dnes je 17.6.2024

Input:

Obsluhy kotlů - topiči dle NV č. 192/2022 Sb.

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.5.2
Obsluhy kotlů – topiči dle NV č. 192/2022 Sb.

Martin Šturma – Igor Lüftner

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

e) osvědčení pověřené organizace (TIČR) o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů (zkráceně "Osvědčení k obsluze kotlů").

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních pro topiče podle zákona musí mít odborný zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně 6 měsíců a odborný kurs alespoň v délce stanovené při obsluze kotlů

a) I. třídy 50 hodin,

b) II. třídy 40 hodin,

c) III. třídy 30 hodin,

d) IV. třídy 20 hodin.

K obsluze kotlů vyšší třídy nebo kotlů na jiný druh paliva, než je oprávněn obsluhovat topič s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona č. 250/2021 Sb., musí osoba složit doplňkovou zkoušku k rozšíření osvědčení u pověřené organizace podle zákona. O délce odborného zácviku a nutnosti odborného kurzu rozhoduje provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení na základě vyjádření revizního technika, odborný zácvik musí trvat nejméně 2 měsíce.

Obsluhovat kotle příslušné třídy a na daný druh paliva mohou topiči v rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti. Držitel osvědčení topiče je oprávněn obsluhovat kotle příslušné třídy a tříd nižších v rozsahu osvědčení.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona č. 250/2021 Sb. se nevyžaduje k obsluze kotlů

a) automatických s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h,

b) automatických horkovodních a kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,

c) průtočných o objemu do 100 litrů.

Obsluhovat tyto kotle mohou fyzické osoby, u kterých zajistí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení přezkoušení komisí u provozovatele vyhrazeného tlakového zařízení. Komise musí být tříčlenná, kde předsedou je revizní technik kotlů. Komise ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle zákona a požadavky k řádnému zajištění činnosti v požadovaném rozsahu, kterými jsou

a) znalosti a schopnosti obsluhovat vyhrazené tlakové zařízení, které musí být ověřeno revizním technikem kotlů, o čemž je vyhotoven zápis,

b) znalost pokynů a právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k provozu a

c) nejméně čtrnáctidenní praktický odborný zácvik.

Topič musí zejména:

a) znát, ovládat a obsluhovat všechny zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna; řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi zaměstnance pověřeného obsluhou,

b) hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotle a jeho příslušenství nadřízenému zaměstnanci, ihned odstavit kotel z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený zaměstnanec opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) zúčastnit se revizí a kontrol kotle tak, aby sám znal jejich stav a stav plnění návrhů revizního technika,

d) v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj kotle a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam,

e) dbát o

Nahrávám...
Nahrávám...