky bezpečnosti.

Činnost osoby odpovědné za elektrické zařízení:

Schvaluje řád preventivní údržby;

schvaluje místní provozní předpisy;

určuje pro jednotlivé činnosti na elektrických zařízeních požadovanou kvalifikaci osob;

určuje počty osob obsluh elektrických provozoven;

schvaluje pracovní postupy jednotlivých činností a potřebné technicko-organizační opatření;

kontroluje činnost na elektrických zařízeních a určuje nápravná opatření při zjištění nedostatků;

schvaluje nové prvky pro jejich použití do standardu řízení distribuční a přenosové soustavy (stroje, přístroje, materiály, osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky atp.);

vydává a podepisuje pověření osob činností.

Práva osoby odpovědné za elektrické zařízení

Část své odpovědnosti může v souladu s organizačním členěním držitele licence na přenos nebo distribuci elektřiny převést na jinou osobu, která v určeném rozsahu odpovídá za příslušné elektrické zařízení formou pověření k činnosti.

Pověření musí být provedeno písemnou formou s přesným určením příslušného zařízení a příslušných převedených povinností vzájemně potvrzeným protokolem nebo dokladem dle vnitřního předpisu provozovatele el. zařízení.

Požadavky na osoby vykonávající činnosti (kritéria)

Veškeré osoby vykonávající činnosti na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti musejí mít kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro příslušnou činnost a musejí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních provozních předpisů určených pro jejich činnost způsobem a v rozsahu stanoveném osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

V souladu s čl. 4.2 ČSN EN 50110-1 jsou v této normě definice osob odvozeny ze stávající české (národní) praxe.

Osoby seznámené – osoby bez elektrotechnického vzdělání, které byly prokazatelně seznámeny se zásadami bezpečnosti pro jejich činnost.

Tyto osoby mohou:

 1. samostatně obsluhovat elektrická zařízení mn a nn, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.

 2. pracovat nebo se zdržovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržování bezpečných vzdáleností (větších než je vzdálenost DV – viz obrázky 1 a 2), se souhlasem provozovatele příslušného zařízení, který provede potřebná bezpečnostní opatření (vypnutí zařízení nebo zajištění dozoru).

Osoby poučené – osoby bez elektrotechnického vzdělání, které byly prokazatelně poučeny o zásadách bezpečnosti v rozsahu prováděných činností a o zásadách poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Rozsah poučení a případného zácviku včetně stanovení lhůt jejich opakování určuje osoba odpovědná za příslušné elektrické zařízení.

Za osobu poučenou se považuje rovněž osoba s elektrotechnickým vzděláním, která nemá požadovanou praxi nebo přerušila činnost na elektrických zařízeních po dobu více než 3 roky. Tyto osoby po získání příslušné praxe v délce alespoň 1 měsíc na zařízení do 1 000 V AC nebo 3 měsíce na zařízení nad 1 000 V AC na základě dokumentovaného ověření získání potřebných dovedností a znalostí mohou být zařazeny do kvalifikace osob znalých.

Osoby poučené mohou:

 1. samostatně obsluhovat elektrická zařízení všech napětí s podmínkou, že se mohou dotýkat jen částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny. Při obsluze zařízení vn a vvn se nesmí přiblížit k živým částem blíže, než na stanovené bezpečné vzdálenosti (to je mimo zóny přiblížení),

 2. pracovat na částech elektrického zařízení mn a nn bez napětí dle pokynů.

 3. pracovat v blízkosti nekrytých částí pod napětím nn (v zóně přiblížení) ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem.

 4. pracovat na vypnutých a zajištěných zařízeních nad 1 000 V AC s dohledem,

 5. pracovat v blízkosti živých částí nad 1 000 V AC smějí pod dozorem.

Osoby poučené nesmějí pracovat na elektrických zařízeních pod napětím.

Osoby znalé – osoby s elektrotechnickým vzděláním (vyučené v oboru, absolventi středních nebo vysokých škol elektrotechnického oboru) po prokázání potřebných praktických dovedností a znalostí příslušných bezpečnostních a provozních předpisů včetně znalosti zásad poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Rozsah jejich školení včetně lhůt opakování školení stanovuje osoba odpovědná za příslušné elektrické zařízení.

Tyto osoby mohou:

 1. samostatně obsluhovat elektrická zařízení

 2. dálkově manipulovat s elektrickým zařízením

 3. pracovat samostatně na částech elektrického zařízení mn a nn bez napětí nebo v blízkosti napětí

 4. pracovat samostatně na vypnutých a zajištěných částech zařízení nad 1 000 V AC

 5. v blízkosti živých částí nad 1 000 V AC pod napětím s dohledem podle čl. 6.1.4.2 nebo pod dozorem podle čl. 6.1.4.3

 6. pracovat na elektrických zařízeních pod napětím za stanovených podmínek

Osoby znalé s vyšší kvalifikací – osoby splňující kvalifikační požadavky osoby znalé s odpovídající praxí.

Minimální délka praxe pro potřeby obsluhy a práce (samostatné činnosti a řízení činnosti) na elektrickém rozvodném zařízení je stanovena dle stupně dosaženého elektrotechnického vzdělání v rozsahu:

 1. Elektrická zařízení do 1 000 V AC (nebo 1 500 V DC)

  • vyučení 2 roky

  • absolventi středních odborných škol 1 rok

  • absolventi vysokých odborných škol 1 rok

 2. Elektrická zařízení nad 1 000 V AC (nebo 1 500 V DC)

  • vyučení 3 roky

  • absolventi středních odborných škol 2 roky

  • absolventi vysokých odborných škol 2 roky

Pro řízení provozu a činnosti dodavatelským způsobem se uvedené délky praxe pro vyučené prodlužují o 4 roky, pro absolventy středních odborných škol o 3 roky a pro absolventy vysokých odborných škol o 1 rok. Pro činnost revizního technika se uvedené lhůty zvyšují o další rok.

Osoby znalé s vyšší kvalifikací mohou v rámci svého pověření provádět všechny činnosti na elektrických zařízeních mimo prací zakázaných.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení může stanovit delší lhůty praxe dle rozsahu pověření osoby příslušnou činností v členění:

 • osoba pověřená prováděním zajištění pracoviště včetně vydávání příkazu B

 • osoba pověřená k provádění měření a zkoušek

 • osoba pověřená jako vedoucí práce

 • osoba pověřená jako vedoucí pracovní skupiny

 • osoba pro řízení činnosti

 • osoba pověřená vybranými pracemi pod napětím

Osoby znalé s vyšší kvalifikací musí prokázat praktické a teoretické znalosti pro provádění pověřené činnosti v rozsahu:

 • zkušenost s prací na elektrických zařízeních

 • znalost zařízení

 • znalost o možných náhodných poruchách, které se mohou vyskytnout při prováděné činnosti

 • schopnost posouzení situace včetně rozhodnutí o provedení nezbytných opatření.

Dle rozsahu pověření stanoví osoba odpovědná za příslušné elektrické zařízení způsob prokázání praktických a teoretických znalostí včetně lhůt provádění opakovaných školení.

Stanovení požadavků na kvalifikaci osob

Osoba odpovědná za elektrické zařízení určuje požadavky na kvalifikaci osob pro vlastní i cizí pracovníky.

Pro pracovníky podnikajících právnických a fyzických osob, které provádějí činnost na elektrických zařízeních příslušné distribuční a přenosové soustavy, se stanovuje podmínka dodržování bezpečnostních a pracovních předpisů včetně kvalifikace osob pro příslušnou smluvní činnost na určeném zařízení. Splnění těchto podmínek je upraveno smluvními vztahy.

Pro pracovníky firem provádějících činnosti za jiným účelem (výstavba jiných rozvodů, silničních komunikací atp.) v blízkosti elektrického zařízení nebo v ochranném pásmu energetického zařízení stanovují se podmínky pro bezpečnost prováděné činnosti. Splnění těchto podmínek je upraveno smluvními vztahy.

Stanovení rozsahu seznámení, poučení nebo školení mimo pravidelné lhůty

Osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení stanoví rozsah potřebného seznámení, poučení nebo školení mimo pravidelné stanovené lhůty v případech:

 1. při změně pracovního zařazení příslušné osoby

 2. při lékařském omezení

 3. při přerušení provádění činnosti na delší dobu (např. při dlouhodobé nemoci atp.)

 4. při změně pracovních postupů

 5. při změně zařízení (včetně osazení nových technologických prvků)

 6. při zjištění porušení bezpečnostních nebo provozních předpisů.

Organizace

Pro každé elektrické zařízení musí být určena osoba odpovědná za elektrické zařízení. Pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna společně, je nutné, aby pro zajištění bezpečnosti byla prokazatelně stanovena oficiální forma konzultace a spolupráce mezi odpovědnými osobami za každé z těchto zařízení.

Laikům musí být omezen přístup ke všem místům, kde jsou vystaveni elektrickým rizikům. Za způsob omezení přístupu je odpovědná osoba, odpovídající za příslušné elektrické zařízení.

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pokud je práce rozdělena, mohou být určeni vedoucí pracovních skupin, kteří budou zodpovědní za bezpečnost pracovních skupin, a to pod zodpovědností stanoveného vedoucího práce.

Před zahájením nebo při změně pracovní činnosti na elektrickém zařízení, změně pracovního místa, se musí osoba zajišťující pracoviště dohodnout o pracovním postupu a zajištění pracoviště s příslušným dispečerským pracovištěm.

U jednoduchých zařízeních nebo jednoduchých částí zařízení a instalací, kterým je možno snadno porozumět nebo za jednoduchých okolností a při jednoduché práci může osoba pověřená provozovatelem stanovit, jakým způsobem musí být provedeno zajištění bezpečnosti.

Osoby, které jsou určeny k práci na elektrickém zařízení nebo jeho v blízkosti musejí být vyškoleny tak, aby byly schopné poskytnout první pomoc při zranění způsobené elektrickým proudem a/nebo popáleninách.

Dorozumívání

Zahrnuje způsoby, kterými je informace mezi osobami předávána nebo vyměňována např. mluveným slovem (osobní styk, telefon, radiostanice), písemně (záznam, fax), elektronicky (e-mail) a vizuálně (zobrazovací jednotka, signalizační panel, světla, apod.).

Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav spínacích přístrojů (zapnuto, vypnuto, uzemněno, zkratováno) a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení, musejí být při předávání ověřeny. Pokud je nutné použít další prostředky pro přenos informace, např. radiové signály, počítače, světla atp., mohou být tyto prostředky použity, jen pokud jsou učiněna předběžná opatření a jsou umístěna tak, že informační kanál je spolehlivý a že nemůže dojít k nedorozumění nebo falešným signálům.

Všechna sdělení musejí obsahovat jméno a příjmení a pokud je to nutné, funkci osoby předávající informace.

Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci nazpět předávajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo jí porozuměno.

Zahájení práce a/nebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce, nesmí být povoleno jen na základě dohodnutých signálů a znamení nebo na základě smluveného času.

Pracoviště

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení, na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána pracovní činnost, musí být zajištěn způsob přístupu a osvětlení. Pokud je to nutné a možné, vstup na pracoviště musí být zřetelně označen z vnější strany zařízení.

Musí být přijata vhodná opatření pro zabránění zranění osob z jiných zdrojů nebezpečí, než jsou elektrické, jako jsou mechanické nebo tlakové systémy nebo při pádu.

Předměty, které zabraňují v přístupu a hořlavé materiály nesmějí být umístěny u vchodu, na přístupových a únikových cestách, u elektrických spínacích přístrojů a ovládacích částí a v prostoru obsluhy zařízení. Hořlavé materiály musí být uskladněny mimo místa s možností vzniku elektrického oblouku.

Nářadí, výstroj (osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky)

Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky (dále jen OOPP), které se používají při činnostech (obsluze a práci) na elektrických rozvodných zařízeních musí být vždy v řádném stavu, tj ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám.

Pro určení minimálního množství, druhů a zkoušení osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek (OOPP) pro elektrické stanice platí normy nebo MPP.

Nářadí, výstroj a přístroje musejí být používány jen v souladu s instrukcemi a návodem jejich výrobce nebo dodavatele. Instrukce a návod musí být v českém jazyce.

Před jejich každým použitím je nutno se přesvědčit o jejich řádném stavu.

OOPP musí být řádně uskladněny a udržovány ve stavu vhodném pro jejich použití. To znamená provádět dle příslušných norem, technických předpisů nebo dle návodu výrobce pravidelné prohlídky a zkoušky tak, aby byly ověřeny jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Požadované prohlídky a zkoušky je třeba vždy provádět i po jejich opravě nebo úpravě. O provedených prohlídkách a zkouškách jsou vedeny záznamy.

Osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky jsou zejména

 • izolační boty, galoše a rukavice

 • ochrana očí nebo obličeje

 • ochranná přilba

 • ochranný oděv

 • izolační koberce, plošiny a stojany

 • izolované přenosné a pevné zábrany

 • přepážky, praporky, výstražné tabulky

 • zámky, označení, značky

 • uzemňovací a

Nahrávám...
Nahrávám...