dnes je 27.5.2024

Input:

Ochrana objektů před bleskem - komentář k souboru norem

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6.8
Ochrana objektů před bleskem – komentář k souboru norem

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Úvodní komentář

Komentář je určen pro používání spolu s platnými ČSN EN 62305-1 :2006 Ochrana před bleskem – Část 1 : Obecné principy; ČSN EN 62305-2 :2006 Ochrana před bleskem – Část 2 : Řízení rizika; ČSN EN 62305-3 :2006 Ochrana před bleskem – Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života; ČSN EN 62305-4 :2006 Ochrana před bleskem – Část 4 : Elektrické a elektronické systémy ve stavbách. Je vypracován pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro vysvětlení některých principů, technických řešení i technicko-organizačních opatření, která nejsou v souboru ČSN EN 62305:2006 zcela jednoznačně objasněna a sdělena široké technické veřejnosti.

Soubor ČSN EN 62305 nabyl platnosti v listopadu 2006 a pokryl problematiku ochrany před bleskem a před provozním přepětím.

Komentář je pouze návodem, jak uplatňovat fyzikální principy [s ohledem na ekonomiku a statiku (chráněných) staveb] v provedení ochrany před bleskem a přepětím. Je zcela v kompetenci každého, jak tyto principy dokáže v konkrétním případě ve smyslu ČSN EN 62305 využít. Bez pochopení fyzikálních principů a jejich užití v praxi nelze docílit spolehlivých a zároveň i ekonomicky přijatelných řešení. Jednotlivé konkrétní případy se mohou od sebe odlišovat zdánlivě v maličkostech, které však mohou mít pro řešení zásadní význam.

Předmět komentáře

Předmětem tohoto komentáře je především objasnění a výklad souboru českých technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Po 40 letech je tady nový soubor ČSN EN 62305, který od 1. 2. 2009 zcela nahradí normu ČSN 34 1390 . Dnem 31. 1. 2009 končí souběžná platnost obou norem.

Norma ČSN 34 1390 byla ve své době na vysoké odborné úrovni (rok vydání 1969). V této normě nebyla zpracována vnitřní ochrana před bleskem. Důvod byl ten, že v dané době nebyla miniaturizace výpočetní techniky a elektroniky na tak velkém stupni technického pokroku jako dnes. V současné době jsou elektrická a elektronická zařízení velice citlivá vůči impulzu LEMP, tudíž se stalo nutností i vytvoření vnitřní ochrany před bleskem.

Soubor norem ČSN EN 62305

Soubor norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem tvoří tyto normy:

Část 1 : Obecné principy

Tato část informuje především o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku.

Část 2 : Řízení rizika

Je určena ke stanovení odhadu rizika pro stavby nebo inženýrské sítě vlivem úderu blesku mrak – zem. Účelem tohoto dílu normy je stanovit metody pro odhad rizika. Je třeba rozlišovat stavby s veřejným a soukromým charakterem. Pro stavby s veřejným charakterem (místa shromažďování většího množství osob, veřejné služby, kulturní památky) platí závazné hodnoty přípustného rizika, které nesmějí být překročeny. Projektant je bere jako zadání svého projektu. Revizní technik pak kontroluje toto zadání a následně zvolená ochranná opatření. V soukromém sektoru by projektant měl získat podklady pro projekt od investora a stanovit odpovídající opatření. Revizní technik kontroluje jen stanovená ochranná opatření podle zadání. Pro stavby privátního charakteru mohou pojišťovny motivovat investory podmínkou realizace ochrany před bleskem slevami z pojištění.

Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Tato část se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem LPS (hromosvodní soustavou), tzn. jímací soustavou, soustavou svodů, uzemňovací soustavou a pospojováním proti blesku.

Část 4 : Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Obsahuje ochranná opatření ke snížení selhání elektrických a elektronických systémů uvnitř staveb. Jde především o návrh uzemnění, pospojování, magnetického stínění, tras vedení a koordinovaných přepěťových ochran (dále jen SPD).

Soubor norem ČSN EN 62305 platí pro:

  • projektování, instalaci, revizi a údržbu systémů ochrany staveb před bleskem (budov, konstrukcí bez ohledu na jejich výšku);

  • dosažení ochranných opatření proti zranění osob nebo zvířat dotykovým nebo krokovým napětím.

Související zákony a další legislativa

Se souborem ČSN EN 62305 souvisí přímo nebo nepřímo řada zákonů a prováděcích vyhlášek. Jde zejména o následující:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v § 103 odstavec (1c) uvádí mezi součástmi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, pod č. 7 bleskosvody a zařízení, která tvoří jejich součást.

V § 125 uvádí povinnost vlastníka stavby uchovávat dokumentaci, jejíž rozsah a obsah je ustanoven § 134 odstavcem (6).

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb., uvádí v § 47 Ochrana před bleskem stavby, kde se musí zřizovat ochrana před bleskem.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, upravuje obsah jednotlivých typů projektové dokumentace. Rozsah a obsah projektové dokumentace k provádění stavby je stanoven přílohou č. 2 k této vyhlášce. Vnějšího LPS se týká zejména odstavec 3.7.3 Bleskosvody, který podrobně rozepisuje, co vše má dokumentace

Nahrávám...
Nahrávám...