Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu

30.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8
Parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu

Ing. Ladislav Černý

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon”), stanovuje, že v případě elektřiny vyrobené:

  1. spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovena odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem (§ 4 odst. 5 písm. a);
  2. z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, jež využívá bioplyn vznikající alespoň z 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu, a která zajistí efektivní využití pro alespoň 50 % primární energie biomasy, z níž je bioplyn vyroben; způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis (§ 4 odst. 5 písm. c);
  3. energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis (§ 4 odst. 5 písm. e);
  4. z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem (§ 4 odst. 5 písm. f).

Zákon v § 7 stanoví povinnost výrobcům elektřiny, kteří používají pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu, a výrobcům nebo dovozcům paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Ustanovení § 24 zákona se zabývá provozní podporou tepla. Stanoví, že nárok na provozní podporu tepla má teplo vyrobené z podporované biomasy, pro niž je stanovena podpora elektřiny, nebo z biokapalin splňující kritéria udržitelnosti ve výrobnách tepla se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW anebo teplo vyrobené z geotermální energie v zařízeních se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW.

Ustanovení § 27 zákona ukládá výrobcům tepla, kteří používají pro výrobu tepla palivo z biomasy, a dovozcům paliva z biomasy povinnost uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Podpora biometanu se podle ustanovení § 30 vztahuje pouze na biometan vyrobený z bioplynu, jenž vzniká alespoň z 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu; způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 31 ukládá výrobcům biometanu povinnost uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a biokapalin a o způsobu jejich využití pro výrobu biometanu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nejméně po dobu 5 let.

Tato citovaná ustanovení zákona jsou vyhláškou č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, respektována a podrobněji rozpracována k provádění v praxi. Vyhláška tím naplňuje zmocňovací ustanovení podle § 53 odst. 1 písm. a), d), e), i), j), l) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů k provedení § 4 odst. 5 písm. a), c), e) a f), § 7 odst. 4 a 5, § 11 odst. 7 písm. b) a c), § 24 odst. 4 a 5, § 27 odst. 4 a 5, § 30 odst. 3 písm. a) a b) a § 31 odst. 5 zákona.

Komentář k obsahu znění jednotlivých paragrafů a příloh

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

§ 2 Předmět podpory

Tímto ustanovením se vymezují druhy biomasy, při jejichž spalování je takto vyrobená elektřina nebo teplo předmětem podpory podle zákona o podporovaných zdrojích. Podobně se stanoví druhy biokapalin, při jejichž spalování je takto vyrobená elektřina nebo teplo předmětem podpory podle zákona o podporovaných zdrojích, a druhy biomasy, z nichž vyrobený biometan je předmětem podpory podle zákona o podporovaných zdrojích.

Druhy biomasy jsou pro účely stanovení podpory rozděleny do tří kategorií. Detaily jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 1. K uvedené tabulce v příloze č. 1 se váže také přechodné ustanovení uvedené v § 9 vyhlášky.

§ 3 Způsoby využití biomasy

V tomto paragrafu jsou stanoveny procesy, ve kterých je využívána biomasa při výrobě podporované elektřiny, podporovaného tepla a biometanu.

§ 4 Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny

V dikci tohoto paragrafu jsou stanovena kritéria udržitelnosti pro biokapaliny. Ustanovení se odvolávají na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a na nařízení vlády č. 446/2011 Sb. pro biopaliva. Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v příloze č. 2.

§ 5 Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu

Stanovuje se, že pokud výrobce energie neprokáže skutečný