dnes je 24.5.2024

Input:

Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu

16.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4
Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu

Energetický regulační úřad

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen "zákon č. 165/2012 Sb."), zmocnil Energetický regulační úřad již od roku 2012 stanovit způsob registrace provozní podpory. Energetický regulační úřad toto zmocnění provedl vyhláškou č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška). V souvislosti s novelizací zákona č. 165/2012 Sb. zákonem č. 310/2013 Sb. došlo ke dni 1. 1. 2014 k zastavení provozní finanční podpory na elektřinu pro nové obnovitelné zdroje energie, s výjimkou malých vodních elektráren, a po splnění podmínek popsaných v přechodných stanoveních tohoto zákona i pro výrobny elektřiny využívající vítr nebo biomasu a dále k zastavení podpory na biometan. Další novelou zákona č. 165/2012 Sb. zákonem č. 131/2015 Sb. byla podpora na biometan a podpora na decentrální výrobu elektřiny ke dni 1. 1. 2016 zrušena. Od 1. 1. 2016 byla současně zavedena pro nové bioplynové stanice s definovanými vstupy paliva a definovaným maximálním instalovaným elektrickým výkonem nová provozní finanční podpora na užitečné teplo. Na základě těchto změn Energetický regulační úřad vydal vyhlášku č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška), která nahradila vyhlášku č. 346/2012 Sb.

Do 31. 12. 2021 zákon č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pravidla pro registraci provozní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "OZE"), druhotných zdrojů energie, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen "KVET") a provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů. Novela zákona č. 165/2012 Sb. schválená Parlamentem České republiky a podepsaná prezidentem republiky (sněmovní tisk 870), která má nabýt účinnosti 1. 1. 2022 (dále jen "novela zákona"), opět mění rozsah provozních podpor, které mají být registrovány v systému OTE, a.s.

Energetický regulační úřad je podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění této poslední, dosud neúčinné novely zákona), zmocněn k vydání vyhlášky, kterou se stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu (dále jen "registrace podpory"), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

Novela zákona zavádí s účinností od 1. 1. 2022 nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti energie OZE do roku 2030 požadované novou legislativou EU. Definuje nová schémata provozních podpor pro nové výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů, nové výrobny tepla z obnovitelných zdrojů, dále pro modernizované výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů a nové výrobny biometanu. Současně zavádí v případě nových nebo modernizovaných výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW (6 MW v případě větrných elektráren) podporu formou aukčního bonusu, která se bude soutěžit. Kromě provozní podpory pro nové nebo modernizované výrobny je definována i provozní podpora pro udržení výroben elektřiny, nebo výroben tepla využívajících biomasu, v provozu. Zákon zcela nově zavádí i přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, která je určena pro výrobnu tepla využívající neobnovitelný zdroj energie.

Na základě § 3 novely zákona bude vydáváno nařízení vlády, které bude pro vymezené období 3 let vždy aktivovat příslušné provozní podpory v souladu s Vnitrostátním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Schémata provozních podpor vymezená nařízením vlády potom výrobce energie registruje v systému operátora trhu. V případě podpory pro modernizované výrobny elektřiny nebo udržovací podporu tepla nebo elektřiny novela zákona definuje speciální podmínku pro nárok na podporu, kterou je právě registrace této podpory v systému OTE, a. s.

Vzhledem k rozsahu změn, které novela zákona zavádí a které by se týkaly úpravy vyhlášky č. 9/2016 Sb. (registrační vyhlášky) ve smyslu její novely, bylo ze strany Energetického regulačního úřadu přistoupeno k přípravě vyhlášky nové.

Návrh znění s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne 2021

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. (dále jen "zákon"), k provedení § 8, 9, 11, 23, 26c a 27d:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu (dále jen "registrace podpory"), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výrobcem energie výrobce elektřiny, výrobce tepla z obnovitelného zdroje, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu,

b) výrobnou tepla výrobna tepla z obnovitelného zdroje nebo výrobna tepla z neobnovitelného zdroje,

c) formou podpory výkupní cena, zelený bonus na elektřinu v ročním nebo hodinovém režimu, aukční bonus v ročním nebo hodinovém režimu, zelený bonus na teplo, zelený bonus na biometan nebo bonus k transformaci výroby tepla.

Paragraf vymezuje použité pojmy ve vyhlášce. Zavádí pojem výrobce energie, přičemž tento pojem je použit v ustanoveních, která se vztahují na všechny výrobce obecně. Pokud se některá ustanovení vztahují pouze na konkrétní výrobce, je v textu použit pojem pro konkrétního výrobce, např. výrobce biometanu. Přestože zákon definuje výrobce elektřiny pojmem výrobce, ve vyhlášce je právě z důvodu jasného rozlišení, o jakého výrobce se jedná, použit pojem výrobce elektřiny.

§ 3

Postup registrace podpory

(1) Výrobce energie při registraci podpory v systému operátora trhu uvede úplné a správné údaje o

a) výrobci energie,

b) zdroji elektřiny, výrobně tepla nebo výrobně biometanu a

c) podpoře.

(2) Výrobce energie dále při registraci podpory v systému operátora trhu čestně prohlásí, zda je podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona a zda má neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona. Změnu stavu podle věty první výrobce energie v systému operátora trhu bezodkladně zaeviduje formou nového čestného prohlášení včetně uvedení data, ke kterému k této změně došlo.

(3) Operátor trhu ověří shodu údajů postupem podle § 9 až 12. Dnem provedení registrace podpory se rozumí den, kdy výrobce energie úplně a správně zaevidoval údaje potřebné k registraci podpory podle odstavce 1.

Tento paragraf obecně shrnuje celý proces registrace. Proces registrace zahajuje vždy výrobce a pokud výrobce zadá úplné a správné údaje, dnem provedení registrace podpory se rozumí zpětně den, kdy tyto údaje zadal. V tomto smyslu se nejedná o změnu oproti procesu definovanému vyhláškou č. 9/2016 Sb. Dobu ověřování údajů nemůže výrobce ovlivnit, správnost a úplnost jím zadaných údajů ano.

Paragraf dále upravuje novou povinnost doložení čestných prohlášení ke splnění podmínek práva na podporu, tj. že není podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona a nemá neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 4

Evidence údajů o výrobci

(1) Výrobce energie uvede v systému operátora trhu své identifikační, kontaktní a platební údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je uznávaným elektronickým podpisem.

(2) Operátor trhu v systému operátora trhu přidělí výrobci energie po zaevidování údajů podle odstavce 1 registrační číslo, pokud jej již nemá přiděleno podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo s plynem, a umožní mu zabezpečený přístup do systému operátora trhu.

Paragraf upravuje postup výrobce energie, kterým eviduje informace o výrobci, výčet požadovaných údajů je uveden v příloze č. 1.

§ 5

Evidence údajů o zdroji elektřiny

(1) Výrobce elektřiny v systému operátora trhu uvede údaje o zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor zdroji elektřiny a dále výrobně elektřiny, jejíž součástí je evidovaný zdroj elektřiny, pokud jej již nemá přidělen podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou.

Paragraf upravuje postup pro evidenci údajů o zdroji elektřiny, výčet požadovaných údajů je uveden v příloze č. 2.

§ 6

Evidence údajů o výrobně tepla

(1) Výrobce tepla z obnovitelného zdroje a výrobce tepla z neobnovitelného zdroje v systému operátora trhu uvede údaje o výrobně tepla podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobce tepla z obnovitelného zdroje, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje provozující výrobnu tepla, která je zároveň výrobnou elektřiny, eviduje dále údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu výrobně tepla jednoznačný identifikátor.

Paragraf upravuje postup pro evidenci údajů o výrobně tepla, výčet požadovaných údajů je uveden v příloze č. 3 a dále upravuje postup, pokud je výrobna tepla zároveň výrobnou elektřiny.

§ 7

Evidence údajů o výrobně biometanu

(1) Výrobce biometanu v systému operátora trhu uvede údaje o výrobně biometanu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Výrobce biometanu provozující výrobnu biometanu, která je zároveň výrobnou elektřiny, uvede dále údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Výrobce biometanu provozující výrobnu biometanu, která je zároveň výrobnou tepla, uvede dále údaje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu výrobně biometanu jednoznačný identifikátor, pokud jej již nemá přidělen podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem.

Paragraf upravuje postup pro evidenci údajů o výrobně biometanu, výčet požadovaných údajů je uveden v příloze č. 4 a dále upravuje postup, pokud je výrobna biometanu zároveň výrobnou elektřiny a/nebo tepla.

§ 8

Evidence údajů o podpoře

(1) Výrobce energie uvede údaje o podpoře včetně formy podpory a režimu zeleného nebo aukčního bonusu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(2) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s podporou ve formě zeleného bonusu dále zvolí počet provozních hodin výrobny elektřiny.

(3) V případě registrace podpory formou aukčního bonusu uvede výrobce elektřiny referenční aukční cenu nebo výši aukčního bonusu a další údaje podle § 10d odst. 2 zákona.

Paragraf upravuje postup pro evidenci podpory, výčet požadovaných údajů je uveden v příloze č. 5. Systém operátora trhu by měl na základě údajů uvedených výrobcem podle § 4 až 7 umožnit výrobci výběr pouze parametrů z přílohy č. 5, které umožní zaevidování pouze takové podpory, kterou umožňuje zákon.

Ověření údajů k registraci podpory

§ 9

(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o zdroji elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje operátora trhu a výrobce elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne obdržení informací podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, způsobu připojení zdroje elektřiny, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu zdroje elektřiny, datu připojení zdroje elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobného dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji uvedenými výrobcem elektřiny v systému operátora trhu. Pokud se některé údaje neshodují, informuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy operátora trhu, o které údaje se jedná.

(2) Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů evidovaných podle § 4 a 5 s údaji již dříve evidovanými v systému operátora trhu, s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, s informací provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 a v případě podpory formou aukčního bonusu též s údaji v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce.

Paragraf upravuje postupy a termíny při kontrole zadaných údajů výrobcem elektřiny operátorem trhu a provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy. Tyto jsou po zadání výrobcem elektřiny kontrolovány operátorem trhu s databází licencí vydaných Energetickým regulačním úřadem a současně provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud nedojde v rámci procesu ověřování k sesouhlasení údajů, výrobce je prostřednictvím systému OTE informován, o jaké údaje se jedná.

§ 10

Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů evidovaných podle § 4 a 6 s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie. V případě výrobny tepla podle § 6 odst. 2 operátor trhu zároveň ověřuje shodu údajů týkající se zdroje elektřiny postupem podle § 9.

Paragraf upravuje postupy operátora trhu při kontrole zadaných údajů výrobcem tepla. Tyto jsou po zadání výrobcem tepla kontrolovány v databázi licencí Energetického regulačního úřadu. Jedná-li se současně o výrobnu elektřiny, jsou současně ověřovány i údaje týkající se výrobny elektřiny. Pokud nedojde v rámci procesu ověřování k sesouhlasení údajů, výrobce je prostřednictvím systému OTE informován, o jaké údaje se jedná.

§ 11

(1) V případě, že je výrobna biometanu připojena přímo, nebo prostřednictvím plynárenského zařízení jiného výrobce plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě, operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobně biometanu podle § 7. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje operátora trhu a výrobce biometanu prostřednictvím systému operátora trhu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, instalovaném výkonu výrobny biometanu, datu připojení výrobny biometanu k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo zařízení jiného výrobce plynu z montážního protokolu nebo obdobného dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji evidovanými výrobcem biometanu v systému operátora trhu. Pokud se některé údaje neshodují, informuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy operátora trhu, o které údaje se jedná.

(2) Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů evidovaných podle § 3 a 6 s údaji již dříve evidovanými v systému operátora trhu, s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nebo s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu a v případě výrobny biometanu připojené k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo k plynárenskému zařízení jiného výrobce plynu dále pak s informací provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy. V případě výrobny biometanu, která je současně výrobnou elektřiny nebo tepla, operátor trhu zároveň ověřuje shodu údajů podle § 9 nebo 10.

Paragraf upravuje postupy a termíny při kontrole zadaných údajů výrobcem biometanu operátorem trhu a provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Tyto jsou po zadání výrobcem biometanu kontrolovány operátorem trhu s databází licencí vydaných Energetickým regulačním úřadem a současně provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Jedná-li se současně o výrobnu elektřiny a/nebo výrobnu tepla, jsou současně ověřovány i údaje týkající se výrobny elektřiny a/nebo výrobny tepla. Jedná-li se o výrobnu biometanu, která není připojena k přepravní nebo distribuční soustavě, jsou údaje zadané výrobcem biometanu kontrolovány operátorem trhu pouze s databází licencí vydaných Energetickým regulačním úřadem (obdobný postup jako u výroben tepla). Pokud nedojde v rámci procesu ověřování k sesouhlasení údajů, výrobce je prostřednictvím systému OTE informován, o jaké údaje se jedná.

§ 12

(1) Operátor trhu prostřednictvím systému operátora trhu neprodleně informuje výrobce energie o ověření shody údajů podle § 9 až 11 a o dni provedení registrace podpory.

(2) Pokud nedojde k ověření shody údajů podle § 9 až 11, operátor trhu neprodleně informuje výrobce energie, že registrace nebyla provedena, a u kterých údajů nedošlo k ověření shody.

(3) Výrobce energie je oprávněn opravit údaje, u nichž nedošlo k ověření shody, doložit operátorovi trhu nové podklady a vysvětlit rozpor v údajích ověřovaných s provozovatelem přenosové soustavy, přepravní soustavy nebo distribuční soustavy. Operátor trhu vyhodnotí předložené podklady a informace a ověří opravené údaje podle § 9 až 11. Pokud byl rozpor v údajích opraven nebo vysvětlen, operátor trhu informuje výrobce energie o provedení registrace, v opačném případě registrace nebude provedena. Operátor trhu výrobci energie zdůvodní neprovedení registrace. Pokud došlo k opravě údajů, dnem

Nahrávám...
Nahrávám...