dnes je 24.5.2024

Input:

Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.3
Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Dle § 8, odst. (4) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. má provozovatel VTZ tlakových povinnost písemně jmenovat osobu odpovědnou za bezpečný provoz vyhrazených tlakových zařízení (zkráceně OO).

Osobu odpovědnou za bezpečný provoz VTZ tlakových určí provozovatel před uvedením zařízení do provozu. Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více osob odpovědných se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

Provozovatel musí vypracovat písemné jmenování k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených technických zařízení tlakových, kterým se ustanoví osoba odpovědná za bezpečný provoz VTZ tlakových. Přílohou k tomuto jmenování je popis činností osoby odpovědné a provozovatel si musí vytvořit rozsah kompetencí a odpovědností osoby odpovědné dle Přílohy č. 3 k NV č. 192/2022 Sb. a dalších vlastních požadavků. Přílohou je rovněž soupis všech zařízení, která osoba odpovědná protokolárně převzala.

Osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů dle Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb. zejména:

a) sleduje provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,

b) do provozu nepřipustí nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle NV č. 219/2016 Sb. a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život zaměstnanců,

c) hlásí všechny změny na nádobách a kotlech reviznímu technikovi,

d) sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,

e) ve spolupráci s revizním technikem vypracovává plán

Nahrávám...
Nahrávám...