dnes je 17.6.2024

Input:

Požadavky na přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 zapojované v neměřené části

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.1.3
Požadavky na přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 zapojované v neměřené části

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Princip odvádění přepětí a konstrukční provedení

Lze použít výhradně zařízení přepěťové ochrany typu T1 na bázi jiskřiště. Svodiče obsahující varistory, ať už samostatně nebo v paralelní kombinaci s jiskřištěm, nejsou v neměřené části přípustné.

Zařízení ochrany před přepětím typu T1, která pracují výlučně s varistory, nejsou s ohledem na očekávaný nárůst svodových proudů při stárnutí k nasazení v neměřené části elektrické instalace dovolena. To platí i pro zařízení ochrany před přepětím, která obsahují paralelní kombinaci varistoru a jiskřiště. V případě pochyb je třeba požadovat od výrobce certifikát od nezávislé zkušebny s důkazem, že se jedná o zařízení ochrany před přepětím na bázi jiskřiště.

Při respektování dalších podmínek lze použít přepěťové ochrany na bázi jiskřiště jak s výfukem oblouku do vnějšího prostoru mimo jiskřiště, tak do uzavřeného prostoru (zapouzdřená jiskřiště).

Propustnost zařízení přepěťové ochrany SPD typu T1 pro bleskový proud

Musí odpovídat požadavkům v místě osazení podle ČSN EN 62305.

Nejsou-li tyto požadavky blíže specifikovány, musí propustnost odpovídat hladině ochrany (třídě LPS) podle téže normy. Třídu ochrany před bleskem pro stavební objekty lze stanovit na základě odhadu rizika podle ČSN EN 62305-2 . Na základě tabulky 2-1 stanovíme minimální požadavky na propustnost svodičů.

Tabulka 2.1 – Minimální požadovaná propustnost pro bleskový proud (10/350) zařízení ochrany před přepětím typu T1 podle ČSN EN 62305

 
Třída ochrany
před bleskem
Propustnostpro bleskový proud pro:
TN – systém TT – systém
(L-N)
TT – systém i TN-S
v zap. 3+1
(N-PE)
I ≥ 100 kA/m ≥ 100 kA/m ≥ 100 kA
II ≥ 75 kA/m ≥ 75 kA/m ≥ 75 kA
III – IV ≥ 50 kA/m ≥ 50 kA/m ≥ 50 kA
m: počet vodičů, např. pro L1, L2, L3, N a PE jen m = 5

Ve všech případech splňují požadavky tabulky 2.1 svodiče s propustností 50 kA (10/350) na 1 pól (1 pracovní vodič), resp. se souhrnnou propustností 75 kA nebo 100 kA pro 3 až 4 pracovní vodiče pro sdružené svodiče. V každém případě dodržení těchto hodnot se doporučuje všeobecně, protože zjednodušuje řešení problému.

Propustnost musí být prokázána zkouškou impulsním proudem 10/350 (ms/ms) podle ČSN EN 62305, nikdy se nelze opírat o výsledky zkoušek vlnou 8/20 (ms/ms) nebo jinou!

Schopnost zhášení oblouku a zkratová pevnost

Jiskřišťové ochrany požadavků typu T1 velmi účinně omezují energii přepětí dále pronikající do elektrické instalace, mohou však být udrženy v zapáleném stavu následným proudem z distribuční sítě nn, což znamená prakticky zkrat v tomto místě. Zhášení oblouku lze docílit dvěma způsoby:

  1. samočinným zhasnutím (např. vyfouknutím oblouku z prostoru mezi elektrodami zajištěným konstrukcí jiskřiště;

  2. pojistkou zapojenou v sérii s jiskřištěm, která přeruší proud v oblouku.

Ideální je výběr svodiče přepětí typu T1 s vysokou schopností samočinného zhášení oblouku. Dnešní stav techniky umožňuje dosažení hodnot až 50 kAeff následného proudu ze sítě nn, kdy dojde k samočinnému zhasnutí oblouku.

Zařízení přepěťové ochrany typu T1 se samočinným zhášením oblouku pod 3 kAeff by znamenalo neúnosně časté přerušení pojistek v neměřené části instalace, tj. nežádoucí nutnost zásahu v této oblasti. Proto není jejich užití přípustné.

Při výběru přepěťové ochrany typu T1 je vhodné znát hodnotu možného následného proudu ze sítě nn v místě instalace ochrany a volit typ zamezující vybavení pojistek (F1 nebo F2). Dále je třeba brát v úvahu, že k vybavení pojistek může dojít i při jejich průtoku sváděným bleskovým proudem o určité vrcholové hodnotě. Toto riziko není zpravidla tak velké jako riziko vybavení následným proudem ze sítě nn.

Obecně lze říci, že vhodným výběrem zařízení přepěťové ochrany typu T1 lze zcela vyloučit možnost přerušování pojistek v neměřené oblasti (pojistek F1 nebo F2 ) účinkem následného proudu z distribuční sítě nn. Za vhodný výběr zařízení přepěťové ochrany typu T1 odpovídá projektant.

Požadavky na instalaci přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1

  • Místo instalace přepěťových ochran v neměřené části musí být vždy plombovatelné v souladu s požadavky § 28 odst. 3 a § 29 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a čl. 4.3 a 4.4 ČSN 33 2130.

Skříně pro instalaci ochran před přepětím typu T1 v hlavním rozvodu musí být podle ČSN 33 2130 plombovatelné (zajistitelné proti neoprávněné manipulaci). Plombové uzávěry této skříně musí splňovat následující minimální požadavky:

  • po zaplombování skříně nelze skříň otevřít bez poškození plomby,

  • každý plombový závěr musí samostatně splnit zajišťovací funkci,

  • přístup plombovacích kleští musí být snadný,

Nahrávám...
Nahrávám...