dnes je 27.5.2024

Input:

Neoprávněný odběr tepla a výpočet škody vzniklé držiteli licence

16.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.16
Neoprávněný odběr tepla a výpočet škody vzniklé držiteli licence

Ing. Ladislav Černý

Zákonné zmocnění

Vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla, byla vydána na základě zmocnění podle § 98 zákona č. 458/2000 Sb. k provedení § 89 odst. 2 zákona.

Neoprávněný odběr tepla (teplo = tepelná energie), jak je vymezen v § 89 odst. 1 zákona, zakládá škodu různé velikosti dodavateli tepelné energie. Kromě práva přerušit nebo omezit dodávku tepla podle § 76 odst. 4 písm. f) má v případě neoprávněného odběru držitel licence přirozené právo, aby mu byla odběratelem nahrazena škoda způsobená neoprávněným odběrem. Účelem vyhlášky je objektivní ocenění vzniklé škody odpovídající co nejvíce její skutečné výši.

Komentář k ustanovením vyhlášky

Způsob určení škody, která vznikne držiteli licence (dodavateli tepelné energie) z titulu neoprávněného odběru, je obsahem § 1 vyhlášky č. 478/2006 Sb. Dikci vyhlášky je možno označit jako metodický návod k výpočtu vzniklé škody.

Ustanovením § 2 se ruší vyhláška č. 223/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele, spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie s jiným předmětem. § 3 stanoví účinnost od 1. 1. 2007.

Metodický postup a kritéria, resp. zásady výpočtu škody lze vyjádřit v bodech, jež jsou předmětem odstavců 1 až 5 § 1 vyhlášky.

  1. Výše škody neoprávněně odebrané tepelné energie se rovná výši nákladů na dodávku neoprávněně
Nahrávám...
Nahrávám...