dnes je 27.5.2024

Input:

Návrh vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

16.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.5
Návrh vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Energetický regulační úřad

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Od vydání vyhlášky č. 41/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, která vstoupila v účinnost 27. února 2010, uplynulo více než 9 let, přičemž tato doba přinesla řadu praktických zkušeností s fungováním a aplikací vyhlášky v praxi. Navrhovaná vyhláška reaguje na aktuální problémy vyplývající ze získaných zkušeností.

Předkládaný návrh vyhlášky navazuje na současnou konstrukci vyhlášky č. 540/2005 Sb., požadovaná kvalita dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a její parametry jsou vyjádřeny prostřednictvím standardů kvality dodávek a souvisejících služeb. Za nedodržení standardů se podle zákona poskytuje náhrada ve výši stanovené touto vyhláškou.

Držitelé licencí dodržují v důsledku existence vyhlášky kvalitu dodávek a poskytovaných služeb na stanovené úrovni, aby minimalizovali případy nedodržení stanoveného standardu a v důsledku toho případy poskytování náhrad.

Z hlediska systému náhrad je nutné zdůraznit, že se nejedná o originární úpravu vyhlášky, která by zakládala povinnost k hrazení náhrad v případě nedodržení stanovených standardů, ale tato povinnost je uložena § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. Navrhovaná vyhláška pouze toto zákonné ustanovení provádí.

Jelikož oprávněnými subjekty jsou především zákazníci, pro prohloubení právní jistoty a celkové zvýšení transparentnosti postupů vyhláška zpřesňuje procesy uplatňování žádosti a poskytování náhrady na míru jednotlivým účastníkům trhu. Přitom jsou plně respektovány smluvní vztahy na trhu s elektřinou.

Zkušenosti získané za dobu platnosti stávající vyhlášky dále ukázaly, že splnění lhůt pro uplatnění náhrady za nedodržení standardů je z pohledu zákazníků obtížné z důvodu krátkých lhůt pro uplatnění náhrady, a proto došlo také k prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů.

Předkládaná vyhláška tedy v základu zachovává zavedenou praxi, kdy náhradu vůči povinnému subjektu uplatňuje oprávněný subjekt na základě písemné žádosti, nicméně tento princip v případě nedodržení vybraných standardů modifikuje, když zavádí režim tzv. automaticky poskytovaných náhrad. Smyslem nové úpravy je u vybraných standardů přenosu a distribuce elektřiny změnit princip poskytování náhrad, kdy podkladem pro jejich poskytnutí nebude žádost oprávněné osoby, ale samotné porušení standardu. V případě těchto vybraných standardů se ustanovení o žádosti a jejích náležitostech nepoužijí. V tomto ohledu tedy vyhláška rovněž klade důraz na přesné vymezení postupů při automatickém poskytování náhrad.

Pokud dojde k poskytnutí náhrady za porušení standardu (ať už v režimu na žádost, nebo automaticky), povinný subjekt rovněž oprávněnému subjektu zašle tzv. vyrozumění o poskytnutí náhrady ve struktuře vymezené vyhláškou. I toto je nový institut oproti stávajícímu znění vyhlášky.

Ohledně dalších aspektů je z aktuálního pohledu současné znění vyhlášky v mnoha ohledech v praxi překonané. Z tohoto důvodu jsou vyhláškou oproti stávajícímu právnímu stavu navrhovány zejména následující změny:

 1. prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 12 měsíců, a to shodně u všech standardů v režimu na žádost,
 2. navýšení současných náhrad za nesplnění standardů (s ohledem na růst regulovaných cen distribuce elektřiny od doby poslední účinné změny vyhlášky),
 3. zpřesnění postupů při uplatňování náhrad v případě více nadřazených distribučních soustav,
 4. v případě některých služeb přenosu nebo distribuce elektřiny mohou být nově oprávněnou osobou rovněž výrobci elektřiny z hlediska směru toku elektřiny z výrobny do distribuční soustavy,
 5. obecné upřesnění pojmů a definic vztahujících se k vyhlášce v návaznosti na novely energetického zákona,
 6. v reakci na praxí objevené nedostatky komplexní zpřesnění standardů,
 7. aktualizace struktury zpráv, které dotčení účastníci trhu vykazují ERÚ pro účely statistiky a následného vyhodnocení,
 8. aktualizace a zpřesnění postupů vykazování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb,
 9. snížení administrativy držitelů licence – zánik povinnosti zasílat výkazy v listinné formě.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny tyto nové standardy:

a) standard zaslání návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě (nahrazuje původní standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě) jako nástroj zajištění ochrany oprávněných zájmů žadatele o připojení, reagující na existenci zákonného práva na připojení žadatele o připojení, a zákonné povinnosti provozovatele soustavy žadatele k soustavě připojit,

b) proces změny distribuční sazby – komplexnější nová úprava postupů respektující smluvní vztahy na trhu s elektřinou:

 • standard lhůty pro vyřízení žádosti o změnu distribuční sazby;

 • standard lhůty pro předání požadavku zákazníka pro změnu distribuční sazby provozovateli distribuční soustavy;

c) standard lhůty pro vyúčtování dodávky elektřiny – účelem je zabránění nelegitimní pasivitě nebo záměrným průtahům při vyúčtování dodávek elektřiny (ochrana spotřebitele).

Oproti stávajícímu znění vyhlášky byl bez náhrady zrušen "Standard dodržení termínu schůzky se zákazníkem", zejména z důvodu přesunu zákaznické podpory na prostředky dálkové komunikace.

Energetický regulační úřad při přípravě předkládaného návrhu vyhlášky zvažoval, zda provedené úpravy předložit jako návrh nového znění předmětné vyhlášky, nebo jako novelu vyhlášky č. 540/2005 Sb. Rozhodnutí předložit návrh nové vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice vychází jak z charakteru a závažnosti úprav, tak z množství případných novelizačních bodů.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2021

o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady za její nedodržení, výši náhrad a postupy pro jejich poskytnutí, a dále postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

V § 1 je vymezen předmět úpravy vyhlášky, tedy jakých institutů a právních vztahů se vyhláška týká a které v souladu s energetickým zákonem provádí. Vyhláška o kvalitě dodávek stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady za její nedodržení, výši náhrad a postupy pro jejich poskytnutí, a dále postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny stav v odběrném nebo předávacím místě zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy, při kterém není přenosová nebo distribuční soustava schopna dopravovat do tohoto a z tohoto místa elektřinu; za přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny není považován stav, jehož příčinou je elektrické zařízení zákazníka nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 6 energetického zákona, nebo společné elektrické zařízení v nemovitosti,

b) dlouhodobým přerušením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny s dobou trvání delší než 3 minuty,

c) krátkodobým přerušením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny s dobou trvání od 30 sekund do 3 minut včetně,

d) plánovaným přerušením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy nebo v jejich ochranném pásmu podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 6 a odst. 5 a § 25 odst. 3 písm. c) bodu 5 a odst. 5 energetického zákona,

e) ukončením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny okamžik obnovení schopnosti přenosové nebo distribuční soustavy dopravovat elektřinu do odběrného nebo předávacího místa zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy, nebo z předávacího místa výrobny elektřiny, a to v množství a kvalitě podle technických norem a uzavřených smluv; ukončením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny se rozumí i stav náhradního napájení odběrného nebo předávacího místa zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy,

f) dodavatelem sdružené služby výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dodává elektřinu zákazníkovi,

g) dodavatelem výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy o dodávce elektřiny dodává elektřinu zákazníkovi.

V tomto paragrafu jsou specifikovány základní pojmy používané v textu návrhu vyhlášky o kvalitě dodávek a souvisejících služeb, které nejsou definovány v jiných právních předpisech, a jejichž definování v tomto právním předpise je nezbytné pro úpravu dalších ustanovení vyhlášky.

Z důvodu právní jistoty je zde rozlišováno mezi dodavatelem a dodavatelem sdružené služby. Pro účely této vyhlášky je tedy modifikován pojem dodavatel z vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který zahrnuje oba typy dodavatele (rozlišovacím kritériem je uzavřený smluvní typ vycházející ze smluv vymezených energetickým zákonem).

§ 3

Obecná ustanovení

(1) Kvalita dodávek a služeb v elektroenergetice a její parametry jsou vyjádřeny prostřednictvím standardů přenosu nebo distribuce elektřiny, standardů dodávek elektřiny a ukazateli nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny.

(2) Za nedodržení standardu se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

a) daný účastník trhu s elektřinou ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,

b) daný účastník trhu s elektřinou prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,

c) není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí, havárií na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy, anebo v důsledku zajištění potřebných úkonů státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků, jejichž lhůty neumožňují plnění daného standardu, nebo

d) nastal stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.

(3) Ustanovení této vyhlášky o standardech přenosu nebo distribuce elektřiny a standardech dodávek elektřiny vztahující se na zákazníka a o výši náhrad pro zákazníka se použijí obdobně na výrobce elektřiny, pokud odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též na provozovatele distribuční soustavy, pokud odebírá elektřinu pro krytí ztrát v jeho distribuční soustavě a pro vlastní potřebu.

(4) Lhůty pro splnění standardu na území hlavního města Prahy podle § 7 a 9 se vztahují na provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je na území hlavního města Prahy připojena většina odběrných míst jeho zákazníků.

Tento paragraf je z hlediska vymezení principů, na kterých je poté postavena zvláštní část, velice podstatný. Platí, že kvalita dodávek a služeb v elektroenergetice a její parametry jsou vyjádřeny prostřednictvím standardů přenosu nebo distribuce elektřiny, standardů dodávek elektřiny a ukazateli nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny.

Zároveň vyhláška o kvalitě dodávek vymezuje případy (společně pro všechny standardy) které, když nastanou, nebudou brány jako nedodržení standardů. Pouze v těchto případech nebude nedodržení stanovených postupů považováno za nedodržení standardů kvality dodávky a souvisejících služeb s následnou povinností poskytnout náhrady oprávněným subjektům.

Aby bylo zabráněno pochybnostem, zda jiní účastníci trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licencí, ale na druhou stranu mají určitou vlastní spotřebu, a tedy odběr elektřiny jako každý jiný zákazník mají nárok na plnění, stanoví vyhláška explicitně, že standardy musí být plněny i v případě odběru výrobce, odebírající elektřinu pro svoje potřeby jako zákazník, nebo odběru provozovatele lokální distribuční soustavy, který odebírá elektřinu pro vlastní spotřebu a na krytí ztrát.

Poslední odstavec má za cíl odlišit lhůty pro splnění standardů na území hlavního města tak, aby platily pouze pro ty provozovatele distribučních sítí, kteří mají na tomto území převážnou většinu svých odběrných míst.

Postupy a lhůty pro poskytnutí náhrady za porušení standardu

§ 4

(1) Není-li dále stanoveno jinak, náhradu podle této vyhlášky uplatňuje na základě písemné žádosti

a) zákazník za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je jeho odběrné místo připojeno, a se kterým má sjednanou smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy,

b) zákazník za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u dodavatele sdružené služby, je-li mezi zákazníkem a dodavatelem sdružené služby sjednána smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny,

c) zákazník za nedodržení standardu dodávek elektřiny u dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě smlouvy dodává elektřinu zákazníkovi,

d) žadatel o připojení za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny podle § 13 u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení,

e) dodavatel nebo dodavatel sdružené služby za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno odběrné místo zákazníka, kterému na základě smlouvy dodává elektřinu,

f) výrobce elektřiny za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, v jehož soustavě je jeho předávací místo, a se kterým má sjednanou smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy,

a to do 12 měsíců ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle příslušného standardu nebo mělo být plánované omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny započato nebo ukončeno.

(2) V případě podle § 4 odst. 1 písm. b) dodavatel sdružené služby postoupí žádost o náhradu do 2 pracovních dnů ode dne jejího přijetí provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno.

(3) Obsahové náležitosti žádosti jsou stanoveny v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce. Neobsahuje-li žádost veškeré náležitosti, vyzve do 7 pracovních dnů provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, dodavatel nebo dodavatel sdružené služby účastníka trhu nebo žadatele o připojení, který u něho žádost uplatnil, k jejímu doplnění. Pokud účastník trhu nebo žadatel o připojení nedoplní žádost do 14 dnů od obdržení výzvy k doplnění provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, dodavatel sdružené služby nebo dodavatel není povinen se žádostí zabývat. Tuto skutečnost sdělí účastníkovi trhu nebo žadateli o připojení bez zbytečného odkladu.

(4) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, dodavatel sdružené služby nebo dodavatel poskytuje náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny nebo standardu dodávek elektřiny do 30 dnů od přijetí žádosti nebo jejího doplnění.

Ustanovení zpřesňuje vztahy subjektů povinných k dodržování stanovených standardů a subjektů oprávněných k vyžadování dodržování standardů kvality dodávek a souvisejících služeb. Především je jednoznačně určeno, vůči kterému subjektu (držiteli licence) může oprávněný subjekt dodržování standardů nárokovat a který subjekt je poté příslušný k náhradě za nedodržení stanoveného standardu.

Právní vztahy, na základě kterých dochází k realizaci dodávek elektřiny, jsou podle energetického zákona možné dvěma způsoby:

a) zákazník uzavře smlouvu o sdružených službách dodávek s obchodníkem nebo výrobcem, na základě které se dodavatel zaváže dodávat elektřinu (v obchodním smyslu) a na své jméno a na svůj účet zajistit distribuci a případně další služby (je tedy jedna smlouva s dodavatelem, a dodavatel svými smluvními vztahy zajistí ostatní nezbytné služby),

b) zákazník uzavře smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem a vedle toho další smlouvu, smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, s provozovatelem distribuční soustavy a případně další smlouvy s dalšími účastníky trhu s elektřinou.

Výše uvedenému rozlišování právních vztahů odpovídá nastavení vztahů při uplatňování náhrad za nedodržení standardů přenosu nebo distribuce elektřiny nebo standardů dodávek elektřiny. V případě, kdy zákazník uzavře smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny, je jediným jeho smluvním partnerem daný dodavatel, který se zavázal k zajištění souvisejících služeb. Za úroveň služeb, k jejichž zajištění se zavázal, tak odpovídá on.

Proto je postup při uplatňování standardů kvality a případných náhrad za jejich nedodržení takový, že zákazník jednotlivé standardy kvality bude uplatňovat vůči svému dodavateli, a ten následně vůči příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud nebude daný standard dodržen a zákazník bude nárokovat náhradu za nedodržení standardu kvality, bude jej uplatňovat u toho, s kým má uzavřenu smlouvu a kdo se mu zavázal služby ve stanovené kvalitě zajišťovat.

V případě, kdy je dodavatel sdružené služby požádán zákazníkem, se kterým má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, o náhradu za porušení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny, se stává dodavatel sdružené služby oprávněnou osobou, která žádá náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno odběrné místo zákazníka, kterému na základě smlouvy dodává elektřinu opět na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové/distribuční soustavy mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem soustavy. A naopak pokud náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dodavateli sdružené služby, dodavatel sdružené služby poukáže náhradu oprávněnému zákazníkovi do 5 pracovních dnů od realizace náhrady na účet dodavatele sdružené služby, s výjimkou náhrady za nedodržení standardu podle a 18.

V druhém případě každý z povinných subjektů odpovídá za dodržování standardů kvality zákazníkovi jenom u těch služeb, které poskytuje. Dodavatel tedy bude odpovědný za dodržování standardů kvality dodávek elektřiny, upravených ve zvláštní části v hlavě druhé, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za dodržování standardů kvality přenosu nebo distribuce podle hlavy první zvláštní části.

Specifickým oprávněným subjektem je žadatel o připojení v případě standardu zaslání návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, proto mu vyhláška vymezuje výslovně samostatný postup.

Samostatný postup zasluhuje i výrobce elektřiny, za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny při zajištění přenosu/distribuce vyrobené elektřiny příslušnou soustavou.

Bez ohledu na typ zavřené smlouvy k zajištění dodávky elektřiny či zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, náhrada za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny nebo standardu dodávky elektřiny se poskytuje na žádost, není-li ve vyhlášce stanoveno jinak.

Jako provedení zákonného zmocnění, obsaženého v § 98a odst. 2 písm. c) energetického zákona stanoví navrhovaná vyhláška v odstavci 1 lhůty pro uplatnění nároků v případě nesplnění standardů. Dochází k prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad na 12 měsíců z toho důvodu, aby bylo posíleno právo oprávněných subjektů na uplatnění náhrad.

V návaznosti na uplatnění náhrad následně poskytují licencované subjekty náhrady do 30 dnů od přijetí žádostí nebo jejího doplnění.

V neposlední řadě je v § 4 odkázáno na obsahové náležitosti samotné žádosti o náhradu, které jsou řešeny v přílohách vyhlášky.

§ 5

(1) V případě nedodržení standardu podle § 11, 12, 14, 17, 19 a 20 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy do 90 dnů ode dne následujícího po dni, kdy provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přestal být v prodlení se splněním standardu, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den prodlení dosáhla maximálního rozsahu, poskytuje náhradu

a) zákazníkovi, jehož odběrné místo je k přenosové nebo distribuční soustavě připojeno, a se kterým má sjednanou smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, nebo

b) dodavateli sdružené služby za zákazníka, jehož odběrné místo je k přenosové nebo distribuční soustavě připojeno, a se kterým má dodavatel sdružené služby uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny; dodavatel sdružené služby následně poukáže náhradu oprávněnému zákazníkovi do 5 pracovních dnů od připsání náhrady na jeho účet.

(2) V případě nedodržení standardu podle § 13 poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli náhradu do 90 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zaslal návrh smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den prodlení dosáhla maximálního rozsahu.

(3) V případě nedodržení standardu podle § 14 poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy výrobci, jehož výrobna je připojena k přenosové nebo distribuční soustavě, do 90 dnů ode dne následujícího po dni, kdy provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přestal být v prodlení se splněním standardu, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den prodlení dosáhla maximálního rozsahu.

(4) V případě nedodržení standardu podle § 23 poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby náhradu zákazníkovi do 90 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém dodavatel nebo dodavatel sdružené služby vyřídil reklamaci dodávky elektřiny, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den prodlení dosáhla maximálního rozsahu.

(5) V případě uplatnění náhrady podle § 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 a 23 se ustanovení § 4 nepoužije.

Nově zaváděný režim tzv. automaticky poskytovaných náhrad za porušení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny, případně standardu dodávek elektřiny.

V případě uplatňování náhrad za porušení vybraných standardů přenosu nebo distribuce elektřiny a vybraného standardu dodávek elektřiny, vyjmenovaných v ustanovení tohoto paragrafu, se ustanovení § 4 nepoužije. To znamená, že v případě porušení těchto standardů není nutné pro uplatnění náhrady podávat žádost povinnému subjektu.

Povinný subjekt je totiž na základě tohoto ustanovení povinen realizovat náhradu automaticky v případě porušení standardu, a to do 90 dnů ode dne následujícího po dni, kdy provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přestal být v prodlení se splněním standardu, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den prodlení dosáhla maximálního rozsahu.

V případě existence smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny i zde platí princip reflektující uzavřené smluvní vztahy a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy poskytuje náhradu dodavateli sdružené služby za zákazníka, jehož odběrné místo je k přenosové nebo distribuční soustavě připojeno, a se kterým má dodavatel sdružené služby uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Dodavatel sdružené služby následně poukáže náhradu oprávněnému zákazníkovi do 5 pracovních dnů od připsání náhrady na jeho účet.

§ 6

(1) Náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, do které je zákazník nebo výrobce elektřiny připojen.

(2) Na základě doručení písemné žádosti provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy uhradí provozovateli soustavy, který poskytl náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny podle odstavce 1, tuto náhradu včetně prokazatelných nákladů spojených s jejím poskytnutím v případě, došlo-li v jeho soustavě k nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny, které bylo příčinou poskytnutí náhrady za nedodržení standardu podle odstavce 1, a to do 30 dnů od doručení výše uvedené žádosti.

(3) Pokud náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dodavateli sdružené služby, dodavatel sdružené služby poukáže náhradu oprávněnému zákazníkovi do 5 pracovních dnů od realizace náhrady na účet dodavatele sdružené služby, s výjimkou náhrady za nedodržení standardu podle § 18.

(4) Poskytne-li provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, dodavatel sdružené služby nebo dodavatel náhradu podle § 4 nebo 5, zašle účastníkovi trhu nebo žadateli o připojení, kterému náhradu poskytl, do 5 pracovních dnů od uhrazení náhrady vyrozumění obsahující

a) identifikační číslo odběrného nebo předávacího místa zákazníka nebo výrobce elektřiny, na které se náhrada vztahuje, anebo identifikaci místa připojení žadatele o připojení,

b) označení standardu, za jehož nedodržení je náhrada hrazená,

c) datum nedodržení standardu,

d) počet dní prodlení a výpočet výše náhrady, nejde-li o nedodržení standardu podle § 7 až 9,

e) výši náhrady.(5) V případě podle § 4 odst. 3 nebo § 5 odst. 1 písm. b) předává vyrozumění podle odstavce 3 dodavatel sdružené služby zákazníkovi do 5 pracovních dnů od realizace náhrady na účet dodavatele sdružené služby.

Společné ustanovení pro § 4 a 5 vyhlášky, které se tak použije jak v případě uplatňování náhrad na žádost, tak při automatickém poskytování náhrad.

V odstavcích 1 a 2 je upřesněn postup pro uplatňování náhrad v případě propojených distribučních soustav.

Poskytne-li provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, dodavatel sdružené služby nebo dodavatel náhradu podle § 4 nebo 5, zašle oprávněnému subjektu, kterému náhradu poskytl, do 5 dnů od uhrazení náhrady vyrozumění s obsahovými náležitostmi stanovenými vyhláškou.

ČÁST DRUHÁ
STANDARDY PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY

§ 7

Standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Standardem ukončení přerušení distribuce elektřiny je ukončení přerušení distribuce elektřiny, mimo přerušení plánovaného, v odběrném místě zákazníka, a to ve lhůtě do

a) 18 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV a 12 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV na území hlavního města Prahy,

b) 12 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV a 8 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV na území hlavního města Prahy.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná okamžikem, kdy se provozovatel distribuční soustavy dozvěděl o vzniku přerušení distribuce elektřiny nebo kdy vznik přerušení distribuce elektřiny mohl a měl zjistit.

(3) Jestliže dojde u zákazníka ke vzniku několika dlouhodobých přerušení distribuce elektřiny vzniklých v důsledku téže události, je standard ukončení přerušení distribuce elektřiny dodržen, je-li doba mezi začátkem prvního dlouhodobého přerušení distribuce elektřiny a koncem posledního dlouhodobého přerušení distribuce elektřiny, které vzniklo v důsledku téže události, ale nebylo způsobeno nutnými manipulacemi pro uvedení distribuční soustavy do zapojení před poruchou, kratší než lhůta podle odstavce 1.

(4) Standardem ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny z výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy je obnovení schopnosti přenosové soustavy nebo distribuční soustavy přenášet nebo distribuovat elektřinu z výrobny elektřiny ve lhůtě 48 hodin od okamžiku, kdy se provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy dozvěděl o vzniku přerušení nebo kdy vznik přerušení mohl a měl zjistit.

(5) Za nedodržení standardu ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle odstavce 1 a 4 poskytuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, dodavateli sdružené služby nebo výrobci náhradu ve výši

a) 2 500 Kč v síti do 1 kV,

b) 10 000 Kč v síti nad 1 kV do 52 kV,

c) 50 000 Kč v síti nad 52 kV.

V § 7 je vymezen standard obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše. Tento standard se vztahuje na dvě odlišné situace. Stanovuje lhůty pro obnovu distribuce na jednotlivých napěťových hladinách distribuční soustavy na straně výstupu ze soustavy, tj. na straně odběrného místa zákazníka (odstavec 1) a odlišnou lhůtu, danou technickými parametry soustavy, pro obnovu technické schopnosti přenosové nebo distribuční soustavy přenášet nebo distribuovat elektřinu z předávacího místa výrobny elektřiny (odstavec 4). Zároveň stanoví počáteční okamžik, od kterého počíná plynout lhůta pro odstranění poruchy.

Stejně jako u jiných standardů je stanovena výše náhrady pro případ, že nebude standard dodržen.

§ 8

Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny je zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny v době, která byla jako doba zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny zákazníkovi nebo výrobci ohlášena. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny není dodržen, jestliže provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy omezí nebo přeruší přenos nebo distribuci elektřiny dříve, než ohlásil, nebo ukončí omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny později, než ohlásil.

(2) Za nedodržení standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, dodavateli sdružené služby nebo výrobci náhradu ve výši

a) 2 500 Kč v síti do 1 kV,

b) 10 000 Kč v síti nad 1 kV do 52 kV,

c) 50 000 Kč v síti nad 52 kV.

V daném ustanovení je vymezen standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny ve vazbě na dodržení doby, která byla stanovena pro omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny a jako taková i zákazníkům ohlášena v návaznosti na oznamovací povinnost provozovatele přenosové a provozovatele distribuční soustavy vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. Standard není dodržen, jestliže daný provozovatel omezí nebo přeruší distribuci elektřiny dříve, než ohlásil, nebo ukončí omezení nebo přerušení distribuce elektřiny později než ohlásil. Zároveň se stanovuje výše náhrady pro případ, že standard nebude dodržen.

§ 9

Standard výměny poškozené pojistky

(1) Standardem výměny poškozené pojistky je provedení výměny poškozené pojistky v hlavní domovní pojistkové nebo kabelové skříni, která je součástí elektrické přípojky ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy nebo je provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 6 energetického zákona, a umožnění obnovení distribuce elektřiny nejdéle do 6 hodin, na území hlavního města Prahy do 4 hodin, od okamžiku, kdy je příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby informován o přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka. Tento standard se nevztahuje na vztah provozovatelů distribučních soustav.

(2) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky poskytuje příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby náhradu ve výši 1440 Kč.

Jako další ze standardů, stanoví vyhláška standard výměny poškozené pojistky. Standardem je provedení výměny poškozené pojistky v hlavní domovní pojistkové nebo kabelové skříni zákazníka a umožnění obnovení distribuce elektřiny nejdéle do 6 hodin, na území hlavního města Prahy do 4 hodin, od okamžiku, kdy je příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby informován o přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka.

Tento standard se nevztahuje na vztah provozovatele distribuční soustavy a provozovatele nadřazené soustavy.

Tak jako u jiných standardů je stanovena náhrada.

§ 10

Standard kvality napětí

(1) Standardem kvality napětí je distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry velikosti a odchylky napájecího napětí a frekvence v místě připojení, které jsou v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy nebo s parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Za nedodržení standardu kvality napětí poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby, který podal reklamaci kvality napětí dle § 11, náhradu ve formě slevy ve výši 50 % z ceny zajišťování distribuce elektřiny po dobu trvání snížené kvality napětí. Uvedená sleva se neuplatňuje na cenu za překročení rezervované kapacity, cenu za překročení rezervovaného příkonu, cenu za překročení rezervovaného výkonu, cenu za nedodržení účiníku a cenu za nevyžádanou dodávku jalové energie.

Tento standard kvality elektřiny vymezuje kvalitu elektřiny ve smyslu jakosti dodávané elektrické energie. Jakost elektřiny jako komodity spotřebovávané konečným zákazníkem je dána zejména napětím a frekvencí.

I zde je stanovena výše náhrady pro případ, že nebude standard dodržen, v tomto případě v podobě slevy ve výši 50 % z ceny zajišťování distribuce elektřiny po dobu trvání snížené kvality napětí.

Samotná sleva bude nicméně aplikována až s odloženou účinností od 1. 1. 2023.

§ 11

Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí je prověření oprávněnosti reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka na kvalitu napětí a písemné vyrozumění dodavatele sdružené služby nebo zákazníka o jejím prověření do 60 dnů ode dne doručení reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka provozovateli distribuční soustavy.

(2) Je-li reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka po prověření shledána provozovatelem distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného vyrozumění dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi určení způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, jinak není standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí dodržen.

(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby náhradu ve výši 1 440 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 36 000 Kč.

Předmětný standard kvality ukládá danému provozovateli distribuční soustavy vyřizovat ve stanovených lhůtách uplatněné stížnosti zákazníků nebo dodavatelů sdružené služby, jde-li o vztah provozovatele distribuční soustavy a příslušného dodavatele vzniklý v souvislosti se závazkem dodavatele zajistit zákazníkovi službu distribuční soustavy na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Tato lhůta je stanovena na 60 dnů, přičemž lhůta se považuje za dodrženou jenom v případě, je-li v této lhůtě subjekt, který reklamaci uplatňuje, vyrozuměn o jejím prověření a v případě, že taková reklamace byla posouzena jako oprávněná, rovněž vyrozuměn o tom, jakým způsobem a v jakém termínu budou příčiny distribuování elektřiny ve snížené kvalitě odstraněny.

Za nesplnění tohoto standardu je stanovena výše náhrady, včetně jejího horního limitu.

§ 12

Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí

(1) Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí je provedení potřebných opatření příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k odstranění příčin snížené kvality napětí ve lhůtě ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, která činí

a) 30 dnů, je-li příčina snížené kvality napětí odstranitelná jednoduchým provozním opatřením, například manipulací v zařízení distribuční soustavy,

b) 6 měsíců, je-li příčina snížené kvality napětí odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není třeba úkonů podle stavebního zákona1, a příčinu snížené kvality napětí nelze odstranit postupem podle písmene a), nebo

c) 24 měsíců, je-li příčina snížené kvality napětí odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je třeba úkonů podle stavebního zákona1); za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nedojde-li přes veškeré vynaložené úsilí provozovatele distribuční soustavy k zajištění potřebných úkonů podle stavebního zákona1) z důvodu, který nastal nebo existuje nezávisle na jeho vůli.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí poskytne provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby náhradu ve výši 1 440 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 72 000 Kč.

Zde uvedený standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny je úzce spjatý s předchozím standardem a navazuje na něj. V rámci tohoto standardu kvality jsou specifikovány lhůty, které jsou jako mezní stanoveny pro provedení nezbytných opatření v distribuční soustavě.

Pro odstranění příčin snížené kvality jsou stanoveny 3 rozdílné lhůty, které zohledňují složitost prováděných úprav. Pro případ nedodržení standardu kvality je stanovena výše náhrady, včetně horní hranice.

V případě nutnosti stavebně-technického opatření, k jehož provedení je třeba úkonů podle stavebního zákona rovněž vymezuje i specifickou situaci, která, když nastane, tak se nebude považovat za porušení standardu.

§ 13

Standard zaslání návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě

(1) Standardem zaslání návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele o připojení k přenosové soustavě nebo

Nahrávám...
Nahrávám...