dnes je 23.5.2024

Input:

Odpojování od centrálního zásobování teplem

23.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3
Odpojování od centrálního zásobování teplem

Ing. Ladislav Černý

Energie sama o sobě ve své podstatě nemá pro lidi užitnou hodnotu jako zboží, energie je prostředkem, předpokladem pro výrobu zboží, poskytování různých služeb a zajišťování různých nezbytných potřeb k životu lidí, včetně bydlení. Zcela jiné jsou podmínky při dodávce tepelné energie pro konečné užití v průmyslu, v terciární sféře (budovy, objekty sloužící veřejnosti) a v budovách s byty. Dodávka tepla do bytů je plněním, službou spojenou s užíváním bytů. Trh s teplem, pokud snese toto označení trhu v plném smyslu toho slova, má své problémy jednak na straně dodávky – dodavatelské a jednak na straně odběru – odběratelské, zákaznické.

Legislativní vymezení

Podle § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. může být změna způsobu dodávky tepla nebo změna způsobu vytápění provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Přitom veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojováním od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného zařízení požaduje.

Podle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší "právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem". Přitom stacionárním zdrojem je podle zákona ucelená technicky dále nedělitelná jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší.

Pokud změna způsobu vytápění stavby (nebo její části) nebo změna způsobu zajištění poskytování teplé (užitkové) vody) spočívá v odpojení stavby od CZT a v provedení nového zdroje tepla (např. kotelny ve stavbě nebo dokonce plynových kotlů v jednotlivých bytech), je nutné tuto změnu posuzovat ve stavebním řízení jako změnu dokončené stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Každý návrh změny způsobu vytápění stavby musí přitom splňovat požadavky stanovené zákonem č. 406/2000 Sb., (zákon o hospodaření energií), zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Podle rozsudku č.j. 59 A 7/2010 Krajského soudu se "ve stavebním řízení nepřísluší řešit otázky týkající se vlivu změny způsobu vytápění v bytovém domě na snížení účinnosti CZT, ekonomiky jeho provozu a ochrany investic dodavatele do jeho rozvodných tepelných zařízení a zdroje tepelné energie."

Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozsudku čj. 3 As 26/2006 – 55, uvedl: "Dotčené orgány mají ve svém stanovisku primárně posuzovat vliv navrhované stavby na kvalitu ovzduší, nikoli technickou proveditelnost a ekonomickou přijatelnost příslušného stavebního záměru. ...... je nutno posuzovat ekonomickou přijatelnost využití centrálního zdroje tepla ve srovnání s navrhovaným záměrem zřízení vlastní plynové kotelny z hlediska možností stěžovatele (tj. zřizovatele vlastní kotelny v domě), nikoli z hlediska provozovatele centrálního systému, kde o ekonomické výhodnosti udržení co nejvyššího počtu odběratelů není pochyb."

Odpojování bytů od ústředního vytápění vyhodnotil Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozsudku čj. 3 As 26/2006 – 55, - takto: "...je zřejmé, že vytápění jednotek v budově tvoří vzájemně provázaný systém, kde zejména vytápění jednotky má vliv na vytápění domu jako celku. Připojení jednotky na samostatný plynový kotel mimo ústřední vytápění tak sice je z hlediska zákona možné, je však vázáno na řadu technických podmínek a nelze je posuzovat izolovaně, bez zřetele na celkovou tepelnou bilanci stavby a na bezpečnostní a protipožární předpisy. O tom ostatně svědčí i potřeba stanovisek zúčastněných orgánů státní správy. Lze tedy uzavřít, že zhotovení samostatného plynového etážového vytápění bytu stěžovatelky je svým způsobem změnou stavby bytového domu. V zhledem k tomu, že dům je v podílovém spoluvlastnictví a k jeho správě je zřízeno společenství vlastníků, bylo podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění platném v době vydání napadeného správního rozhodnutí k vydání stavebního povolení nutné, aby o změně stavby přijalo shromáždění vlastníků usnesení se souhlasem všech vlastníků jednotek".

Praktické důsledky odpojování dbající příčinných souvislostí

Obecné uvedení problematiky

O problematice odpojování jednotlivých bytů od soustavy ústředního vytápění domu anebo jednotlivých domů od soustavy zásobování teplem se dosud vesměs jedná pouze z hlediska odběratelsko dodavatelských a vlastnických vztahů. (Širší souvislosti odpojování vůbec se taktně odsouvají na vedlejší kolej, neboť jsou aktuální jiné, závažnější problémy v zásobování teplem - palivo, platby za emise, daně apod. A tak lze očekávat, že se otázky odpojování a problémy s tím spojené budou kumulovat a postupně se mohou stát časovanou bombou celého zásobování teplem.) Přitom problém v případě dodávky tepla do budovy nespočívá toliko v řešení vztahů mezi dodavatelem tepelné energie a odběratelem a v případě zabezpečování služby vytápění anebo poskytování teplé (užitkové) vody v řešení vztahu mezi poskytovatelem služby (majitelem budovy, společenstvím vlastníků jednotek) a uživatelem jednotky (nájemcem, vlastníkem jednotky). Tyto vztahy jsou legislativně dostatečně vymezeny a soudní praxí potvrzeny. Nicméně ovšem dopady odpojování budov od centrálního zásobování teplem v četnějších případech, ke kterým může postupně docházet, nejsou důsledně domýšleny. Totiž odpojování se především dotýká množiny odběratelů tepla z rozvodného zařízení dodavatele resp. uživatelů bytů a jejich vzájemných vztahů a jejich společných zájmů.

Odpojení bytové jednotky se dotýká neodpojených jednotek

Tak zvané odpojení bytu od ústředního vytápění (SZ) úplně z fyzikálně technického hlediska totiž ani nelze uskutečnit. Dům je vytápěn jako celek a byt není teplotně a tepelně izolovanou jednotkou a není tudíž imunní vůči teplotě okolních prostorů. Každé odpojení bytové jednotky od

Nahrávám...
Nahrávám...