dnes je 30.6.2022

Input:

Návrh revize nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

23.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3.3
Návrh revize nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Obecné shrnutí

Revizi nařízení č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "nařízení o ACER"), je nutné vnímat v souvislosti s návrhy revize nařízení č. 714/2009, viz Návrh revize nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a novelou směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, viz Návrh revize směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Novelu nařízení o ACER lze rozdělit do dvou rovin:

  • Jedná se o navýšení pravomocí ACER ohledně rozhodování v některých otázkách s přeshraničním významem.

  • Druhou rovinou jsou pak otázky fungování jednotlivých orgánů ACER, kterými jsou správní rada, Rada regulátorů, ředitel ACER a odvolací senát ACER, a dále vztahů mezi nimi.

Druhé dva legislativní návrhy pak rovněž uvádějí další nové pravomoci ACER, jimž se však tento komentář věnovat nebude, neboť jsou okomentovány samostatně v uvedených článcích.

Význam agentury ACER

Agentura ACER byla zřízena za účelem snazšího dosažení dohody mezi národními regulačními orgány členských států EU v rámci společných rozhodnutí a společných postupů vzhledem k rostoucí roli přeshraničního rozhodování a v návaznosti na vytvoření jednotného trhu s energií. Členem agentury ACER je tedy i český regulační orgán v oblasti energetiky – Energetický regulační úřad. Agentura ACER tedy zaujímá jakousi roli koordinátora v případech, kdy dva a více členských států nespějí ke společnému cíli. Za tímto účelem nařízení definuje úkoly ACER, konzultační procesy a principy monitorování ze strany ACER a formy dokumentů, které ACER přijímá. Pravomoci ACER jsou nově posíleny se zaměřením na samostatné rozhodování členského státu, jež má přeshraniční význam, aby toto rozhodnutí bylo v souladu s myšlenkou zmíněného jednotného trhu s energií.

Zvláště se pak nařízení zaměřuje na rozhodování na regionální úrovni, a to konkrétně tak, že podle nařízení nejprve ředitel ACER vyhodnotí, zda daná problematika má regionální charakter. Následně pak proběhne rozhodnutí v rámci Rady regulátorů ACER s případnou podporou regionální podskupiny, která by měla být tvořena příslušnými regulátory daného regionu. Rozhodnutí Rady regulátorů a regionálních skupin (dle typu rozhodnutí – evropské, resp. regionální) je pak nově přijímáno pouze prostou většinou všech přítomných.

Návrh nařízení dále zavádí dohled nad činnostmi nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, tzv. NEMOs (Nominated Electricity Market Operators), monitoring a analýzu činností tzv. regionálních provozních center a pravomoc koordinace národních regulačních orgánů. Členem NEMOs je za Českou republiku operátor trhu. ACER by měl být odpovědný za hodnocení činností těchto subjektů, předkládat doporučení daným evropským institucím, měl by provádět dohled nad velkoobchodním trhem, rozhodovat regulatorní záležitosti přeshraničního dosahu s tím, že rozhodovací pravomoci jsou posíleny zejména při zavádění kodexů sítě a posuzování nabídkových zón. Rovněž by měl ACER schvalovat metodologii a výpočet tzv. hodnocení přiměřenosti zdrojů, návrhy na technické specifikace v rámci přeshraniční účasti v kapacitních mechanismech a koordinovat činnosti spojené s tzv. rizikovou připraveností.

Navýšení kompetencí agentury ACER

Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních úloh ACER je rozhodování v případě nedohody dvou a více regulačních orgánů, a to v otázkách s přeshraniční působností, viz čl. 6 odst. 8. Dochází zde k posunu pravomocí, jelikož ve stávajícím znění nařízení ACER může rozhodovat pouze za předpokladu nedohody v otázkách týkajících se přeshraniční infrastruktury (nikoli obecně). Příslušné ustanovení je logickým krokem Evropské komise, jejímž cílem je dosažení jednotného trhu s energiemi. I když se jedná o nařízení, lze konstatovat, že vymezení působnosti ACER v tomto bodu není podrobně definováno a je možný negativní

Nahrávám...
Nahrávám...