dnes je 27.5.2024

Input:

Návrh vyhlášky o modernizaci výrobny elektřiny

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.24
Návrh vyhlášky o modernizaci výrobny elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ke schválení návrh vyhlášky o požadavcích na modernizaci podporovaných výroben elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny (vyhláška o modernizaci výrobny elektřiny).

Jedná se o návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů, vypracované na základě zmocnění podle § 53 odst. 1 písm. y) a z)schválené novely zmíněného zákona ze dne 15. září 2021, která byla součástí zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Návrh vyhlášky stanovuje podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny (§ 6c odst. 1, § 39 odst. 4). Dále pak způsob stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení zdroje elektřiny (§ 6b odst. 2).

Vyhláška rovněž uvádí požadavky na modernizaci podle formy podpory, co se považuje za dokončení modernizace výrobny elektřiny a jakým procesem se splnění požadavků na modernizaci výrobny elektřiny prokazuje. Vyhláška dále specifikuje rozsah uchovávání dokladů prokazující provedení modernizace výrobny elektřiny.

V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny podle § 6c, se podle zákona právo na podporu elektřiny vztahuje u palivového zdroje elektřiny na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení, kdy způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis. Ve vyhlášce je stanoveno, jakým způsobem bude určeno roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úprav.

Schválení návrhu vyhlášky je nutným předpokladem k modernizaci efektivních výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a dalších podporovaných zdrojů a plnění cílů, které jsou pro tyto zdroje stanoveny do roku 2030 legislativou ČR i legislativou EU.

Komentář k jednotlivým ustanovením z aplikace ODok

Vyhláška

ze dne 2021

o požadavcích na modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny (vyhláška o modernizaci)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. y) a z) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6b odst. 2 písm. b), § 6c odst. 1 a § 39 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie,

b) způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny, a

c) rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny.

Ustanovení vymezuje předmět úpravy stanovený vyhláškou na základě zmocnění zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 382/2021. Předmětem úpravy jsou podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie. Dále je předmětem úpravy způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny, a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny.

§ 2

Podmínky a požadavky na modernizaci

(1) Požadavky na modernizaci výrobny elektřiny jsou v případě výroben elektřiny, pro které zákon stanoví při provedení modernizace podporu formou:

a) zeleného bonusu na elektřinu, vynaložení finančních prostředků na modernizaci výrobny elektřiny alespoň ve výši podle odstavce 2 zahrnující úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení, s výjimkou nezpůsobilých výdajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) aukčního bonusu, výměna nebo generální oprava technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav výrobny elektřiny kumulativně alespoň v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální výše finančních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny se stanoví jako součin měrných investičních nákladů stanovených právním předpisem upravujícím technicko-ekonomické parametry pro stanovení podpory, účinném v době dokončení modernizace, a instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny. Minimální výše finančních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny může být až o 15 % nižší než minimální výše stanovená podle věty první, pokud výrobce znaleckým posudkem prokáže, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny.

Ustanovení obecně definuje požadavky na modernizaci výroben elektřiny pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů. Tyto požadavky na modernizaci jsou

a) v případě výroben elektřiny, pro které zákon stanoví při provedení modernizace podporu formou zeleného bonusu na elektřinu, vynaložení finančních prostředků na modernizaci výrobny elektřiny alespoň ve výši podle odstavce 2 zahrnující úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení, s výjimkou nezpůsobilých výdajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) v případě výroben elektřiny, pro které zákon stanoví při provedení modernizace podporu formou aukčního bonusu, výměnu nebo generální opravy technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav výrobny elektřiny alespoň v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Dále je stanoven způsob výpočtu minimální výše finančních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny.

§ 3

Rozsah uchovávaných dokladů

(1) Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny uvede výrobce v prohlášení podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, které vloží do systému operátora trhu nejpozději při registraci podpory modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu podle právního předpisu upravující postupy registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

(2) Výrobce uchovává všechny doklady prokazující výši finančních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny a rozsah modernizace a znalecký posudek, kterým prokázal, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny.

Toto ustanovení stanovuje rozsah dokladů uchovávaných při modernizaci výrobny elektřiny, povinnost výrobce vložit informace v rozsahu přílohy č. 3 do systému operátora trhu a ukládá výrobci uchovávat všechny doklady prokazující výši finančních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny a rozsah modernizace a znalecký posudek, kterým prokázal, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou.

§ 4

Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny

(1) V případě, kdy úpravou dojde k navýšení instalovaného elektrického výkonu palivového zdroje elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úprav, postupem podle odstavce 2 a 3.

(2) V případě, že je zdroj elektřiny v provozu více než 5 kalendářních let, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se

Nahrávám...
Nahrávám...