dnes je 18.6.2024

Input:

Vyhláška o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.22
Vyhláška o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

Ministerstvo financí

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 358/2023 Sb., o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření.

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tato zákonná úprava reagovala na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020.

Toto ustanovení upravovalo povinnost daňového subjektu podávat tzv. formulářová podání při správě daní na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, anebo na analogickém tiskovém výstupu z počítačové tiskárny. Formulářovým podáním se rozumí např. přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení, dodatečné daňové tvrzení a vyúčtování. Vydáním tiskopisu formulářového podání dochází jak k určení údajů, které jsou v něm požadovány, tak k určení uspořádání tohoto tiskopisu včetně jeho grafické podoby atd. Podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v předmětném nálezu však musí být okruh údajů vyžadovaných od daňového subjektu v rámci formulářových podání při správě daní specifikován zákonem s tím, že konkrétní údaje mohou být konkretizovány formou podzákonného právního předpisu. Důvodem je zejména zajištění určitosti těchto údajů s ohledem na principy zpracování osobních údajů, dostatečnou míru konkrétnosti povinností, se kterými je spojena sankce, a na požadavek možnosti přezkumu ústavní konformity okruhu údajů, které jsou požadovány. Ústavní soud proto uvedl, že ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu ve své historické podobě nesplňovalo podmínky stanovené ústavním pořádkem pro uložení povinnosti daňovému subjektu sdělovat údaje nezbytné pro správu daní. V návaznosti na to bylo proto nezbytné cestou novelizace uvést § 72 daňového řádu do souladu se závěry předmětného nálezu Ústavního soudu, který na přijetí této úpravy stanovil výše uvedenou lhůtu do konce roku 2020, kdy nastala derogace předchozí právní úpravy. Formulářová podání jsou klíčovým nástrojem pro komunikaci mezi daňovým subjektem a správcem daně a jejich eliminace by vedla k vážným komplikacím na obou stranách.

V rámci nového znění § 72 odst. 2 daňového řádu byly obecně normovány tři možné alternativy způsobů, jimiž lze formulářové podání učinit. Formulářové podání tak je především možné podat na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Po stránce obsahové tento tiskopis musí obsahovat pouze takové údaje a náležitosti a případně jejich uspořádání, které odpovídají zákonné úpravě a jejím podrobnostem upraveným vyhláškou Ministerstva financí (viz odstavce 3 až 5). V případě, že je cestou vyhlášky upraven přímo vzor tiskopisu, je následně tiskopis vydán podle tohoto vzoru. Další způsob, kterým lze učinit formulářové podání, je stejně jako v minulosti podání na tiskovém výstupu, jehož obsah (údaje, náležitosti a jejich uspořádání) odpovídá vydanému tiskopisu, anebo vzoru tiskopisu upravenému ve vyhlášce Ministerstva financí, pokud tato vyhláška takový vzor obsahuje. Třetí způsob představuje elektronické formulářové podání, jehož formát a strukturu zveřejní správce daně, přičemž okruh údajů, který je v takovém podání požadován, musí opět odpovídat okruhu údajů, které vyplývají ze zákonné úpravy a z jejích podrobností stanovených vyhláškou Ministerstva financí, resp. ze vzoru, který je vyhláškou stanoven. Rovněž zveřejněný formát formulářového podání musí respektovat minimální požadavky na tento formát stanovený vyhláškou.

Ustanovení § 72 odst. 3 daňového řádu obsahuje obecný výčet základních okruhů údajů, které mohou být součástí formulářových podání, společný pro všechny daňové zákony. Na výše uvedené navazuje v § 72 odst. 4 a 5 daňového řádu úprava zmocnění Ministerstva financí k vydání vyhlášky upravující podrobnosti údajů a náležitostí, a popřípadě jejich uspořádání v rámci formulářových podání. V případě elektronických formulářů lze takto stanovit též jejich formát. Konečně je možné podle § 72 odst. 5 písm. e) stanovit vzor formulářového podání.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a zákonné zmocnění v § 72 daňového řádu vydalo dosud Ministerstvo financí sadu vyhlášek, které stanovily zejména vzory formulářových podání pro jednotlivé daně. Konkrétně se jedná o tyto vyhlášky:

1) vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, ve znění pozdějších předpisů,

2) vyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních her,

3) vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.,

4) vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

5) vyhláška č. 475/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

6) vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s průběžnými aktualizacemi vzorů formulářových podání byla nicméně identifikována rovněž potřeba normovat cestou vyhlášky také vzor tiskopisu pro vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního

Nahrávám...
Nahrávám...