dnes je 21.7.2024

Input:

Oblast spotřeby

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1.4 Oblast spotřeby

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Usměrňování velikosti spotřeby lze provádět různými regresivními opatřeními běžnými v provozní praxi (vyhlašování regulačních stupňů, plošným vypínáním, prostřednictvím HDO, regulací úrovně napětí atd.), ve všech případech by však měla být respektována zásada rozdělení odběrů v regionu do škály či skupin podle důležitosti či nezbytnosti zachování dodávky elektrické energie v závislosti na následcích či škodách způsobených nedodanou elektrickou energií nebo podle jinak objektivně stanovených priorit. Metodika stanovení priority odběratelů by měla být jednotná v celé ES ČR a měla by zahrnovat nejen požadavky odběratele (výše škod způsobených přerušením dodávky), možnosti dodavatele, ale také požadavky IZS, HZS, (znění krizové legislativy).

Prioritu odběrů lze v konkrétních případech nouzových stavů posuzovat v zásadě ze dvou hledisek.

První, obecnější hledisko, rozděluje odběratele elektrické energie (připojené na konkrétní distribuční elektroenergetický systém) do dvou hlavních skupin, a to podle jejich nároků na úroveň spolehlivosti a nepřetržitosti dodávky elektrické energie, a to:

I. skupina: kategorie K1 = kategorie zvláštních odběrů

II. skupina: kategorie K2 = kategorie ostatních odběrů

Obecně do kategorie K1 budou zařazeny ty odběry, u kterých vzhledem k jejich charakteru bude jejich začlenění do posuzované ERS podléhat zásahům (kontrole, regulaci ap.) státních nebo vyšších územně správních orgánů. Jde o odběry, u kterých vlivem narušení dodávky el. energie dochází k intenzivnímu nežádoucímu působení na okolní systémy, s následným ohrožením zdraví či života obyvatelstva, ekologickým haváriím, rozsáhlým škodám na majetku ap. Dále budou do této kategorie zařazeny odběry důležité pro obranu a zajištění suverenity státu.

Pro orientační rozdělení odběrů kategorie K1 ve vztahu k požadované spolehlivosti zásobování elektrickou energií se odběry výše uvedené kategorie dělí dále na subkategorie K1.1, K1.2, K1.3. Uvedené subkategorie se definují počtem „zdrojů“ a jejich nezávislostí, přípustným časem narušení dodávky a druhem výpočtových poruch, určených pro testování „nezávislostí“ odběratele na reálné úrovni spolehlivosti dodávky požadovaného připojení odběru do elektrorozvodného systému (ERS) v dané subkategorii.

V části havarijního plánu, kde je analyzována oblast spotřeby, by měly být uvedeny údaje o výkonových požadavcích těch subjektů (zákazníků) a zařízení (spotřebičů) v oblasti infrastruktury (další energetické systémy, doprava, spoje, zásobování vodou, kanalizace a čistírny odpadních vod, zdravotnická zařízení, potravinářská výroba a další služby atd.), které byly charakterizovány jako odběry důležité pro efektivní a bezproblémovou likvidaci krizové situace, plošným beznapěťovým provozním stavem v ES ČR (black out).

Při této systémové poruše je třeba analyzovat a kalkulovat v dimenzích přesahujících rozlohu lokální sítě s určitou nerovnováhou výkonových bilancí zdrojové a spotřební části (požadavky spotřeby v bezporuchovém stavu převažují nad celkovým výkonem reálně využitelných zdrojů připojených v DS i LDS). Bude zřejmě nutné omezit spotřebu a v bilančních kalkulacích „black out“ bude třeba počítat pouze a jen s vybranými prioritními odběry, a to podle PDS a PLDS zpracované škály).

Proto musí být pečlivě analyzovány a objektivně zhodnoceny provozní možnosti a kapacity nouzových a záložních zdrojů, ale také provozní možnosti síťového systému (PS, DS, LDS) tzn. manipulační možnosti při vytváření vhodné konfigurace sítě a rychlost provádění změn. Na druhé straně je třeba respektovat možnosti bilanční výkonové rovnováhy mezi zdrojovou oblastí a nárokovanými výkonovými potřebami prioritních odběrů lokalizovanými na ploše, která byla vydělena držiteli licence pro provádění licencovaných činností. Mezi prioritní odběry je třeba zahrnout, a to na základě objektivních kriterií, takové odběry, u nichž při přerušení dodávky elektřiny mohou nastat nevratné změny vedoucí ke katastrofám, ohrožení zdraví, lidských životů, ekologickým haváriím, případně jsou-li nezbytné pro likvidaci krizové situace, příp.odběry, u nichž se prosazuje veřejný zájem na prioritním zásobování, i když do uvedených kategorií nepatří.

Pro využití reálně dosažitelného výkonu v náhradních a nouzových zdrojích připojených do lokální distribuční soustavy napájející odběry, lze vytvořit pro případ realizace plánu obnovy, (podobně jako je tomu v případě přenosové soustavy), obecně platnou škálu pořadí postupného obnovování dodávky elektřiny, tedy uspokojování potřeb výkonových nároků prioritních skupin odběrů:

OBECNĚ DEKLAROVANÉ PRIORITY V OBNOVĚ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ DŮLEŽITÝCH ODBĚRŮ PŘI KRITICKÉM PROVOZNÍM STAVU ELEKTROENERGETICKÉHO DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU PROVOZOVANÉHO DRŽITELEM LICENCE NA DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE

 1. Vlastní spotřeba (dále vl. sp.) zdrojů, které jsou na DS či LDS připojeny, vl.sp. rozvoden a spínacích stanic, které jsou součástí DS či LDS

 2. Vlastní spotřeba vybraných zdrojů mimo LDS, které jsou zařazeny provozovatelem do „plánu obnovy“ předmětné DS, případně LDS)

 3. Vlastní spotřeba energetických subsystémů v dané lokalitě (pokud je žádoucí jejich provoz z hlediska zdroje elektřiny)

  • Teplárenský distribuční systém existující ve vymezeném území (areálu, lokality)

  • Plynárenský distribuční systém provozovaný v lokalitě vymezené pro licencovanou činnost (zásobovaní areálu elektřinou)

 4. Vybrané objekty veřejného zájmu

  • Důležité odběry zdravotnických technologických procesů

  • Vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod

  • Odběratelé důležití z hlediska činnosti a akceschopnosti integrovaného záchranného systému (včetně vyžádaných energetických služeb, HZS, OIS JBS)

  • Komunikační systémy

  • Dopravní systémy využívané IZS při řešení krizových situací

I když v předchozím přehledu je uvedeno jako příklad určité pořadí skupin odběrů, není tím myšlena jejich priorita důležitosti, tzn. pořadí postupného obnovování zásobování elektrickou energií. U všech těchto skupin odběrů elektřina hraje mezi medii nejdůležitější roli, tedy u „superprioritních“ odběrů v jednotlivých shora vyjmenovaných skupinách by v případě, že nelze z bilančních a provozních důvodů uspokojit požadavek všech „důležitých“ odběrů na dodávku elektřiny z lokálního distribučního systému provozovaného držitelem licence na distribuci elektřiny, měla by

Nahrávám...
Nahrávám...