dnes je 17.6.2024

Input:

Palety - odpad nebo materiál?

12.10.2022, , Zdroj: ENVIprofi (www.ENVIprofi.cz)

Je možné odprodat zaměstnancům ve firmách nepotřebné dřevěné palety? To je otázka, která se obzvlášť v době energetické krize opakuje stále častěji. Zeptali jsme se proto odborníků na názor a získali ryze legislativní výklad, vhled do běžné praxe, ale také stanovisko dozorčího orgánu. Blíže toto téma rozeberou odborníci v panelové diskusi Předcházení vzniku odpadů & vedlejší produkt & neodpad v rámci konference Povinnosti v podnikové ekologii, která proběhne 23. listopadu 2022 v Praze.

Na dotaz, zda se nepotřebné palety ve firmě mohou odprodat zaměstnancům, portálu ENVIprofi odpověděli:

  • Ing. Petr Šulc, předseda svazu průmyslu druhotných surovin ČR
  • Ing. Tomáš Lank, poradce pro podnikovou ekologii a moderátor konferencí pořádané portálem ENVIprofi
  • Mgr. Vojtěch Pilnáček, odpadový expert ze společnosti CYRKL zdrojová platforma
  • Ing. Martin Zemek, Ph.D., vedoucí oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí
Na dotaz ENVIprofi odpovídali (zleva) Petr Šulc, Tomáš Lank, Vojtěch Pilnáček a Martin Zemek

Petr Šulc:

Na nakládání s obaly se vztahují dva zákony. První je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který řeší zejména problematiku rozšířené odpovědnosti výrobců obalů (osob, které na trh uvádějí obaly, resp. výrobky v obalech). Druhým zákonem, který reguluje nakládání s obaly, které se staly odpadem, je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zákon o obalech ve svém § 1 odst. 3 říká, že nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na nakládání s odpady z obalů zákon o odpadech.

Obal je z hlediska svého životního cyklu legislativně rozdělen na obal jednorázový nebo opakovaně použitelný. Jednorázový obal se stává odpadem v okamžiku vybalení obsahu obalu (např. výrobku). U opakovaně použitelných obalů se takový obal stává odpadem, když přestane být opakovaně použitelný – například z důvodu poškození.

Osoba, která balený výrobek vyjmula z jednorázového obalu, se stává původcem obalového odpadu. Obalové odpady jsou uvedeny v Katalogu odpadů v podskupině 15 01.

Při nakládání s odpady je nutné dodržovat hierarchii nakládání s odpady (§ 3 zákona o odpadech), která je založena na prioritě předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Přitom výklad a použití zákona o odpadech musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Problematiku předcházení vzniku odpadů řeší § 12 zákona o odpadech, který mimo jiné stanoví v odst. 4: "Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby."

Transportní paleta je používaná pro transport stohovatelného zboží, kde umožňuje efektivní využití ložné plochy přepravních prostředků, ale i plochy skladů. Palety jsou vratné (opakovaně použitelné) nebo jednorázové.

Z praxe je zřejmé, že palety, které byly předány fyzické osobě, jsou využívány převážně k jiným účelům než jako transportní obal, často jsou používány jako palivové dřevo.

Pokud tedy původce odpadu předá obalové odpady zaměstnancům, porušuje zákon o odpadech. Konkrétně by se jednalo o porušení § 13 odst. 1 písm. e) a související povinnosti původce odpadu dle § 15 odst. 2 písm. b). V případě zaměstnance, který obalový odpad přijal, by došlo k naplnění přestupku dle § 117 odst. 1 písm. g) a původce odpadu, který obalový odpad zaměstnanci předal, by spáchal přestupek dle § 121 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech.

Jakkoli se může zdát předání obalových odpadů zaměstnancům oboustranně výhodné (původci odpadnou náklady na soustřeďování a následné zajištění využití nebo odstranění obalového odpadu a na straně zaměstnance dojde k bezplatnému získání věci, kterou by rád využil dle svých potřeb), nejedná se bohužel o model, který je v souladu se zákonem o odpadech.


Přijďte diskutovat na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii 23. listopadu 2022 do hotelu Olympic Tristar PRAHA.
V rámci panelové diskuse Předcházení vzniku odpadů & vedlejší produkt & neodpad otevřeme kromě tohoto tématu také téma „Zemina v režimu vedlejšího produktu a výrobku“ nebo „Předcházení stavebního odpadu ve fázi přípravy projektu“.
Více o konferenci na www.konferencePPE.cz


Tomáš Lank:

Problém má 2 důležité roviny k posouzení:

  1. Z hlediska zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je dle mého názoru možné aplikovat § 12 odst. 4, a to za předpokladu, že zaměstnancům bude vystaven prodejní doklad, na kterém nebude napsáno nic o tom, že se jedná o nepotřebné palety nebo odpadní palety. Prostě nic, co by vyjadřovalo záměr "zbavovat se", protože to by naplňovalo definici odpadu. Jednoduše budou prodány palety (jako movitá věc) bez (zcela nadbytečného) uvádění míry poškození atp. Jak potom s paletami nebo jejich částmi zaměstnanec po odkoupení naloží, to už je na jeho uvážení. Je to majetek toho, kdo jej nově nabyl. V tomto případě majetek fyzické osoby. Prodávajícímu nepřísluší zkoumat záměr nového nabytí, aby došlo k zachování původního účelu movité věci.
  2. Účetní hledisko: jestliže jsem něco do firmy nakoupil, tak to mám ve stavu účetně a nemohu to jen tak rozdávat každému, kdo si řekne. Měl by na to existovat nějaký výdajový doklad, na jehož základě by se prodané palety odepsaly z účetního stavu. Tedy zaměstnancům by se to mělo odprodat. I kdyby za jednu korunu plné auto, ale účetně správné by bylo, kdyby firma měla doklad o odprodeji. K tomuto je dále nutný výklad daňového poradce a tím já nejsem.

Na úplném začátku řešení této otázky je nutné rozklíčovat, jestli jsou nadbytečné dřevěné palety odpadem. Na druhém místě je nutno obhájit spolehlivě „původní účel“. Pokud zaměstnanec palety odkoupí a postaví si z nich nábytek nebo kompostér, pak dokonce k ochraně životního prostředí přispívá – šetří primární zdroje (stromy) na výrobu nábytku a kompostuje.

Jsem tedy toho názoru, že paleta je movitá věc, kterou by mělo být možné odprodat zaměstnancům jako každou jinou movitou věc z firmy, kromě odpadů. Představme si například, že by se jednalo o jinou dřevěnou věc, například stůl. Pokud někdo prodá z firmy starý dřevěný stůl a zaměstnanec ho nevyužije dále jako stůl, ale rozřeže ho a spálí, pak se jednalo o prodej stolu. Nikoliv odpadu. Byť stůl ukončil svůj životní cyklus stejně jako dřevěná paleta.

Dále jsem toho názoru, že pokud firma rozdává palety zaměstnancům (byť s ušlechtilými důvody v době energetické krize) a vyhne se tím nákladu

Nahrávám...
Nahrávám...