dnes je 5.10.2022

Input:

Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky - zaměření a účel

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.7.1
Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky – zaměření a účel

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Úvod

Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky, které se používají při pracích pod napětím (PPN) na elektrických zařízeních, musí být vždy v řádném stavu, tj. ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám.

Nářadí, výstroj a přístroje, osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky a ostatní pomůcky musí být používány jen v souladu s instrukcemi a návodem jejich výrobce nebo dodavatele. Instrukce a návod musí být v českém jazyce. Před jejich každým použitím je nutno se přesvědčit o jejich řádném stavu.

Pro nářadí, výstroj a vybavení používané na práce PPN musí být specifikovány základní vlastnosti, skladování, údržba, přeprava a prohlídky.

Periodické přezkušování nářadí a pomůcek se provádí 1x za 12 měsíců autorizovanou zkušebnou, pokud nestanoví jiný předpis jinak (např. technická karta, evidenční list, technická norma).

Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky (OOPP) musí být řádně uskladněny a udržovány ve stavu vhodném pro jejich použití. To znamená provádět tyto činnosti podle příslušných norem, technických předpisů nebo podle návodu výrobce provádět pravidelné prohlídky a zkoušky tak, aby byly ověřeny jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Požadované prohlídky a zkoušky je třeba vždy provádět i po opravě nebo úpravě osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek. O provedených prohlídkách a zkouškách jsou vedeny záznamy.

Druhy OOPP

Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky jsou zejména:

 • izolační boty, galoše a rukavice,

 • ochrana očí nebo obličeje,

 • ochranná přilba,

 • ochranný oděv,

 • izolační koberce, plošiny a stojany,

 • izolované přenosné a pevné zábrany,

 • uzemňovací a zkratovací zařízení včetně vybíjecích zařízení,

 • vyprošťovací (záchranné) háky atp.,

 • zkoušečky (detektory napětí a indikační přístroje), fázovací soupravy,

 • izolační ovládací tyče a táhla,

 • izolované nářadí,

 • indikátory plynů,

 • žebříky, stupadla, závěsné stoličky, lana, zdvihadla atp.,

 • měřicí a zkušební přístroje atp.

Podmínky používání

Osoby používající osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky při činnostech (obsluze a práci) na elektrických zařízeních musí být poučeny a vycvičeny v jejich používání s ohledem na charakter těchto zařízení.

Osobní výstroj (pracovní oděv) a osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být voleny vzhledem k možným elektrickým rizikům.

Při činnostech v blízkosti napětí nebo na zařízení pod napětím se nesmí používat volně vlající oděvy. Oděvy a prádlo nesmí být ze snadno vznětlivých látek. Zakazuje se pracovat s vyhrnutými rukávy, rukávy musí být v zápěstí zapnuty. Zakazuje se nosit prsteny, vodivé řetízky, náramky, brýle s kovovými rámečky, kovové hodinky atp.

Izolační rukavice pro PPN(ČSN EN 609 03)

Termínem "izolační rukavice“ se označují rukavice zajišťující pouze elektrickou ochranu. Používáním termínu "kombinované rukavice“ se označují rukavice zajišťující elektrickou a mechanickou ochranu.

Pro vybrané PPN na zařízení NN se používají:

 • izolační rukavice třídy 00 nebo 0 v kombinaci s ochrannými převleky ("koženými rukavicemi“) pro mechanickou ochranu,

 • kombinované rukavice třídy 00 nebo 0.

Poznámka:

Pro běžné PPN postačují izolační rukavice třídy 00.

Pro vybrané PPN na zařízení VN se používají:

 • v síti s jmenovitým napětím 10 kV izolační rukavice třídy 2,

 • v síti s jmenovitým napětím 22 kV izolační rukavice třídy 3,

 • v síti s jmenovitým napětím 35 kV izolační rukavice třídy 4.

Pokyny pro výběr třídy rukavice ve vztahu k jmenovitému napětí sítě

V tabulce je uvedeno doporučené používané maximální napětí pro každou třídu rukavic.

Vymezení maximálního používaného napětí:

Třída Střídavé napětí
V
Stejnosměrné napětí
V
00 500 750
0 1 000 1 500
1 7 500 11 250
2 17 000 25 500
3 26 500 39 750
4 36 000 54 000

Používaná maximální napětí jsou AC napětí (efektivní hodnota) dosažená na ochranném zařízení, které je navrženo pro maximální jmenovité napětí v napájecí síti, na nichž lze bezpečně pracovat. Jmenovité napětí je rovno sdruženému napětí ve vícefázových

Nahrávám...
Nahrávám...