dnes je 6.12.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.21
Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

redakce EnergetikaInfo.cz

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "energetický zákon") je Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") povinen stanovit vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou.

Podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie") je dále Úřad povinen stanovit vyhláškou:

  • způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrady, operátorovi trhu,

  • způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje a ceny za činnost povinně vykupujícího,

  • termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, a

  • způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.

Na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona a ustanovení § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona o podporovaných zdrojích energie vydal v roce 2015 Úřad vyhlášku č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen "vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou"), která nahradila vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Vyhláška č. 408/2015 Sb. byla v následujících letech několikrát novelizována, a to v roce 2017 vyhláškou č. 127/2017 Sb., v roce 2020 byla novelizována vyhláškou č. 302/2020 Sb., v roce 2021 byla novelizována vyhláškami č. 125/2021 Sb. a č. 490/2021 Sb. a v roce 2022 byla novelizována vyhláškou č. 404/2022 Sb.

Navrhované úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou reflektují změny, které na trhu s elektřinou probíhají. Nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, noví aktéři na trhu s elektřinou, z národních trhů s elektřinou se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto, ale i mnohých dalších jiných faktorů zasahujících do procesu Evropské harmonizace se rovněž mění regulatorní prostředí. Je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních předpisů, které stanovují pravidla fungování trhu s elektřinou. Ačkoliv pravidelné změny právních předpisů mohou být trhem, resp. účastníky, kteří na trhu s elektřinou působí, vnímány negativně, může být toto redukováno tak, že navrhované úpravy budou transparentně konzultované s dotčenými účastníky trhu a budou přijímány postupně a souběžně s tím, jak se mění tržní prostředí. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, který upravuje značnou část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem. Proto je při navrhovaných úpravách volen postup opírající se o pravidelné konzultace navrhovaných změn s účastníky trhu a jejich postupné zavádění, jelikož i zde je nutné vnímat riziko toho, že nepatrné úpravy mohou vyvolat velké změny, které se mohou projevit v nákladech účastníků trhu, nebo by mohly vést ke vzniku nerovné hospodářské soutěže.

Cíl novely

S ohledem na výše uvedené, i přes to, že vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou byla novelizována v nedávné době, je nutné provést v krátké době další nezbytné úpravy příslušných postupů stanovených touto vyhláškou.

Cílem navrhované úpravy je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona a § 53 odst. 2 písm. k) zákona o podporovaných zdrojích energie.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny zcela nové postupy v oblasti:

a) Harmonizace systému zúčtování odchylek, kdy změna spočívá v přechodu na jednotné stanovení zúčtovací ceny odchylky v záporném i kladném směru v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. c) Nařízení Komise (EU) 2017/2019 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (dále též "nařízení EBGL"). Současný duální systém ocenění odchylky vycházel z čl. 18 odst. 7 písm. g) nařízení EBGL, dle kterého může každý připojující provozovatel přenosové soustavy do návrhu podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy nebo do podmínek pro subjekty zúčtování zahrnout prvky použití dvojích cen pro všechny odchylky na základě podmínek stanovených podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu i) nařízení EBGL a metodiku pro použití dvojích cen podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu ii) nařízení EBGL. Podle článku 52 odst. 2 nařízení EBGL se ukládá provozovatelům přenosové soustavy povinnost vypracovat návrh na další specifikaci a harmonizaci systému zúčtování odchylek. Uvedený návrh má podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu i) nařízení EBGL obsahovat podmínky, za nichž provozovatel přenosové soustavy může navrhnout svému regulačnímu orgánu použití stanovování dvojích cen a podmínky týkající se požadovaného odůvodnění. V souladu s výše uvedeným byla Úřadem schválena provozovateli přenosové soustavy výjimka pro použití tzv. duálního ocenění, tedy ocenění odchylky a protiodchylky. S ohledem na plánovaný interval zúčtování odchylek v délce 15 minut k 1. červenci 2024 došel Úřad po konzultacích s dotčenými účastníky trhu k závěru, že duální ocenění odchylky již nebude nadále potřebné a stanovení zúčtovací ceny odchylky může být v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. c) nařízení EBGL plně harmonizováno.

b) Implementace měření s pokročilými funkcemi měření a zpracování dat, tzv. AMM (automated metering management) je uvedením do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která s odloženou účinností od 1. července 2024 rozlišuje měření typu C s rozdělením na kategorie C1 až C4. V případě kategorie C1 až C3 se jedná o přímé průběhové měření s dálkovým přenosem údajů o spotřebě elektrické energie instalované v místě připojení k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, měření kategorie C4 jsou ostatní měření typu C. Tato změna souvisí se zahájením řízené implementace (rolloutem) AMM od výše uvedeného data. Cílem navrhované úpravy je uvedení vyhlášky do souladu s vyhláškou o měření elektřiny.

c) Zavedení prvků inovující tarifní strukturu, kdy navržené změny vycházející z Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech, která definuje základní cíle pro nastavení ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny. Základní princip změn je postaven na tom, že cena, kterou odběratel hradí, odpovídá nákladům a přínosům, které v soustavě vyvolává a které soustavě přináší. Změna nastává v oblasti zpoplatnění za výkonovou složku odběru elektřiny na napěťových hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, které míří především na správné přiřazení nákladů a vytvoření relevantních cenových signálů vedoucích k vyšší efektivitě využití soustavy a uvolnění blokovaného výkonu soustavy pro možnost dalšího využití. Hlavní navrhovanou změnou je zrušení ceny za rezervovanou kapacitu, ceny za překročení rezervované kapacity a její nahrazení cenou za rezervovaný příkon a cenou za maximální odebraný výkon. Uvedená změna zásadně mění podmínky pro kategorizaci výrobců elektřiny na napěťových hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, za účelem úhrady ceny za rezervovaný příkon a ceny za maximální odebraný výkon. Se zrušením ceny za rezervovanou kapacitu souvisí rovněž zrušení postupu pro provoz pro ověření technologie zákazníka, který po zrušení ceny za rezervovanou kapacitu postrádá smysl.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny podstatné změny v postupu v oblasti:

d) Registrace předávacího místa výrobny provozované v režimu zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona. S ohledem na budoucí rozvoj elektroenergetického trhu související se vstupem nových funkcionalit na trhu (např. agregace výroby elektřiny, využívání flexibility poptávky apod.) a rostoucí podíl aktivních zákazníků na trhu s elektřinou, kteří vyrábí elektřinu ve svých odběrných místech a nespotřebovanou elektřinu chtějí nabízet na trhu s elektřinou, je nutné zajistit transparentní a systémové rozdělení výroby elektřiny a spotřeby elektřiny. S tím je spojeno i vhodné nastavení identifikátorů subjektů na trhu, kterým je možné správně přiřadit data o jejich odběru elektřiny nebo dodávce elektřiny, což je i cílem navrhované úpravy. Jedná se o změnu dosavadního postupu, kdy podle stávajícího znění § 16a odst. 4 provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo zákazníka, do něhož byla připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výrobna do 10 (nově 50) kW včetně. Pokud zákazník provozující tuto výrobnu požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci identifikačního číselného kódu předávacího místa výrobny elektřiny (dále též "výrobní EAN"), nebo se stal držitelem licence na výrobu elektřiny, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční soustavy následně registruje předávací místo výrobny elektřiny způsobem podle § 16b, který se vztahuje na předávací místa výroben držitele licence. Navrhovaná změna spočívá v rozšíření registrace předávacích míst výroben propojených s distribuční soustavou na všechny výrobny bez výjimek, které doposud existovaly (provozované s licencí i bez licence). Změna vychází ze základního pravidla, kdy, pokud bude uzavřena smlouva o připojení a splněny podmínky v ní sjednané, provozovatel distribuční soustavy vždy přidělí (automaticky a bez žádosti jako tomu je doposud) výrobní EAN a registruje u operátora trhu předávací místo výrobny bez ohledu na hodnotu rezervovaného výkonu a způsob připojení výrobny k distribuční soustavě. Účinnost této změny je po konzultacích s dotčenými účastníky trhu s elektřinou, s ohledem na poskytnutí dostatečného prostoru pro její implementaci, navržena k datu od 1. ledna 2025. S ohledem na nutnost úpravy registrace již připojených výroben v souladu s výše uvedeným je rovněž navrženo přechodné ustanovení, které zajistí rozdělení stávajících identifikačních číselných kódů odběrných míst zákazníků, do nichž je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona na identifikační číselný kód odběrného místa určeného pro odběr z distribuční soustavy a identifikační číselný kód předávacího místa výrobny pro dodávku do distribuční soustavy. Na základě požadavku provozovatelů distribučních soustav a v zájmu sjednocení způsobu registrace veškerých výroben připojených k distribuční soustavě je přechodné ustanovení vztaženo i na předávací místa "licencovaných" výroben, ve kterých byl historicky uskutečňován odběr z distribuční soustavy a současně dodávka do distribuční soustavy v rámci jednoho identifikačního číselného kódu předávacího místa výrobny (tzv. kombinovaný EAN). Konečný termín pro provedení změny registrace je navržen do 30. června 2025. K datu 1. července 2025 tedy budou všechny stávající i nové výrobny registrovány v systému operátora trhu jednotným způsobem.

e) Požadavky na odečet a jejich nová specifikace vychází z implementace AMM v souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která specifikuje jednotlivé typy měření elektřiny. Pro potřeby dodavatele, který dodává elektřinu účastníkovi trhu s elektřinou s měřením typu C kategorie C1, C2 nebo C3, byla zakotvena možnost požádat provozovatele distribuční soustavy až o dvacet požadavků na odečet za rok. U těchto účastníků trhu s výše uvedeným typem měření dochází k nahrazení původního oprávnění, kterým byla možnost zadání samoodečtu pro odběrné místo. Jelikož se v těchto případech jedná o průběhové měření, postrádá smysl zasílání samoodečtů ze strany účastníka trhu provozovateli distribuční soustavy. Z pohledu dodavatele však může vyvstat potřeba získat stavy v průběhu měsíce v rozlišení na vysoký a nízký tarif. Na základě požadavku na odečet tak dochází k plnému využití informace o stavu elektroměru pro potřeby vyúčtování reálné spotřeby např. při změně ceníku produktu, změně ceny při prolongaci smlouvy aj. Tato úprava se nedotýká účastníku trhu s měřením typu C kategorie C4, kdy stávající podmínky pro příjem samoodečtu zůstávají zachovány. Navrhovaná úprava možnosti zadání požadavku na odečet se nově vztahuje i na měření typu B, neboť neexistuje žádný relevantní důvod u tohoto typu měření zaslání požadavku na odečet neumožnit.

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky o Pravidlech trhu a vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem:

  • zamezení výkladových nejasností,

  • sjednocení postupů,

tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

Vlivem výše uvedeného se modifikují postupy, které vyhláška stanoví. Konkrétně:

1. postup pro organizaci trhu s regulační energií,

2. postup pro registraci odběrných míst a předávacích míst,

3. postup pro přenesení odpovědnosti za odchylku,

4. postup pro předávání údajů pro vypořádání odchylek,

5. postup pro změnu dodavatele,

6. postup pro předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb,

7. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám,

8. skladba cen,

9. postup pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy,

10. postup pro předávání údajů mezi účastníky trhu,

11. rezervace kapacity a provoz pro ověření technologie,

12. postup pro zveřejňování operátorem trhu,

13. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

14. postup při zajištění dodávky dodavatelem poslední instance,

15. postup pro provoz pro ověření technologie,

16. způsob stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinového aukčního bonusu na elektřinu.

V ostatních oblastech vyhlášky, u kterých jsou prováděny změny, se jedná o formulační a významové zpřesnění příslušného postupu.

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2023,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o Pravidech trhu s elektřinou

Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021 Sb., vyhlášky č. 490/2021 Sb. a vyhlášky 404/2022 Sb., se mění takto:

V § 2 písmeno e) zní:

"e) maximálním čtvrthodinovým odebraným výkonem nejvyšší střední hodnota činného výkonu odebraného z přenosové nebo distribuční soustavy za měřicí interval za zúčtovací období nebo jeho část, pokud v průběhu zúčtovacího období došlo ke změně rezervovaného příkonu,".

V § 2 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

"y) maximálním čtvrthodinovým dodaným výkonem nejvyšší střední hodnota činného výkonu dodaného do přenosové nebo distribuční soustavy za měřicí interval za zúčtovací období nebo jeho část, pokud v průběhu zúčtovacího období došlo ke změně rezervovaného výkonu.".

V § 16 odst. 2 se slovo "Provozovatel" nahrazuje slovy "Pokud je uzavřena smlouva o připojení a splněny podmínky v ní sjednané, provozovatel".

V § 16 odst. 2 písm. b) se slova " , s výjimkou výroben připojených do odběrných míst zákazníků podle § 28 energetického zákona s nulovým rezervovaným výkonem" zrušují.

V § 16a odst. 4 se číslo "10" nahrazuje číslem "50".

V § 16a odstavec 4 zní:

"(4) Pokud je v odběrném místě zákazníka připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje předávací místo výrobny elektřiny podle § 16b.".

V § 16a odst. 5 se za slovo "typu" vkládají slova "a kategorie".

V § 16a odst. 7 se slova "s příznakem výrobna do 10 kW včetně podle odstavce 4" nahrazují slovy "zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona,".

V § 16a odst. 7 se slova "registruje předávacímu místu podle odstavce 4 věty druhé příznak vůdčí" nahrazují slovy "postupuje podle § 16b odst. 4".

V § 18 odst. 1 se za slovo "elektřiny" vkládají slova "s nenulovým rezervovaným výkonem".

V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Odpovědnost za odchylku v odběrném místě a v místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, s výjimkou odběrného místa zákazníka provozujícího výrobnu podle § 28 odst. 5 energetického zákona s nenulovým rezervovaným výkonem, má vždy pouze jeden subjekt zúčtování. Odpovědnost za odchylku u výrobny, včetně výrobny provozované zákazníkem podle § 28 odst. 5 energetického zákona s nenulovým rezervovaným výkonem, mohou mít dva různé subjekty zúčtování s tím, že jeden subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS a druhý subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v předávacích místech výrobny pro dodávku elektřiny do soustavy.".

V § 20 odst. 1 se na konci písmene a) slovo "a" nahrazuje čárkou.

V § 20 odst 1 písm. b) se za slovo "jednotlivých" vkládájí slova "předávacích místech odběrných míst nebo výroben elektřiny,".

V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech odběrných míst zákazníků nebo výroben elektřiny s měřením typu C kategorie C1, C2 a C3.".

V § 20 odst. 2 se za text "b)" vkládají slova "nebo c)".

V § 20 odst. 3 a 4 se slova "diagramů nebo" nahrazují slovy "diagramů s měřením typu C kategorie C1, C2 a C3 a" a za slova "soustavami s měřením typu C" se vkládají slova "kategorie C4".

V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každý vyhodnocovací interval předcházejícího měsíce a za každou jím provozovanou distribuční soustavu skutečné hodnoty

a) dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3,

b) dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3,

c) dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů s měřením typu C kategorie C1, C2 a C3 a předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B a C kategorie C4,

d) dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3 a

e) dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu B a C.".

V § 20 odst. 6 se za slova "zákazníků s měřením typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 20a se slova "bodu 1, 2 nebo 4" nahrazují slovy " , b) nebo d)".

V § 21 odst. 1 se za slova "typu B" vkládají slova "a C kategorie C1, C2 a C3".

V § 21 odst. 2 a 3 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C1, C2 a C3".

V § 22 odst. 2 se slova "A nebo B" nahrazují slovy "A, B a C kategorie C1, C2 a C3".

V § 22 odst. 2 písm. c) a § 22 odst. 3 se za text "§ 20 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "a c)".

V § 22 odst. 4 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 23 odst. 3 se slova "A a B" nahrazují slovy "A, B a C kategorie C1, C2 a C3" a slova "typu B a" se nahrazují slovy "typu B a C kategorie C1, C2 a C3 a".

V § 24 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "v případě měření typu C kategorie C4, nebo nejméně jeden měsíc v případě měření typu C kategorie C1, C2 a C3".

V § 24 odst. 3 a 4 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 25 odst. 1 a 3 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 26 odst. 1, 2 a 4 až 7 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 26 odst. 1 písm. a) se za slova "typu B" vkládají slova "a C kategorie C1, C2 a C3".

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova "A a B" nahrazují slovy "A, B a C kategorie C1, C2 a C3".

V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a C kategorie C1, C2 a C3".

V § 29 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , a to tak, že kladnou hodnotu souhrnu rozdílů sníženého o platby za elektřinu opatřenou pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb operátor trhu hradí provozovateli přenosové soustavy a zápornou hodnotu souhrnu rozdílů sníženého o platby za elektřinu opatřenou pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb provozovatel přenosové soustavy hradí operátorovi trhu".

V § 34 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

V § 34 odst. 5 se na konci písmene e) doplňuje slovo "nebo" a písmeno f) se zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

V § 34 odst. 6 se text "f)" nahrazuje textem "e)".

V § 34 odst. 7 se za slovo "stupňů," vkládají slova "rezervovaném příkonu nebo".

V § 38 odst. 2 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4" a za slova "typu B" se vkládají slova "nebo C kategorie C1, C2 nebo C3".

V § 38 odst. 4 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 41 odst. 1 se za slova "typu B" vkládají slova "a C kategorie C1, C2 a C3", ve větě první se slova "A nebo B" nahrazují slovy "A, B a C kategorie C1, C2 a C3" a ve větě třetí se slova "A nebo B" nahrazují slovy "A, B nebo C kategorie C1, C2 nebo C3".

V § 41 odst. 2 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 42 odst. 1 větě první se za slovo "elektřinou" vkládají slova "s měřením typu C kategorie C4" a ve větě poslední se slova "§ 41 odst. 1 a 2" nahrazují textem "§ 41 odst. 2".

V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Dodavatel, který dodává elektřinu účastníkovi trhu s elektřinou s měřením typu B nebo C kategorie C1, C2 nebo C3, může zaslat provozovateli distribuční soustavy v kalendářním roce maximálně 20 požadavků na odečet naměřeného množství elektřiny, které zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

V § 42 odstavec 5 zní:

"(5) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele nebo mu je zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje dodavatel cenu za rezervovaný příkon a cenu za maximální odebraný výkon v poměru počtu dní, ve kterých v daném měsíci zákazníkovi dodával elektřinu, k celkovému počtu dní daného kalendářního měsíce.".

V § 42 odst. 8 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 43 odstavec 7 zní:

"(7) Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se hodnoty rezervovaného příkonu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektronickou formou ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce a po splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o připojení oznámí tuto skutečnost dodavateli rovněž elektronickou formou ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, pokud je mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 5.".

V § 46 odst. 6 se slova "a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byla podána žádost podle odstavce 1," nahrazují slovy "u operátora trhu" a věta druhá se zrušuje.

V § 48 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

"1. rezervovaný příkon v předávacím místě v Kč/MW/měsíc a cena za maximální odebraný výkon v předávacím místě v Kč/MW/měsíc,".

V § 48 odst. 1 písm. a) bodě 3 se za slovo "příkonu" vkládají slova "v místě připojení".

V § 48 odst. 1 písm. a) bod 4 zní:

"4. překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě v Kč/MW/měsíc a".

V § 48 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova "rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc nebo cena za naměřené čtvrthodinové maximum" nahrazují slovy "rezervovaný příkon v předávacím místě v Kč/MW/měsíc a cena za maximální odebraný výkon v předávacím místě" a slovo "odběrné" se nahrazuje slovem "předávací".

V § 48 odst. 2 písm. a) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 3 až 7.

V § 48 odst. 4 se slova "rezervovanou kapacitu" nahrazují slovy "rezervovaný příkon a cena za maximální odebraný výkon" a za slova "na hladině" se vkládají slova "velmi vysokého napětí a".

V § 48 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Cena za rezervovaný příkon a cena za maximální odebraný výkon pro odběratele z přenosové soustavy a cena za použití sítí přenosové soustavy může být nahrazena jednosložkovou cenou za službu sítí provozovatele přenosové soustavy v Kč/MWh.".

V § 49 odst. 5 se slova "podle § 54 odst. 6" zrušují.

V § 49 odst. 7 a 8 se slova "bodů 1, 2 a 4" nahrazují slovy " , b) nebo d)".

V § 49 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Výrobce elektřiny, jehož výrobna je připojena k přenosové soustavě a zároveň k distribuční soustavě, nebo k více distribučním soustavám, sdělí provozovatelům soustav, ke kterým je výrobna elektřiny připojena, celkové množství elektřiny dodané do přenosové soustavy a distribučních soustav, a to nejpozději do třetího kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.

(11) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, za uplynulý kalendářní měsíc údaje podle příloh č. 27 a 28 k této vyhlášce, a to nejpozději třetí pracovní den následujícího kalendářního měsíce.".

§ 53 včetně nadpisu nad označením § 53 zní:

"Předávání údajů k účtování a hrazení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za maximální odebraný výkon

§ 53

(1) Pro účely této vyhlášky se za výrobce první kategorie považuje výrobce elektřiny, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do distribuční soustavy; do technologické vlastní spotřeby se nepočítá odběr elektřiny pro čerpání vody pro úschovu energie a následnou výrobu elektřiny. Ostatní výrobci na hladině nízkého napětí jsou výrobci druhé kategorie

(2) Výrobce elektřiny sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů ze smlouvy o připojení a z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že je výrobna elektřiny připojená na hladině nízkého napětí zařazena do druhé kategorie.

(3) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem dané výrobny. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a součtem rezervovaných příkonů v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS v dané výrobně rovným nebo větším než 5.

(4) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za zajišťování služby distribuční soustavy od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.".

Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:

"53a

(1) Výrobcem elektřiny s odlišným vyhodnocením platby ceny za maximální odebraný výkon je výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena k přenosové nebo distribuční soustavě na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí a který zároveň

a) alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v této výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy,

b) měsíčně dodá elektřinu do přenosové nebo distribuční soustavy v objemu alespoň deset procent z nejvyšší možné dodávky elektřiny stanovené součinem instalovaného výkonu této výrobny elektřiny a počtu hodin v kalendářním měsíci a

c) vyrábí elektřinu pomocí synchronních generátorů se jmenovitým výkonem dosahujícím alespoň osmdesát procent instalovaného výkonu výrobny elektřiny.

(2) Pro splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) využívá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy údaje podle přílohy č. 10 k této vyhlášce za předcházející kalendářní rok.

(3) Pro splnění podmínky podle odstavce 1 písm. b) využívá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy údaje z měření elektřiny, údaje ze smlouvy o připojení a údaje podle § 49 odst. 10.

(4) Pro splnění podmínky podle odstavce 1 písm. c) výrobce elektřiny sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, typ používaných generátorů a jejich jmenovitý výkon. Dojde-li ve smlouvě o připojení ke změně typu generátorů nebo jmenovitého výkonu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy využívá za účelem podle věty první údaje uvedené ve smlouvě o připojení.".

§ 54 zní:

"§ 54

(1) Výrobce první kategorie podle § 53 nehradí platbu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

(2) Výrobce druhé kategorie podle § 53 nehradí platbu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem pouze pro předávací místo výrobny pro TVS.

(3) Napájením dopravních prostředků elektrické trakce se pro účely uplatňování ceny za rezervovaný příkon a ceny za maximální odebraný výkon rozumí odběr elektřiny v předávacím místě odběrného místa, jehož podíl odběru elektřiny za předcházející kalendářní rok pro dopravní prostředky elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové, včetně odběru pomocných provozů elektrické trakce, které jsou technologickou součástí napájecích bodů elektrické trakce a přímo souvisejí se zajištěním provozu elektrické trakce, činí alespoň osmdesát pět procent z celkového odběru elektřiny v odběrném místě. U nově vzniklého předávacího místa odběrného místa, pro které nejsou údaje za předcházející kalendářní rok k dispozici, se považuje tato podmínka za splněnou pro daný kalendářní rok, kdy předávací místo odběrného místa vzniklo.".

V § 55 odstavec 6 zní:

"(6) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup hodinovou cenu elektřiny na denním trhu.".

V § 55 odst. 9 se číslo "22a" nahrazuje číslem "23".

V § 56 odst. 4 se slova "A nebo B" nahrazují slovy "A, B a C kategorie C1, C2 a C3" a za slova "typu C" se vkládají slova "kategorie C4".

V § 57 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.

V § 58 odst. 4 se slova "zároveň tuto informaci, včetně dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny nebo převzata odpovědnost za odchylku předávacího místa výrobny elektřiny dodavatelem poslední instance, a výčtu identifikačních číselných kódů odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst výroben elektřiny a míst určených na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, jichž se daná skutečnost týká, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "současně zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu, že subjektu zúčtování byla v informačním systému operátora trhu znemožněna registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na operátorem trhu organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou" a za větu první se vkládá věta "Operátor trhu zároveň poskytne prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrovaným účastníkům trhu výčet identifikačních číselných kódů odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst výroben elektřiny a míst určených na krytí ztrát, jichž se daná skutečnost týká, včetně dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny nebo převzata odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny dodavatelem poslední instance.".

V § 60 odst. 2 se slova "A nebo B" nahrazují slovy "A, B a C kategorie C1, C2 a C3" a za slova "typu C" se vkládají slova "kategorie C4".

V § 60 odst. 3 se za slova "typu C" vkládají slova "kategorie C4".

V § 61 se slova "Maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená" nahrazují slovy "Maximální čtvrthodinový dodaný výkon a maximální čtvrthodinový odebraný výkon".

§ 62 se včetně nadpisu zrušuje.

V § 64 odst. 2 až 4 se slova "obchodní intervaly" nahrazují slovem "hodiny".

Příloha č. 2 se zrušuje.

V Příloze č. 3 části B bodě 2 se slova "rezervované kapacity" nahrazují slovy "rezervovaného příkonu" a slova "rezervovaná kapacita" se nahrazují slovy "hodnota rezervovaného příkonu".

Příloha č. 4 se zrušuje.

Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

Přílohy ke stažení zde.

V příloze č. 8 odstavec 6 zní:

"(6) Na základě cen regulační energie podle odstavců 1 až 3, které jsou zúčtovány a následně vypořádány mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy, stanoví operátor trhu pro každý vyhodnocovací interval zúčtovací cenu protiodchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr z cen kladné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu; pokud je vážený průměr cen kladné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu záporný, je zúčtovací cena protiodchylky rovna nule,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr z cen záporné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu; pokud je vážený průměr cen záporné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu kladný, je zúčtovací cena protiodchylky rovna nule.".

V příloze č. 8 odstavci 9 písm. a) se slova "blokové kontrakty uzavřené na vnitrodenním trhu s elektřinou" nahrazují slovy "ceny a množství blokových kontraktů uzavřených na vnitrodenním trhu s elektřinou a ceny a množství nabídek zobchodovaných prostřednictvím vnitrodenních aukcí".

Příloha č. 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

Příloha č. 17 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 20 včetně nadpisu zní:

Přílohy ke stažení zde.

V příloze č. 21a se slova "je množství podporované elektřiny v MWh z obnovitelného zdroje s v hodinovém zeleném bonusu za kalendářní měsíc v hodině h v kalendářním měšíci, ve které je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je referenční výkupní cena" nahrazují slovy "je množství elektřiny v MWh z obnovitelného zdroje s s podporou v režimu hodinového zeleného bonusu v hodině h, ve které je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je referenční výkupní cena RVCst, za kalendářní měsíc".

V příloze č. 21b se slova "je množství podporované elektřiny v MWh z obnovitelného zdroje s v hodinovém zeleném bonusu za kalendářní měsíc v hodině h v kalendářním měšíci, ve které je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je referenční aukční cena" nahrazují slovy "je množství elektřiny v MWh z obnovitelného zdroje s s podporou v režimu hodinového aukčního bonusu v hodině h, ve které je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je referenční aukční cena RACs, za kalendářní měsíc".

Přílohy č. 22 až 24 včetně nadpisů znějí:

Přílohy ke stažení zde.

V nadpisu přílohy č. 26 se za slova "typu C"

Nahrávám...
Nahrávám...