dnes je 24.5.2024

Input:

Obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.3
Obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)

Igor Lüftner – Martin Šturma

Tlakovou nádobu smí samostatně obsluhovat pouze fyzická osoba, která

a) je starší 18 let,

b) je zdravotně způsobilá pro tuto práci,

c) byla s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu tlakových nádob řádně seznámena, prakticky zacvičena v obsluze tlakových nádob a přezkoušena.

O zacvičení a přezkoušení znalostí musí být proveden zápis podepsaný zkušebním orgánem, kterým je revizní technik nebo osoba odpovědná za provoz tlakových nádob, a fyzickou osobou, která obsluhuje tlakovou nádobu.

Provozovatel ověřuje znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou tlakových nádob opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za 3 roky. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

Pracovník obsluhy nádob je dle NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 povinen:

a) znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna; řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi zaměstnance pověřeného obsluhou,

b) hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotle nebo nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci, ihned odstavit nádobu z provozu při nebezpečí z

Nahrávám...
Nahrávám...