dnes je 17.6.2024

Input:

Požadavky na biometan pro plynárenství

18.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.6
Požadavky na biometan pro plynárenství

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu, byla vydána na základě zmocnění ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a sice § 53 odst. 1 písm. j) a k).

Podle § 30 odst. 3 zákona se podpora biometanu vztahuje pouze na biometan vyrobený:

a) z bioplynu, který vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu; způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis, a

b) v souladu s požadavky na jeho kvalitu, odorizaci a tlak stanovenými prováděcím právním předpisem."

Dále podle § 34 odst. 3: "Výrobce biometanu je povinen zajistit měření množství a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu a distribuční nebo přepravní soustavy nebo podzemního zásobníku plynu způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis." Tímto prováděcím přepisem je předmětná vyhláška.

Komentář k jednotlivým ustanovením

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky č. 459/2012 Sb.

§ 1 Předmět vyhlášky

Předmět vyhlášky odpovídá shora uvedenému zmocnění ze zákona a názvu vyhlášky.

§ 2 Požadavky na kvalitu biometanu

Biometan v předávacích místech do plynárenské soustavy (přepravní, distribuční nebo zásobníku plynu) musí splňovat, podle ustanovení odst. (1), kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1.

Pokud je biometan dodávaný do podzemního zásobníku plynu, musí být podle (2) netečný vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí je poškozovat. Není-li dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu (3), výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, jež je součástí výrobny biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do plynárenské soustavy.

Obnovení dodávky biometanu je možné, podle ustanovení (4), po předložení výsledku ověření kvality a po dohodě s dispečinkem. Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje, dle znění odst. (5), příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zóna kvality je předmětem smlouvy.

§ 3 Požadavky na odorizaci

V (1) až (3) jsou dány požadavky na odorizaci, kterou zajišťuje provozovatel distribuční soustavy.

§ 4 Požadavky na tlak vyrobeného biometanu

Podle ustanovení (1) se předávací tlak vyrobeného biometanu stanovuje tak, aby odpovídal tlakovým podmínkám v místě připojení. Výrobce biometanu měří hodnotu předávacího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené údaje předává příslušnému provozovateli způsobem stanoveným příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení (2), a to minimálně jednou za hodinu. Součástí výrobny biometanu je bezpečnostní rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím místě (3) a zpětná klapka. Výkon výrobny biometanu nesmí být

Nahrávám...
Nahrávám...