Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Otevření výzkumné iniciativy SIC RESEARCH - Energetika

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Otevření výzkumné iniciativy SIC RESEARCH – Energetika

Ing. Martina Krčová, MBA

Dne 8. 3. 2018 otevřelo Středočeské inovační centrum výzkumnou iniciativu SIC RESEARCH – Energetika při příležitosti pořádaného semináře věnovaného problematice Energetika 4.0. Po úvodním slově ředitelky SIC Rut Bízkové vystoupil prof. Mařík z ČVUT, přední odborník na Průmysl 4.0, se kterým je také úzce spjata problematika Energetiky 4.0.

U energetiky je hnacím motorem stát, protože bez státu nikdo nebude budovat sítě. Podle profesora Maříka rozhodně chybí větší podpora výzkumu vizí Energetiky 4.0 a situace je již dost kritická. Pokud nebudeme řídit energetickou soustavu v souladu s principy Energetiky 4.0, nebude fungovat ani Průmysl 4.0, ani „Chytrá” města.

Na seminář navázalo první setkání Výzkumné iniciativy SIC RESEARCH – Energetika v rámci nástroje, který SIC vytváří. Propojení potřeb municipalit s výzkumnými projekty a nalezení průniku mezi těmito dvěma odlišnými světy je hlavním úkolem SIC RESEARCH.

SIC a jeho postavení mezi inovačními centry

Středočeské inovační centrum je spolek založený Středočeským krajem a třemi výzkumnými organizacemi k podpoře propojování výzkumu a vývoje s aplikační sférou, zejména ve Středočeském kraji.

Inovační centrum společně založil kraj, Fyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

SIC připravuje a realizuje projekty týkající se podpory a rozvoje inovačních aktivit na území Středočeského kraje. Dále SIC prohlubuje spolupráci mezi inovačními subjekty (firmami, školami, výzkumnými organizacemi) působícími na území Středočeského kraje a také Hlavního města Prahy a poskytuje poradenskou činnost pro veřejné i soukromé subjekty v oblastech inovačního podnikání, transferu technologií, podpory tvorby podnikatelských finančních a marketingových plánů. SIC by se mělo v příštích letech zařadit mezi špičková evropská inovační centra s odpovídajícím odborným zázemím.

Podpora inovačního potenciálu

Obecně lze podporu inovačního potenciálu na regionální úrovni provádět několika způsoby. Nejčastěji je podpora rozvoje inovačního prostředí realizována prostřednictvím zvyšování veřejných výdajů na výzkum a vývoj, což představuje tradiční způsob stimulace tvorby inovací. Tento způsob je nejčastěji praktikován v těch regionech, ve kterých je lokalizována silná výzkumná infrastruktura – univerzity (zejména technického zaměření), výzkumné ústavy, vědeckotechnologické parky apod.

Další možnost podpory růstu regionálního inovačního potenciálu je obecná podpora přenosu nových znalostí a technologií, podpora průmyslového výzkumu a vytváření výzkumných klastrů, resp. stimulací spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými subjekty. Je však třeba konstatovat, že klastrové iniciativy ve výzkumu a vývoji jsou často podporovány pouze na národní úrovni. Podpora klastrů na regionální úrovni je zaměřena spíše na podnikatelskou (odvětvovou) dimenzi. Snahou centrálních i regionálních vlád by však mělo být vytvoření příznivého prostředí pro spolupráci a výměnu zkušeností mezi malými a středními podniky, výzkumnými institucemi zaměřenými na aplikovaný výzkum a vysokým školstvím.

Takto vybudované kontakty a spolupráce jsou jedním ze základních předpokladů přechodu na znalostní ekonomiku a dávají další předpoklady k tomu, aby bylo dané území a jeho inovační potenciál atraktivní pro zahraniční investice s vyšší přidanou hodnotou, jež přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Absence propojení veřejné výzkumně-vývojové základny, která generuje výstupy umožňující výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, s municipalitami je možnou příčinou zaostávání regionů.

Pro Středočeský kraj je proto zásadní propojit kapacity pracovišť výzkumu a vývoje s veřejným sektorem tak, aby bylo možné tyto kapacity plně využít pro rozvoj kraje. Ze strany veřejného sektoru je vhodné v co největší míře využít kapacity výzkumu a vývoje ke spolupráci v oblasti řešení bezpečnostních, environmentálních i společenských výzev.

Středočeský kraj

Středočeský kraj má v současnosti několik velmi charakteristických znaků: mimořádně silný zpracovatelský průmysl, zejména automobilový, na který jsou navázána další průmyslová odvětví, významný podíl na zemědělské produkci České republiky, absolutně nejvyšší počet obcí v ČR pod 3000 obyvatel (1145), rostoucí počet obyvatel, jejichž skladba se mění ve prospěch více vzdělaných, rostoucí výzkumnou základnu, nejhorší a nejvíce zanedbanou technickou infrastrukturu v ČR (dopravní infrastrukturu, vytápění domácností, zásobování vodou a čištění odpadních vod, elektronické komunikace atd.). Lidé se stěhují z Prahy do jejího okolí a dochází k prohlubování disparit mezi metropolitní oblastí Prahy a „vnitřní periferií”, okrajovými částmi regionu.

Pokud se má v roce 2030 žít stejně dobře lidem v okolí Prahy jako v okrajových částech regionu, je nezbytné řadu disparit zmenšit a současně systematicky posilovat rozvojové podmínky v celém kraji včetně jeho periferních částí. V okrajových částech regionu to znamená dobudovat veškerou technickou infrastrukturu, tedy zejména opravit silnice, zajistit energii, bezproblémové nakládání s vodou a odpady a umožnit zde přístup ke kvalitním službám, tedy zejména vzdělávání, sociálním službám a zdravotnictví. To vytvoří dobré podmínky pro rozvoj místního podnikání a vznik nových pracovních míst. Nezbytnou součástí vytváření atraktivních podmínek pro život v periferních oblastech jsou dostatečné příležitosti pro rozvoj kultury, sportu, turistiky a společenského života.

Jednotlivé kraje v České republice sestavují zákonem stanovený Program rozvoje svého územního obvodu. Středočeské inovační centrum bylo pověřeno aktualizací tohoto dokumentu pro Středočeský kraj a pojalo jeho podobu jako ideový koncept budoucího rozvoje, a to přesně ve smyslu očekávaných změn zmiňovaných výše. Vznikající program by měl plnit roli zastřešujícího strategického dokumentu, jehož hlavním mottem je „chytrý region”. Umožnění využívání digitálních technologií, zejména rychlého internetu a přenosu velkého množství dat ve venkovských regionech je zásadním krokem k zajištění vysoké kvality života v těchto oblastech, malé obce (nejen) ve Středočeském kraji však trápí mnoho dalších problémů.

Identifikace problémů byla jedním z hlavních cílů zpracovávání tohoto strategického dokumentu. Jejich možná řešení jsou hlavním důvodem vzniku výzkumných iniciativ jako

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: