dnes je 8.12.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

2.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.9
Návrh novely vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Energetický regulační úřad

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

S ohledem na změny probíhající na trhu s elektřinou v oblasti připojování zařízení k elektrizační soustavě (nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny) je nutné provést nezbytné úpravy příslušných postupů stanovených touto vyhláškou.

Cílem úpravy platné vyhlášky o připojení je:

A. Problematika podílu žadatele o připojení na oprávněných nákladech provozovatele distribuční nebo přenosové soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen "podíl")

1. úprava výše podílu žadatele o připojení na oprávněných nákladech provozovatele distribuční nebo přenosové soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu,

2. zpřesnění pravidel pro úhradu podílu,

B. Úpravy v návaznosti na novelu energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

3. úprava problematiky rezervovaného příkonu předávacího místa,

C. Úpravy reflektující vývoj na elektroenergetickém trhu:

4. postup při uzavírání smlouvy o připojení v případě změny zákazníka v odběrném místě připojeném k hladině nízkého napětí,

5. vymezení zařízení, u kterých lze využít krátkodobého připojení, taxativním výčtem,

6. zjednodušení připojení mikrozdrojů do celkového instalovaného výkonu 800 W,

7. zpřesnění postupu provozovatelů soustav v případě připojení v jiném místě připojení nebo za jiných podmínek, než bylo požadováno žadatelem a

8. úprava postupu reflektování akumulačního zařízení jako součásti odběrného místa nebo výrobny.

D. Další změny byly realizovány na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, zejména za účelem zamezení výkladových nejasností a sjednocení platných postupů.

K úpravě problematiky podílů:

Návrh úprav vyhlášky o připojení mění výši podílu. Výše podílu byla do vyhlášky č. 16/2016 Sb. převzata z předchozí platné vyhlášky č. 51/2006 Sb., ve které byla její výše stanovena na základě rozsáhlé nákladové studie jako 50% podíl na nákladech provozovatelů soustav spojených s připojením a zajištěním příkonu nebo výkonu. Po celou dobu, tedy od 1. března 2006 dosud, zůstala v nezměněné výši. V současnosti se jedná o výši podílu, která již neodpovídá nákladům provozovatelů soustav a představuje například v průměru za období 2009 až 2019, za všechny napěťové hladiny a typy připojení pouze cca 25 % podíl žadatelů na nákladech provozovatelů soustav a Úřad proto považuje za žádoucí tuto situaci napravit.

Současně s tím vyhláška upravuje specifikaci typů připojení k napěťové hadině vysokého napětí a vyšším, od kterých se odvíjí výše podílu a to způsobem, který přesněji charakterizuje jednotlivé typy připojení a více je přibližuje konkrétním situacím, které mohu při řešení připojování zařízení k soustavě nastat.

K úpravě problematiky rezervovaného příkonu předávacího místa na základě novely zákona č. 165/2012 Sb. a novely energetického zákona:

Novela energetického zákona zavádí nově nutnost sjednávat ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon rovněž i v předávacím místě. Podle § 98 odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. má Úřad vyhláškou stanovit postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě.

Postup je začleněn do standardní postupu předpokládaného vyhláškou v případě podání žádosti o připojení – protože je nově parametr "hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa" součástí žádosti o připojení, sjednání "rezervovaného příkonu předávacího místa" tak má stejný postup, jako jiné parametry ze žádosti o připojení, které se na konci projeví ve smlouvě o připojení (tak, jak požaduje sama novela energetického zákona). Podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě jsou vymezeny v zákoně (§ 28 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb.), návrh vyhlášky respektuje nadřazenou právní sílu zákona úpravou v § 3 odst. 4 návrhu vyhlášky.

Novela energetického zákona zároveň nově vymezuje definici místa připojení a z toho důvodu je nutné v návrhu vyhlášky tuto (dosud ve vyhlášce existující) definici odstranit.

K problematice postupu při uzavírání smlouvy o připojení v případě změny zákazníka v odběrném místě:

Dosavadní praxe ukázala problémy při uzavírání smluv o připojení v případech změny zákazníka v odběrném místě, a to zejména v odběrného místě připojeném k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí. Protože v praxi běžně dochází k paralýze změny dodavatele v případě současné změny zákazníka v odběrném místě z důvodu, že jsou po novém zákazníkovi v odběrném místě (z pohledu návrhu vyhlášky žadateli) požadovány údaje, které nejsou veřejně dostupné, zejména údaje o původním zákazníkovi v odběrném místě nebo EAN kód, návrh vyhlášky novou přílohou č. 12 (a výčtem parametrů této žádosti) sjednocuje postup na trhu s výchozí premisou, že zákazník/žadatel tyto parametry uvádí pouze tehdy, pokud je zná, nicméně jejich neuvedení není důvodem neúplné žádosti, a v konečném důsledku její zamítnutí. Návrh je začleněn do již existující konstrukce, kdy v případě, že se mění zákazník, ovšem nemění se technické podmínky připojení, není nutné podávat standardní žádost o připojení, ale – nyní již pro tyto účely formalizovaný – požadavek na uzavření smlouvy o připojení

K problematice krátkodobého připojení:

Další oblastí, která se v praxi ukázala jako nedostatečně definovaná vyhláškou je problematika krátkodobého připojení zařízení k distribuční soustavě. Problémy vznikaly zejména s výkladem pojmu prozatímní zařízení, proto Úřad přistoupil k taxativnímu vymezení druhů zařízení, které lze krátkodobě připojit k distribuční soustavě. Tímto vymezením budou eliminovány spory, jaké zařízení lze krátkodobě připojit.

K problematice změn v rámci připojování mikrozdrojů:

Vzhledem k tomu, že se na trhu se v současnosti objevují výrobní moduly s velmi nízkými instalovanými výkony, které lze připojit do instalace prostřednictvím zásuvky, návrh vyhlášky dále upravuje postup při procesu zjednodušeného připojení mikrozdrojů v případě, že v jednom odběrném místě nebude součet instalovaných výkonů mikrozdrojů větší než 800 W. Úřad vychází z předpokladu, že výrobní moduly s takto nízkým instalovaným výkonem, které zároveň nebudou dodávat přebytky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy, nemohou ovlivnit chod distribuční soustavy a není tedy třeba provádět měření impedance proudové smyčky v místě připojení takového mikrozdroje. Nicméně podmínka nulového rezervovaného výkonu v místě připojení a nutnost změny stávající smlouvy o připojení zůstává zejména z důvodu bezpečnosti provozování distribuční soustavy. K tomu lze ještě dodat, že i nařízení komise (EU) 2016/631 , kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, považuje za významné výrobní moduly až od instalovaného výkonu 800 W.

K problematice předkládání alternativních způsobů připojení:

Praxe dále ukázala, že současný postup provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v případech kdy zařízení žadatele nelze připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem (§ 8 odst. 5 vyhlášky) nepostihuje dostatečně všechny situace, které mohou nastat. Například pokud je možné připojení zajistit z několika různých míst připojení, nemůže provozovatel distribuční nebo přenosové soustavy zaslat návrh smlouvy o připojení do té doby, než bude znát rozhodnutí žadatele, které místo připojení bude pro žadatele akceptovatelné. Je tak doplněna výslovná úprava postupu, který v případě, že žadatel o připojení bude s alternativním místem připojení nebo technickými podmínkami souhlasit, nebude nadbytečně administrativně jak osobu žadatele, tak osobu provozovatele

K úpravě postupu reflektování akumulačního zařízení jako součásti odběrného místa nebo výrobny:

Poslední podstatnou úpravou vyhlášky je řešení situace kdy výrobce instaluje ve stávající výrobně akumulační zařízení, které bude součástí stávající výrobny. Vyhláška dosud tuto situaci neřeší, přestože v mnohých případech by mohlo docházet k zásadní změně způsobu, jakým jsou ovlivňovány parametry v místě připojení. Vyhláška tedy nově stanovuje pro zákazníka, v jehož odběrném místě je instalována výrobna, nebo výrobce podat žádost o připojení, jejíž účelem je, aby provozovatel soustavy obdržel příslušnou informaci o existenci akumulačního zařízení (komplexněji návrh vyhlášky problematiku akumulace upravovat nemůže, neboť chybí jak zákonné zmocnění, tak příslušná zákonná úprava akumulace).

Návrh znění s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2021,

kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. /2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slovo "elektřiny" vkládají slova "(dále jen "výrobna")".

Legislativně technická úprava. Jedná se o opravu nesprávného zavedení legislativní zkratky "výrobna" pro výrobnu elektřiny ve vyhlášce tak, aby byla v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Legislativní zkratka je zavedena při prvním výskytu ve vyhlášce v § 1 písm. a) a současně dochází k jejímu vypuštění v § 3 odst. 2 písm. a).

2. V § 2 písm. b) se slovo "elektřiny" zrušuje.

Legislativně technická úprava v souvislosti se zavedením legislativní zkratky v § 1 písm. a).

3. V § 2 písm. b) bodě 3 se slova "pro místo" nahrazují slovy "v místě".

Jazyková úprava za účelem sjednocení terminologie. Ve stávající vyhlášce je nejednotně používána dvojí formulace ve stejném významu. Správně se jedná o výkon "v" místě připojení, nikoliv o výkon "pro" místo připojení.

4. V § 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

Navrhuje se zrušení § 2 písm. c), který obsahuje definici místa připojení. Důvodem je skutečnost, že vymezení pojmu místo připojení bude s účinností od 1. ledna 2022 obsaženo přímo v energetickém zákoně v nově doplněném § 2 odst. 2 písm. a) bodě 22.

5. V § 2 písm. c), e) a f), § 3 odst. 3, § 5 odst. 4 a § 8 odst. 1 písm. i) se slovo "elektřiny" zrušuje.

Legislativně technická úprava v souvislosti se zavedením legislativní zkratky v § 1 písm. a).

6. V § 2 písm. f) se za slovo "hodnot" vkládá slovo "výkonů".

Vložením slova "výkonů" dochází k upřesnění, s jakými hodnotami solárních panelů se při stanovování instalovaného výkonu výroben využívajících solární energii uvažuje.

7. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "elektřiny (dále jen "výrobna")" zrušují.

Legislativně technická úprava. Jedná se o opravu nesprávného zavedení legislativní zkratky "výrobna" pro výrobnu elektřiny ve vyhlášce tak, aby byla v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Legislativní zkratka je zavedena při prvním výskytu ve vyhlášce v § 1 písm. a) a současně dochází k jejímu vypuštění v § 3 odst. 2 písm. a).

8. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "; v případě zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí, jsou náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce".

Se záměrem zjednodušit proces spojený s uzavřením smlouvy o připojení § 3 odst. 2 upravuje případy, kdy není nutné, aby žadatel absolvoval standardní proces připojení podle § 4. Ve vymezených případech, kdy se nejedná o nové připojení ani o změnu technických podmínek stávajícího připojení, je podmínkou připojení pouze uzavření smlouvy o připojení, což je jak na straně žadatele, tak na straně provozovatele přenosové/distribuční soustavy méně časově a administrativně náročné.

Dosavadní praxe ukázala problémy při uzavírání smluv o připojení v případech změny zákazníka v odběrném místě, a to zejména v odběrném místě připojeném k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí (jedná se zpravidla o běžné životní situace, jako je např. stěhování). V praxi dochází k paralýze změny dodavatele v případě současné změny zákazníka v odběrném místě z důvodu, že jsou po novém zákazníkovi v odběrném místě (z pohledu návrhu vyhlášky žadateli) požadovány údaje, které nemusí mít k dispozici, zejména údaje o původním zákazníkovi v odběrném místě nebo EAN kód. Nově se proto v § 3 odst. 2 písm. c) upřesňuje postup změny zákazníka připojeného k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí; zákazník podává zjednodušenou žádost o uzavření smlouvy o připojení podle nově doplněné přílohy č. 12, v níž uvede pouze své identifikační údaje a základní údaje, podle kterých bude možné předmětné odběrné místo identifikovat. Návrh má za cíl sjednotit postup na trhu a vychází z premisy, že zákazník/žadatel údaje uvádí pouze tehdy, pokud je zná, nicméně jejich neuvedení není důvodem neúplné žádosti, a v konečném důsledku jejího odmítnutí.

9. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo "nebo" zrušuje.

Legislativně technická úprava. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo "nebo" zrušuje z důvodu rozšíření odstavce 2 o nové písmeno g).

10. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"g) instalaci náhradního zdroje7).

---------------------

7) § 28 odst. 4 energetického zákona.".

Energetický zákon v § 28 odst. 4 umožňuje instalovat náhradní zdroj pouze se souhlasem provozovatele přenosové/distribuční soustavy. Doplnění ustanovení má za cíl zdůraznit nutnost zákazníka nebo výrobce kontaktovat provozovatele přenosové/distribuční soustavy za účelem změny smlouvy o připojení.

11. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Rezervovaný příkon předávacího místa na napěťové hladině vysokého napětí a vyšších může být ve smlouvě o připojení sjednán v rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo. Rezervovaný výkon předávacího místa na napěťové hladině nízkého napětí je ve smlouvě o připojení sjednán podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě; v případě, že předávací místo není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, použije se jmenovitá proudová hodnota nejbližšího předřazeného jistícího prvku.".

Novela energetického zákona zavádí nově nutnost sjednávat ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon rovněž i v předávacím místě. S tím souvisí rozšíření zmocnění podle § 98 odst. 2 písmeno g) energetického zákona, podle kterého má Úřad vyhláškou stanovit postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě.

Nově navrhovaný odstavec 4 v § 3 výše uvedené reflektuje. Postup je začleněn do standardního postupu předpokládaného vyhláškou v případě podání žádosti o připojení – protože je nově parametr "hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa" součástí žádosti o připojení, sjednání "rezervovaného příkonu předávacího místa" tak má stejný postup, jako jiné parametry ze žádosti o připojení, které se na konci projeví ve smlouvě o připojení. Podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě jsou vymezeny přímo v zákoně (§ 28 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění novely), návrh vyhlášky respektuje nadřazenou právní sílu zákona úpravou v § 3 odst. 4 návrhu vyhlášky.

12. V § 4 odst. 1 se slova "místo připojení" nahrazují slovem "zařízení".

Navrhovaná úprava upřesňuje ustanovení § 4 odst. 1. V současnosti žadatel o připojení zařízení, které bude připojeno ve více místech připojení, podává žádost pro každé místo připojení samostatně, což přináší značné administrativní zatížení jak na straně žadatele, tak na straně provozovatele přenosové/distribuční soustavy. Je logické a žádoucí, aby žadatel podával jednu žádost o připojení na jedno zařízení jako celek.

13. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) v případě rozšíření výrobny o akumulační zařízení.".

V návaznosti na měnící se podmínky, zejména s ohledem na změnu vyhodnocování naměřených hodnot vyrobené elektřiny, narůstají případy, kdy výrobce instaluje jako součást výrobny akumulační zařízení za účelem hospodárnějšího využití jím vyrobené elektřiny. Taková instalace však může zásadním způsobem ovlivňovat charakter provozování výrobny, a tím může způsobovat i zásadní změnu vlivu na provozování přenosové/distribuční soustavy. Proto je nově zavedena povinnost stávajícího výrobce nebo zákazníka, v jehož odběrném místě je instalována výrobna, podat žádost o připojení v případě rozšíření výrobny o akumulační zařízení. Provozovatel přenosové/distribuční soustavy tak bude mít možnost posoudit, zda instalací akumulačního zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové/distribuční soustavy.

14. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) V případě výrobny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW je dále součástí žádosti o připojení výrobny harmonogram přípravy výstavby výrobny. Harmonogram přípravy výstavby výrobny obsahuje předpokládané termíny

a) vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, je-li právními předpisy vyžadováno,

b) předložení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo společného povolení.".

Dosavadní praxe ukázala, že v současnosti definovaný obsah harmonogramu přípravy výstavby výrobny, který je vyžadován při podání žádosti o připojení výrobny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW, je neopodstatněně rozsáhlý a často dochází ze strany žadatelů o připojení k odhadům, které nemají dostatečnou vypovídající schopnost. Úprava zužuje obsah harmonogramu pouze na předvídatelné údaje, které slouží provozovateli přenosové/distribuční soustavy k plánování postupu realizace případných nutných úprav přenosové/distribuční soustavy.

15. V § 5 odst. 3 se slova "pro místo" nahrazují slovy "v místě" a slova "pro každé místo" se nahrazují slovy "v každém místě".

Jazyková úprava za účelem sjednocení terminologie. Ve stávající vyhlášce je nejednotně používána dvojí formulace ve stejném významu. Správně se jedná o výkon "v" místě připojení, nikoliv o výkon "pro" místo připojení.

16. V § 5 odst. 4 se slova "v předávacím místě jiné" nahrazují slovy "prostřednictvím jiné již připojené" a slova "do předávacího místa" se nahrazují slovy "prostřednictvím".

Vzhledem k zavedení definice předávacího místa, která bude nově obsažena v § 2 odst. 2 písm. a) bodě 23 energetického zákona, dochází k úpravě § 5 odst. 4.

17. V § 6 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova ", pokud se žadatel s provozovatelem distribuční soustavy nedohodnou jinak".

Navrhované doplnění umožňuje dohodu žadatele o připojení s provozovatelem distribuční soustavy na jiném termínu předložení studie připojitelnosti, shodně jako tomu v případě žádosti o připojení k přenosové soustavě.

18. V § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

19. V § 7 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova ", nedohodnou-li se jinak" a věta druhá se zrušuje.

Zrušuje se odkaz na obdobné použití § 6 odst. 8, jelikož doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti má vlastní úpravu postupu a termínů, a proto odkaz na § 6 odst. 8 není relevantní. Zároveň je v § 7 odst. 3 doplněna možnost dohody žadatele o připojení s provozovatelem přenosové/distribuční soustavy na jiném termínu předložení doplněné studie připojitelnosti.

20. V § 8 odst. 2 se číslo "15" nahrazuje číslem "20".

Dosavadní praxe ukázala, že lhůta pro vyzvání žadatele o připojení k doplnění údajů nezbytných pro posouzení žádosti o připojení podle § 8 odst. 2 je v mnohých případech nedostačující (i s ohledem na stále se zvyšující počet žádostí o připojení). Proto je navrženo její prodloužení o pět kalendářních dnů.

21. V § 8 odstavec 5 zní:

"(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem3), provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny nízkého napětí do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do přenosové soustavy do 90 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek nebo s nižším než požadovaným příkonem nebo výkonem,

a) provozovatel distribuční soustavy současně s důvody, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, písemně takovou skutečnost žadateli sdělí a předloží žadateli ve lhůtě podle věty první návrh smlouvy podle odstavce 4 umožňující připojení za jiných než žadatelem požadovaných podmínek; pokud je možné žadatele připojit ve více místech připojení, předloží návrh smlouvy pouze v případě, že žadatel do 30 dnů od sdělení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy potvrdí připojení v některém z těchto míst připojení,

b) provozovatel přenosové soustavy současně s důvody, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, písemně takovou skutečnost žadateli sdělí; pokud žadatel do 30 dnů od sdělení provozovatele přenosové soustavy písemně potvrdí připojení za jiných podmínek, předloží žadateli ve lhůtě podle věty první návrh smlouvy podle odstavce 4.".

Navrhované znění § 8 odst. 5 zohledňuje situace, ke kterým dochází v praxi a které nebyly současným zněním dostatečně řešeny.

Nahrávám...
Nahrávám...