dnes je 26.3.2023

Input:

Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákony.

Konkrétně jde o provedení ustanovení § 23 odst. 3 písm. s) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o provedení ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu zákona je zmocnění k vydání této vyhlášky uvedeno v § 98a odst. 1 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

V souladu se zákonným zmocněním návrh vyhlášky upravuje požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající energie slunečního záření s instalovaným výkonem do 50 kW, a to požadavky na:

a) materiálové provedení,

b) vypnutí a odpojení od elektrické energie,

c) provedení kabelového vedení,

d) vlastní instalaci.

Navržená vyhláška stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající energie slunečního záření s instalovaným výkonem do 50 kW a tím umožňuje jejich další rozvoj a instalace podle podmínek stavebních úprav stanovených § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek těchto stavebních úprav je, že instalace musí splňovat podmínky bezpečné instalace podle této vyhlášky, přičemž pokud je vedle dalších podmínek uvedené splněno, stavební úprava je zcela ve volném režimu a nevyžaduje jakékoliv posouzení stavebním úřadem.

V případě nevydání vyhlášky by nebyly stanoveny požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW a nedošlo by ke zjednodušení jejich výstavby a podpory rozvoje těchto obnovitelných zdrojů.

Vyhláška, jejíž zmocnění je stanoveno na všechny druhy OZE je zúžena pouze na výrobny elektřiny využívající energie slunečního záření, neboť to jsou druhy OZE, které je potřeba ve smyslu zajištění požární bezpečnosti primárně ošetřit. V případě potřeby vyplývající z další aplikační praxe pro malé druhy OZE bude okruh řešených druhů OZE následně rozšířen.

VYHLÁŠKA

ze dne 2023

o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. ..../2023 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření s instalovaným výkonem do 50 kW, a to požadavky na

a) materiálové provedení,

b) vypnutí a odpojení od elektrické energie,

c) provedení kabelového vedení a

d) vlastní instalaci.

Vymezuje se předmět úpravy stanovený v souladu se zmocněním v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 19/2023 Sb. Jedná se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákony.

§ 2

Požadavky na materiálové provedení

Pro instalaci výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření umístěné na stavbě, která je budovou, je požadován plochý fotovoltaický panel tvořený nehořlavou konstrukcí. Prvky konstrukce fotovoltaického panelu musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s výjimkou stínicí folie a izolačních hmot. Konstrukce, na níž je umístěný fotovoltaický panel, musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Ustanovení stanovuje požadavky na materiálové provedení výrobny elektřiny do 50 kW využívající energii slunečního záření umístěné na stavbě, která je budovou. Jedná se o materiálové provedení na samotný fotovoltaický panel a také na konstrukci, na níž je tento panel umístěný.

§ 3

Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické energie

(1) Vypnutí a odpojení výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření od elektrické energie musí být zajištěno vypínacím prvkem, který je umístěn na přístupném místě, označen a je zabráněno jeho volnému užití. Za dostatečné se považuje umístění vypínacího prvku do rozvodné skříně s hlavním jističem na přívodu elektřiny do objektu. Umístění zvláštního vypínacího prvku není požadováno v případě, že hlavní jistič současně vypíná a odpojuje výrobnu elektřiny využívající energii slunečního záření.

(2) Pro

Nahrávám...
Nahrávám...