dnes je 17.6.2024

Input:

Ochranná pásma v energetických sektorech a přestupky při jejich nedodržení

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9
Ochranná pásma v energetických sektorech a přestupky při jejich nedodržení

Ing. Ladislav Černý

Ochranným pásmem v energetice (tj. v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství) se rozumí prostor v blízkém okolí energetického zařízení vymezený energetickým zákonem. Jeho vymezení slouží a přispívá jednak k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie – elektřiny, plynu a tepla od výroby ke spotřebě –, jednak k ochraně života a zdraví osob a k ochraně jejich počínání omezením či vymezením jejich činností.

Elektroenergetika

Podle energetického zákona se rozumí:

  • elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky;

  • přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu;

  • distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu;

  • elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu;

  • výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Ochranná pásma v elektroenergetice jsou definována v § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Plynárenství

V odvětví plynárenství jsou zákonem vymezena kromě ochranných pásem i pásma bezpečnostní, která vymezují prostor pro všeobecnou ochranu, protože v případě plynu z fyzikální podstaty hrozí možnost jeho výbuchu a tím bezprostřední vážné ohrožení a dopadu na blízké okolí.

Podle energetického zákona se rozumí:

  • plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení;

  • distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických

Nahrávám...
Nahrávám...